Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání proti „Výrobě energetické drcené směsi“

Jsem si jistý, že o problému s povolením „Výroby energetické drcené směsi“ se v Hrabové již ví (petici podepsala více než tisícovka našich občanů), ale jestli máme ještě nějaké zákonné možnosti, to si již jistý bohužel nejsem. Přišlo nám další zamítnutí našeho odvolání, tentokrát z Ministerstva životního prostředí.

O samotném povolení jsem psal již v březnu 2018 (Bude v Hrabové povolena výroba drcené směsi?), když mě na to tehdy upozornil radní Petr Balušek. Tehdejší zastupitelé, radní a dokonce ani Komise výstavby a ekologie pod vedením Jana Dvořáka (která měla dlouhodobě troubit na poplach, ale znělo pouze ticho po pěšině) nikoho o průběhu neinformovali. V tomto volebním období nám již nezbývá, než se odvolávat, odvolávat a odvolávat. Samozřejmě musíme rovněž sklízet co zasadila tehdejší naše garnitura, proč se tehdy neodvolali proti EIA, když se tam píše něco ve smyslu „V dané lokalitě je překročen limit o X procent, proto další překročení již není problém.

Asi nemá teď smysl hledat viníka, že? Mimochodem, této zmínky v EIA si všiml (nový) předseda komise dopravy, stavby a ekologie Jiří Skalský a ten předchozí předseda Jan Dvořák si ho veřejně dovolí kritizovat za to, že údajně prý prosazuje povolení drtičky!

Nejvíce je v současnosti v tomto boji proti povolení drtičky pochopitelně slyšet obyvatele v okolí areálu, kde se má samotná drtička nacházet. Často slyším argumentaci, že přece lidé v blízkých novostavbách o vedlejším lehce „průmyslovém“ areálu věděli. Ti co to říkají si však možná neuvědomují, že nejde pouze o tyto naše občany, ale o celou Hrabovou! Ještě smutnější však na celém aktuálním boji je to, že zástupce těchto rezidentů (asi netřeba uvádět jeho jméno) si platí/platil právníky ze svého, aby mu pomohli s bojem s úředním šimlem a investorem (potažmo majitelem areálu).

Jak jsem psal, my se teď již můžeme odvolávat… Ano, odvolali jsme se, ale ptám, jak to, že „zase“ pozdě?!

Pozn. „Odvolatel“ je MOb Ostrava-Hrabová:

Krajský úřad v souladu s § 9b zákona o EIA oznámil postupem podle § 25 správního řádu zahájení navazujícího řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA přípisem Č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019, jenž byl dne 21. 1. 2019 po dobu 30 dnů oznámen vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po tuto dobu měl odvolatel možnost přihlásit se jako účastník řízení do vedeného správního řízení, avšak neučinil tak. 30 denní lhůta k přihlášení se do řízení o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 ZOdp uplynula marně dne 21. 2. 2019. Tím, že se odvolatel nepřihlásil do řízení, nemohl být ani jeho účastníkem, a proto se jedná o odvolání nepřípustné.

Níže uvádím celou zprávu od Ministerstva životního prostředí.

O vyjádření (jak to, že pozdě) jsem již požádal náš úřad (paní Faicová má dovolenou a oficiálně se k tomu vyjádří až po návratu) a také Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Vaše podání ze dne: 19.7.2019 15:54:16 v obsahu zprávy: Č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019, bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji: Datum zaevidování: 22.7.2019 08:24:47 Vaše evidenční údaje: Orkáč Radomír, Ing.,  / [email protected]cz).


Naskenované rozhodnutí ke stažení v PDF.

Ministerstvo životního prostředí
Ostrava dne 15. července 2019

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), jako odvolací orgán příslušný podle § 72 odst. 1 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOdp“), v řízení provedeném dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOdp“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo o odvolání statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová, IČO 00845451 (dále jen „odvolatel“), Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová, č. j. 01710/2019/Fai ze dne 25. 3. 2019, proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále též „krajský úřad“), Č. j. MSK 89379/2018 ze dne 7. 3. 2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), ve věci udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 ZOdp k provozování pro zařízení „Výroba energetické drcené směsi Ostrava – Hrabová“, identifikační číslo zařízení (dále jen „IČZ“) CZT01669 a s jeho provozním řádem právnické osobě RPS Ostrava a.s., IČO 25371738, se sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, takto:
Dle § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání jako nepřípustné zamítá.

