Něco málo z veřejného projednávání změny záměru hornické činnosti

V úterý 6.3.2018 jsem se zúčastnil v kině Panorama v Paskově veřejného projednávání procesu EIA, který řešil vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souvislosti s ukončením hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Paskov.

Dolem Paskov myslíme doly ve Staříči, Sviadnově a Chlebovicích. Těžba přímo v Paskově byla ukončena již podstatně dříve, od roku 2007 se ale dál vytěžené uhlí vozilo ze Staříče do oddělení „prádla“, jak vzpomíná moje manželka MUDr. Marcela Poláčková, která až do konce roku 2013 ošetřovala své „havířské pacienty“ ve zdravotnickém středisku v areálu Dolu Paskov.

Veřejného projednávání se zúčastnilo, podle pořízených fotografií z hlediště kina, cca 50 zástupců dotčených obcí, úřadů a občanů obcí dotčených v souvislosti s ukončením těžby dolu Paskov k 31. březnu 2017, kdy vyfárali naposledy havíři z šachty ve Staříči.

Na podiu kina se usadily obě strany tj. zástupci Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, pracoviště Ostrava vč. zpracovatele posudku pana Ing. Luboše Štancla, AZ GEO, s.r.o. a zástupci navrhovatele společnosti OKD, a.s. a zpracovatel dokumentace vlivů záměru na životní prostředí pro ukončení důlní činnosti na Dole Paskov pan RNDr. Milan Macháček z EKOEX Jihlava. Záznam z jednání zajišťovala také Česká televize. Po oficiálním zahájení a představení dokumentace vlivů na životní prostředí se rozproudila diskuse připomínek jednotlivých zainteresovaných účastníků jednání vč. občanů dotčených s ukončením těžby na Dole Paskov.

Dotazy k projednávanému tématu kladl za těžbou dotčené obce Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Řepiště, Žabeň a města Paskov na základě plné moci hlavně pan Mgr. Jiří Kubala, ale i občané.

 • Osobně jsem se zeptal na datum fyzického ukončení prací spojených se zahlazením změn po ukončení těžby a pan Ing. Radim Tabášek (zástupce OKD a.s.) ve své odpovědi hovořil o letech 2022-23.
 • Padala zde témata postupu likvidace objektů spojených s těžbou v ochranném pásmu těžní věže do vzdálenosti cca 50 metrů.
 • Byl popsán postup při zasypání vtažných jam materiálem, který není nasákavý a má určitou hrubost a je doplněn cementopopílkovou směsí, která bude dodávána z místních betonárek v intervalech s přestávkami pro tuhnutí směsi. Tedy k zasypání těžních jam nebude v žádném případě použita suť z likvidovaných objektů, ale certifikovaný materiál. Výdušné jámy budou zasypány hlušinou z paskovské haldy se stanovenou frakcí.
 • Dopravní zátěž pro zavážení vtažných jam by měla být stanovena na delší dobu pro snížení zátěže v dotčených obcích.
 • Velká část dotazů směřovala ke způsobu převozů cca 300 tisíc tun demoličního odpadu z objektů v ochranném pásmu i ostatních objektů, které nenajdou využití v nových budoucích průmyslových zónách.
 • OKD, a.s. upřednostňuje převoz nákladními auty oproti zástupci obcí navrhovanou přepravu po železnici. Důvodem OKD, a.s. je zvýšená manipulace (až 2 operace navíc) s odpadem a fakt, že mnohé kolejové svršky již nejsou ve vlastnictví OKD, a.s., ale společnosti AWT. Otázka některých transportů však ve prospěch železnice zůstala otevřena.
 • Cílem společnosti OKD, a.s. je rozptýlit dopravní trasy tak, aby nedošlo k místnímu přetěžování.
 • Z jednání vyplynulo, že vlastník areálů po provedené demolici objektů v ochranném pásmu těžních věží bude mít zájem provozovat podnikatelskou činnost v těchto nově vzniklých průmyslových zónách.
 • Na dotazy o bezúplatném převodu některých ploch po odstranění staveb na obce se tvářil zamítavě, ale nevyloučil případnou možnost takových transakcí.
 • Posledním tématem byla bezpečnost v souvislosti s možnými úniky metanu z podzemí. Bylo vysvětleno, že ukončení těžby neznamená ponechání šachty svému osudu, ale odčerpávání spodních salinních (slaných podzemních) vod, kterých v oblasti Dolu Paskov není mnoho a neustálého odvětrávání metanu a jeho využití pro výrobu elektřiny v kogeneračních jednotkách se státní podporou společností Green Gas DPB, a.s., která se specializuje na těžbu plynu z uzavřených dolů v OKD.
 • Nakonec ještě byla vznesena otázka na jaké hladině se zastaví spodní salinní vody za mnoho let. Zástupcem OKD, a.s. byla poskytnuta informace, že na výšce až 170 m pod povrchem. Za řádově desítky let se hladina spodní slané vody v uzavřeném dole doplní o postupně přitékající horní vodu sladkou až na úroveň hladiny Ostravice, která se v budoucnu již se spodní slanou vodou nesmísí, protože slaná voda je těžší a zůstane u dna.

Pro naši obec Ostravu-Hrabovou pro mě vyplynul úkol přednést dotaz na zástupce OKD, a.s. na pokračování existenci Pilíků IV a V, kdy podle studie EIA zůstanou v provozu obě vodní nádrže i po ukončení prací spojených se zahlazením změn spojených s ukončením těžby.

Byl jsem na osobním projednání o přestávce panem Ing. Radimem Tabáškem, zastupujícím OKD, a.s. ujištěn, že doposud je napájení Pilíků prováděno čerpadly. Čerpací stanice budou nadále provozovány. Jako náhradní zdroj po ukončení provozu čerpadel k napájení rybníků Pilíků IV a V je ve spolupráci OKD, a.s. s Povodím Odry, s.p. vyřešeno napojení přepadu z rybníku Kuboň gravitačním způsobem, tedy bez potřeby čerpadla.

Oba Pilíky by takto měly přežít i po roce 2023. Jestli budou využity jako přírodní rezervace, k čemuž se přikláním nebo účelům rekreace, to už je jiná problematika. Tématikou Pilíků se zabývá podrobně i pan Ing. Vladimír Slavík od roku 2017 v cca 22 příspěvcích v Hrabovských novinách na svém webu.

Přečetl jsem si jeho příspěvky a doplnil si celkový obraz získaný na veřejném projednání EIA o ukončení hornické činnosti, který jsem si umocnil osobní návštěvou Pilíků ve středu 7.3.2018 s fotoaparátem v ruce.

A na závěr, Pilíky jsou velké, mají rozlohu cca 12 ha a pro občany Hrabové budou nadále významnou lokalitou i když už ne evropskou.

Miroslav Poláček

Jeden komentář

 1. Jan Dvořák říká:

  Problematika Pilíků byla i na programu posledního jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie. Nedostali jsme sice úplnou odpověď na podobu gravitačního přívodu vody do nádrže, ale podstatné je, že bylo konstatováno, že to lze, a že se to řeší. Pokud bude gravitační přívod vody, tak nebude potřeba vodu do nádrže čerpat, což byla jedna z podmínek obvodu, na které ale již není nutno trvat. Zároveň gravitační přívod otevírá možnost eventuálního zasypání vodního příkopu, ve kterém se utopí hodně zvěře. Protože však je obava, že průsaky ze zachovaných nádrží by mohly podmáčet okolní terén, bylo dohodnuto vývoj monitorovat a až dle výsledků následně rozhodnout o vodním příkopu.

[email protected] [email protected]