Odvolání proti stavbě bytových domů v zatáčce u točny na Šídlovci

Přesně před rokem jsme na Hrabová.Info jako první informovali veřejnost o tom, jaká stavba se chystá v zatáčce u točny autobusů na Šídlovci. Již tehdy nám nebyla situace lhostejná, oprávněně jsme se ptali „Co ráz Domovské? Ten prostor je celkem malý na tři bytové domy. Nebude to „hečmanda“? Co si o tom všichni myslíme? Nezbývá než věřit správnímu orgánu…“

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová obdržel před 14 dny (8.1. 2019) územní rozhodnutí o umístění stavby „Bytové domy Hrabová“ vydané útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ze dne 4.1. 2019.

Přestože někteří aktivisté šíří v Hrabové dezinformace, že úředníci nebo samospráva jdou investorovi na ruku, opak je pravdou. Pozemek byl a je v soukromém vlastnictví, obec prodej investorovi nemohla ovlivnit a stavba bytových domů je v naprostém souladu s územním plánem Statutárního města Ostravy.

Již dne 9.1. 2019, čili hned den po obdržení územního rozhodnutí, zaúkolovala Rada MOb Hrabové vedoucí stavebního odboru, aby sepsala proti tomuto územnímu rozhodnutí odvolání.


Datum: 17.1.2019
Věc: Odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3/2019 ze dne 4.1.2019

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, jako účastník územního řízení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a článku 22 písm. a) bodu 1.1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění platném ke dni vydání stanoviska k záměru stavby ze dne 15.8.2017, stanoviska ze dne 7.12.2017, stanoviska ze dne 21.12.2017 a stanoviska ze dne 10.1.2018, podává proti tomuto územnímu rozhodnutí odvolání.

Znění stanoviska ze dne 15.8. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 72/1641 ze dne 2.8.2017 projednala záměr stavby 2 bytových domů pro seniory a 1 bytového domu s tzv. startovacími byty pro mladé na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Hrabová předložený dne 8.6.2017 a požaduje následující:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská
 • navrhnout více parkovacích míst, zejména u domu pro mladé
 • doplnit místa pro sběr odpadu

Dle našeho názor není lokalita vhodná k bydlení, přestože je tak určena územním plánem,
a to s ohledem na vysokou hlučnost a emise z přilehlých komunikací a průmyslové zóny Hrabová.

Znění stanoviska ze dne 7.12. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 81/1873 ze dne 4.12.2017 n e s o u h l a s í s umístěním a realizací stavby 3 vodovodních přípojek, 1 kanalizační přípojky a 3 plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 2548/3, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová, pro plánovanou stavbu 3 bytových domů na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Hrabová, a to z důvodu nesplnění podmínek stanovených Radou městského obvodu Hrabová v usnesení č. 72/1641 ze dne 2.8.2017.

Podmínky byly následující:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská,
 • navrhnout více parkovacích míst, zejména u domu pro mladé (je jich dokonce méně, než v původním návrhu)
 • doplnit místa pro sběr odpadu.

Znění stanoviska ze dne 21.12. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 82/1889 ze dne 18.12.2017 vzala na vědomí prezentaci zástavby 3 bytových domů na pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Hrabová předloženou dne 11.12.2017 společností Spa Living s.r.o.

a požaduje

předložit vizualizaci objektů v terénu a doložit, jak budou plněny podmínky Rady městského obvodu Hrabová ze dne 2.8.2017.

Znění stanoviska ze dne 10.1. 2018:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 83/1909 ze dne 3.1.2018 vzala na vědomí vizualizaci zástavby 3 bytových domů na pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Hrabová předloženou dne 3.1.2018 společností Spa Living s.r.o.,

souhlasí

a) s umístěním a realizací stavby 3 vodovodních přípojek, 1 kanalizační přípojky a 3 plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 2548/3, ul. Pod Břehy v k.ú. Hrabové, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová,

b) ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zvláštním užíváním – umístěním inženýrských sítí v tělese místní komunikaci ul. Pod Břehy na pozemku parc.č. 2548/3 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,

c) s vydáním územního rozhodnutí, případně územního souhlasu s umístěním stavby přípojek

a trvá

na požadavku ze dne 2.8.2017 – výšku domů navrhnout max. 3 NP a podkroví shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce.

Ke splnění podmínek:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská,

však nedošlo.

Zastupitelstvo města Ostravy dne 31.1.2018 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 s účinností ke dni 19.2.2018, kterou se mění Statut města Ostravy v čl. 22 písm. a) bod 1.1., který upravuje samostatnou působnost městských obvodů tak, že účastníkem řízení v územních řízení, které vydává Magistrát města Ostravy, bude samo statutární město, které si vyžádá na počátku tohoto řízení předchozí stanovisko městského obvodu. K tomu bohužel nedošlo a statutární město řízení pominulo bez povšimnutí.

Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obcích obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. A kdo už má “fundovaně“ hájit zájmy svých občanů a veřejný zájem, než právě městský obvod, na jejímž území se má navrhovaný záměr uskutečnit.

Městský obvod chce pro budoucí generace zachovat Hrabovou jako bezpečné příměstské sídlo s převážně venkovským charakterem, příjemné pro své obyvatele všech generací svým urbanismem, komplexní technickou i dopravní infrastrukturou, dobrou dopravní obslužností. Předmětné obytné domy jsou umístěny pohledově přímo ve vjezdu do městského obvodu Hrabová směrem od komunikace Místecké. Vzhledem k tomu, že městský obvod trvá na zachování venkovského charakteru a z urbanistického hlediska na dodržení výšky okapové hrany střešního pláště, tak jak je na přilehlých obytných domech např. domu č.p. 557 – 560 na ul. Paskovské, považujeme za nejvýše přípustné domy s 3 nadzemními podlažími.

Dále upozorňujeme i na skutečnost, že dle našeho názor není lokalita vhodná k bydlení, přestože je tak určena územním plánem, a to s ohledem na vysokou hlučnost a emise z přilehlých komunikací a průmyslové zóny Hrabová.

Z výše uvedených důvodů podáváme odvolání proti předmětnému rozhodnutí.

Jeden komentář

 1. Me říká:

  Samozřejmě, že je nám louka mnohem milejší než „výškové“ stavby, aby ráno nebylo vidět na vycházející sluníčko !

[email protected] [email protected]