Odůvodnění

Krajský úřad rozhodl napadeným rozhodnutím po provedeném správním řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 ZOdp. Tímto zařízením je „Výroba energetické drcené směsi Ostrava – Hrabová“ (dále jen „zařízení“), IČZ CZT01669. Souhlas byl udělen právnické osobě RPS Ostrava a.s. (dále jen „provozovatel“) na dobu do 1. 3. 2023.

Zařízení se nachází na pozemcích parc. č. 1987/41, 1987/6 a 1987/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ulice U Řeky 834 v Ostravě-Hrabové) a je určeno k využívání odpadů. Zařízení je situováno v rámci stávajícího průmyslového areálu na ploše cca 2 000 m2 a sestává z ocelové haly o rozměru 16 x 36 m s manipulační plochou, automobilové váhy a technologického zařízení (drtiče, mlýnu, manipulačních a dopravních mechanismů). Roční kapacita zařízení je stanovena do 10 000 t a denní zpracovatelská kapacita na 40 t odpadu kategorie ostatní. Provoz zařízení je vymezen na dobu mezi 6 – 22 hod. a příjem a expedice odpadu jen na dobu mezi 6 – 16 hod.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl krajský úřad všechny rozhodné skutečnosti, na jejichž základě vydal souhlas k provozu zařízení.

Řízení o udělení souhlasu k provozování předmětného zařízení předcházel proces posouzení vlivu provedení záměru „Výroba, energetické drcené směsi“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“), který krajský úřad zakončil vydáním souhlasného závazného stanoviska č. j. MSK 63707/2018 ze dne 30. 4. 2018 podle § 9a odst. 1 zákona o EIA. V tomto stanovil řadu podmínek pro fázi přípravy záměru, realizace záměru, provozu záměru a pro ukončení záměru. Krajský úřad vydal též souhlasné závazné stanovisko k ověření změn předmětného záměru podle § 9a odst. 6 zákona o EIA, a to dne 7. 1. 2019 pod Č. j. MSK 152/486/2018. Napadené rozhodnutí bylo vypraveno dne 12. 3. 2019 (provozovateli doručeno dne 13. 3. 2019) a současně bylo dne 12. 3. 2019 zveřejněno po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Krajský úřad obdržel odvolání odvolatele dne 27. 3. 2019, které vyhodnotil jako odvolání nepřípustné a spolu s příslušnými spisovými podklady předal dne 17. 5. 2019 ministerstvu k dalšímu řízení.

Ministerstvo se obligatorně zabývalo formálními a procesními náležitostmi napadeného rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo.

Odvolatel vyjádřil nesouhlas s provozováním předmětného zařízení, neboť má za to, že záměr ovlivní negativně životní prostředí z hlediska kvality bydlení, hlučností, nevýšením provozu vozidel, světelným smogem v zimním období. Dále upozorňuje na platnost certifikace výrobku do 4. 12. 2018 a lokalizaci záměru považuje z hlediska územního plánu za nevhodnou.

Jak bylo uvedeno výše, opírá se rozhodnutí krajského úřadu o komplexní vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí, včetně vhodnosti lokalizace záměru na konkrétním místě. Zákon o EIA v definicích základních pojmů v § 3 písm. g) uvádí, že navazujícím řízením se rozumí řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, přičemž se za takové považuje dle bodu 12. tohoto ustanovení též řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Jelikož se posuzované věci jednalo o navazující řízení, krajský úřad (správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení) v souladu s § 9b odst. 1 písm. d) zákona o EIA zveřejnil postupem podle § 25 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou, spolu s oznámením o zahájení řízení mj. informaci o možnostech účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o EIA pro dotčené územní samosprávné celky a dotčenou veřejnost. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede a musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Podle § 9c odst. 3 zákona o EIA platí, že pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízen též

 • a) celek, nebo
 • b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.

