Zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí

Naše organizace GSP s.r.o. je na základě uzavřené smlouvy s organizací DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA zpracovatelem studie „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“, která bude zpracována v návaznosti na poslední provedenou aktualizaci koncepce zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí z listopadu roku 2015.

Předmětem studie je posouzení aktuálního stavu povrchu zájmového území, jeho vyhodnocení a navržení nápravných opatření v dobývacích prostorech, které jsou v působnosti organizace DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, a to v rámci zahlazování následků hornické činnosti.

Studie „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“ bude zahrnovat:

  • stručnou charakteristiku stavu jednotlivých dobývacích prostorů,
  • přehled sanačně rekultivačních staveb ukončených v působnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA,
  • přehled sanačně rekultivačních staveb v realizaci, v přípravě, navržených, vyřazených a popřípadě zamítnutých,
  • návrh nových požadavků sanačně rekultivačních staveb, konfrontace s platnými územními plány a ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny),
  • přehledy i vznesené návrhy budou členěny dle jednotlivých dobývacích prostorů a katastrálních území
  • časový sled realizace sanačně rekultivačních staveb (v realizaci, přípravě a navržených),
  • přehled předpokládaných finančních nákladů jednotlivých navržených sanačně rekultivačních staveb.

S ohledem na skutečnost, že část Vašeho Městského obvodu se nachází ve zrušeném dobývacím prostoru PASKOV, který byl v minulosti dotčen hornickou činností, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při připravované dokumentaci.

Všechny výše uvedené údaje bychom s Vámi rádi projednali dne 26.2.2019 v 12.30 hod. na Vašem městském úřadě.

S dovolením Vás žádáme o telefonické popřípadě emailové potvrzení termínu a času schůzky. Děkuji. S pozdravem

V Ostravě dne 8. 2. 2019

Ing. Petr Bunček
jednatel GSP s.r.o.

 

Zápis z projednání aktualizace studie Koncepce komplexního řešení zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí
konaného dne 26. 2. 2019 na Úřadě městského obvodu Hrabová

Dnešní projednání se týká aktualizace výše uvedené připravované dokumentace. Předmětem jednání bylo projednání aktuálního stavu povrchu, jeho vyhodnocení a navržení nápravných opatření v dobývacích prostorech (dále jen DP), které jsou v působnosti firmy DIAMO státní podnik, odštěpný závod ODRA. Na území ve správě ÚMěO se nachází zrušený DP Paskov.

Sanačně-rekultivační stavby v přípravě:

Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí

Jedná se o odlehčovací kanál potoka Ščučí. Byl vybudován v 90-tých letech minulého století s předpokladem poklesu území po těžbě Dolu Paskov. Vzhledem k tomu, že byly přehodnoceny těžební plány společnosti OKD, a.s. a bylo rozhodnuto o celkovém útlumu těžby v jižní části Ostravsko-Karvinského revíru, nedošlo k předpokládaným poklesům území a kanál nemá požadovaný spád a tudíž ani požadovanou kapacitu.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu vydal Územní rozhodnutí č. 141/2014 a Rozhodnutí o opravě Územní rozhodnutí Č. 141/2014, čj. SM0/01040/15/ÚHAaSŘ/Vl. Odborem dopravy Magistrátu města Ostravy bylo vydáno stavební povolení pro stavební objekty SO 08.2.2 Komunikace III. třídy, SO 05.2 Most na ul. Paskovská v km 0,803 a SO 05.1 Demolice stávajícího mostku. čj. SMO/167679/ 16/0D/Bře.

Na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušném vodoprávním úřadě je podána žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla, které bylo přerušeno. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude podána nová žádost na vodoprávní úřad. Předpoklad vydání jednotlivých stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace se předpokládá v průběhu roku 2019.

Úprava potoka Zyf

Původní celková výměra plánované rekultivační stavby byla cca 3 ha. Zájmová lokalita se nachází na zemědělských pozemcích, které jsou v terénu rozděleny násypem zrušené železniční vlečky. Pozemek je tvořen údolnicí, ve které je vedena místní drobná vodoteč Zyf.

Vzhledem k denivelaci toku se vytváří na zemědělských pozemcích mokřad. Cílem úprav bylo navrhnout definitivní řešení odtokových poměrů v návaznosti na zpracovanou studii, která byla zpracována po důkladném výškopisném a polohopisném zaměření. Projektová dokumentace byla zpracována.

Na základě požadavku Magistrátu města Ostrava — odboru ochrany životního prostředí byl rozsah zájmového území upraven a týká se pouze toku Zyf. Rozsah VH úprav, včetně manipulační plochy je aktuálně o výměře cca 1,4 ha.

Po vydání Územního rozhodnutí č. 91/2018 o změně využití území čj. SM0/275169/18/ÚHAaSik/Vlt bylo vyřízeno na MMO, odbor ochrany životního prostředí Ohlášení udržovacích prací a VH úpravy čj. SM0/795360/18/OŽP/Rich.

Začátkem ledna roku 2019 byly prostřednictvím MPO na MF ČR předloženy podklady pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předpoklad zahájení realizace sanačně rekultivační stavby je 3 – 4. kvartál roku 2019.

S ohledem na skutečnost, že poklesy v dané oblasti odezněly, zpracovávaná koncepce je posledním podkladem pro zařazení sanačně-rekultivačních staveb do plánů na jejich realizaci. ÚMěO Hrabová na území ve své správě prověří lokality postižené hornickou činností a v termínu do 30 dnů přednese písemně (na adresu zpracovatele — GSP s.r.o., Slavíkova 6068/18, Poruba, 708 00 Ostrava) případné požadavky na jejich rekultivaci.

V případě, že v uvedené lhůtě nebude doručeno písemně vyjádření ÚMěO, vyhodnotí zpracovatel dané území jako území bez nutnosti dalších zásahů sanačně-rekultivačních staveb.

Zpracovatel studie (GSP s.r.o.) posoudí oprávněnost nároků a po odsouhlasení s objednatelem (DIAMO, s. p., o. z. ODRA) ÚMěO Hrabová bude písemně vyrozuměn.

V Ostravě – Hrabové dne 26.2.2019
Ing. Petr Bunček,
jednatel GSP s.r.o.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Protože současné vedení obvodu ví zjevně více, tak by mně zajímalo, jaká zrušená železniční vlečka byla v povodí Zyfu.

[email protected] [email protected]