Krajský úřad v souladu s § 9b zákona o EIA oznámil postupem podle § 25 správního řádu zahájení navazujícího řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA přípisem Č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019, jenž byl dne 21. 1. 2019 po dobu 30 dnů oznámen vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po tuto dobu měl odvolatel možnost přihlásit se jako účastník řízení do vedeného správního řízení, avšak neučinil tak. 30 denní lhůta k přihlášení se do řízení o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 ZOdp uplynula marně dne 21. 2. 2019. Tím, že se odvolatel nepřihlásil do řízení, nemohl být ani jeho účastníkem, a proto se jedná o odvolání nepřípustné. Na posuzovaný případ nelze uplatnit ani účastenství v řízení dle § 14 odst. 1 ZOdp v návaznosti na § 14 odst. 7 ZOdp, podle něhož je obec účastníkem řízení o vydání souhlasu jen k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem. Na souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů se však tato možnost nevztahuje.

Podle § 92 odst. 1 věty první správního řádu je povinností odvolacího správního orgánu nepřípustné odvolání zamítnout. V tomto případě ministerstvo posuzuje napadené rozhodnutí též v odvolací části správního řízení na základě přípustného odvolání jiného účastníka řízení. Tzn., že přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu v plném rozsahu nad rámec námitek uvedených v odvolání, a to jeho zákonnost i věcnou správnost z důvodu veřejného zájmu. Z tohoto důvodu tudíž postup dle věty druhé § 92 odst. 1 neuplatní.

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX

7 Komentáře

 1. Eva Legartova říká:

  Připadám si, jako v absurdistánu, když o drtičce odpadu nerozhoduje daná obec, ale nezainteresovaní úředníci, kteří v této lokalitě nežijí. Mají právo rozhodnout o nás, bez nás?
  K čemu potom máme obecní úřad?

 2. Martin Veselý říká:

  Když K.Ú.vyvěšuje na úřední desce dává info i dané obci , které se to týká nebo si to úřednici obce hlídají sami?

 3. Radomír Orkáč říká:

  Ahoj Martine, tohle je přesně to, na co jsem se zeptal jak KÚ, tak i našeho úřadu. Viz má zmínka v článku: O vyjádření (jak to, že pozdě) jsem již požádal náš úřad (paní Faicová má dovolenou a oficiálně se k tomu vyjádří až po návratu) a také Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Vaše podání ze dne: 19.7.2019 15:54:16 v obsahu zprávy: Č. j. MSK 4606/2019 ze dne 16. 1. 2019, bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji: Datum zaevidování: 22.7.2019 08:24:47 Vaše evidenční údaje: Orkáč Radomír, Ing., / [email protected]).

 4. Tomáš říká:

  Chtěl bych jen připomenout, že se bohužel našli tací, kteří vůbec nechtěli podepsat petici, jen pro ty, kolik jste vy sv… dostali, aby jste nepodepsali 😠😠😠

 5. Tomáš říká:

  Mám děti, chtěl bych jen, aby se jim dýchalo dobře, to musí vždy dopadnout špatně, aby ti nahoře pochopili, že udělali chybu? Běž tě fakt už s tím do někam. Jak fakt někdo může rozhodovat o tom, že tu bude něco stát, aniž by se prvně zeptal místních, to je u mě bordel.

 6. Jan Dvořák říká:

  KVDE nemohla v roce 2018 nikoho informovat, protože žádné informace o drtičce neměla (pokud je měli radní, tak názor komise je nijak nezajímal). Názor pana Skalského na drtičku si tu mohl každý přečíst, ať si jeho tiskový mluvčí tvrdí cokoliv.

 7. Jiří Houra říká:

  To nebylo ani za komančů.O nás bez nás.Odstěhovat drtičku na Ministersvo životního prostředí.Nebo přímo úředníkům do obýváku!!!

[email protected] [email protected]