Podpora paní vychovatelky Šárky Tomíčkové

V tomto mém článku se pokusím shrnout veškeré informace, které jsem zaznamenal ve věci „přeřazení Šárky Tomíčkové do školního klubu“. Článek je poměrně rozsáhlý, ale pokud mám předat ostatním veškeré informace, nejde to udělat „stručně“:-(

Dne 3. července 2019 byl na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová osobně předán jeho členům dopis rodičů žáků Základní školy, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace, ve kterém vyjadřují podporu vychovatelce školní družiny paní Šárce Tomíčkové. Rodiče požadují, aby výše jmenovaná i nadále pracovala na pozici vychovatelky školní družiny, a to i přes personální změny nastavené ředitelem školy.

Vzhledem k tomu, že zřizovatel není nadřízen řediteli základní školy v oblasti pracovněprávních vztahů, ani ve věcech stanovení organizace a podmínek provozu školy a školského zařízení, je rozhodnutí v této věci plně v kompetenci ředitele. [1]

Na jednání Rady městského obvodu Hrabová, které proběhlo 31.7. 2019 jsme se tímto podnětem museli formálně také zabývat a vzali tento bod na vědomí s tím, že v konečném zápisu se objevilo následující:

P. Kopitzová se zeptala, zda máme nějaké informace o vývoji situace. Radní Orkáč požaduje, aby ředitel školy poskytl písemné stanovisko k celé věci, minimálně na vědomí školské radě. Pan starosta slíbil, že si stanovisko ředitele vyžádá. Pan Dolejška se domnívá, že je řešení personálii plně v kompetenci ředitele ZŠ. [1]

Věc se má v tuto chvíli tak, že přestože nechci, nemůžu a nesmím zasahovat do personálních otázek řediteli školy, požádal jsem těsně před koncem školního roku předsedu školské rady Martina Němce o zařazení bodu „Přeřazení Šárky Tomíčkové do školního klubu“. Dle mých informací (v neděli 4.8. 2019 jsem potkal Šárku Tomíčkovou v Hrabové) zatím k přeřazení nedošlo, alespoň nic nebylo řešeno písemně a na osobním jednání Šárka Tomíčková s přesunem do školního klubu nesouhlasila.

Email člena školské rady Martina Krejčíčka ze dne 28.6. 2019:

Vážený pane řediteli,

vzhledem k tomu, že  mne v posledních dnech oslovilo několik rodičů žáku, považuji jako člen školské rady za svou povinnost se na vás obrátit  s následujícím:

Dle informací, které jsem obdržel, se chystáte k určitým personálním změnám. Údajně máte v plánu přijmout dvě nové mladé pracovní síly do školní družiny a stávající družinářku paní Šárku Tomíčkovou přesunout se sníženým úvazkem do školního klubu ke starším dětem.

Dle názoru rodičů a mého je toto vaše rozhodnutí zcela chybné. Paní Tomíčkovou všichni považují za jednoho z nejkvalitnějších zaměstnanců školní družiny. U dětí je velmi oblíbená a mimořádně vhodná právě na práci s těmi nejmladšími, nehledě na její jiné činnosti a aktivity jako je například kroužek florbalu.

Věřím, že výše uvedené informace se nezakládají na pravdě a vy jako ředit školy jste si vědom kvality svých zaměstnanců a nejste jen pouhým manažerem. Škola se může chlubit tím, že bude mít nové učebny, novou družinu, ale pokud nebude mít kvalitní zaměstnance a pedagogy, její pověst půjde strmě dolů.

Pokud se výše uvedené informace zakládají na pravdě, chtěl bych tímto požat Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová (zřizovatele) o zařazení  této záležitosti do bodu číslo 3 (různé) na mimořádné zasedání, které se uskuteční dne 3.7. 2019 v 16:00 hodin. Rodiče žáku budou chtít tuto záležitost v rámci zasedání řešit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Martin Krejčíček

Předseda školské rady Martin Němec reagoval na výše uvedený email během několika minut:

Dobrý den,

tento bod bude také zařazen po mé domluvě s Radkem Orkáčem jako jeden z bodů jednání školské rady dne 29. 8. 2019. 

Mgr. Martin Němec
ZŠ Ostrava – Hrabová, příspěvková organizace
Paskovská 46
Ostrava – Hrabová 720 00
Tel. +420605169622

Email: [email protected]

Dopis rodičů žáků na podporu paní vychovatelky Šárky Tomíčkové. K podpoře se připojili všichni rodiče žáků II. B a podporu podepsalo v samotném závěřu školního roku cca 60 osob.

Vážený pane starosto Trávníčku,
Vážení zastupitelé městského obvodu Hrabová,
Vážený pane řediteli Mgr. Pollo,

tímto, my rodiče žáků Základní školy Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace vyjadřujeme podporu paní vychovatelce Šárce Tomíčkové. Žádáme, aby paní Šárka Tomičková zůstala i nadále (v dalších školních letech) na pozici vychovatelky školní družiny a byly zachovány její kroužky.

Paní vychovatelka je v řadách rodičů dlouhodobě vnímaná jako velmi kvalitní pedagogický pracovník školy a těší se naší plné důvěře. S výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností paní vychovatelky Šárky Tomíčkové jsme naprosto spokojeni, její laskavý přístup k dětem je příkladný. Děti mají paní vychovatelku velmi rády, respektují ji, těší se na aktivity, které pro ně připravuje. Stejně tak jsou velmi spokojeni s jejími florbalovými kroužky.

Svým zodpovědným přístupem při práci s dětmi se paní vychovatelka Šárka Tomičková výrazně podílí na budování a udržování pozitivního obrazu školy na veřejnosti.

V charakteristice školního vzdělávacího programu základní školy „Škola — místo k životu“, jejíž součásti je také školní družina, je uvedeno, že „velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty“. Z pozice rodičů, kterým záleží na svých dětech a je pro ně důležité prostředí, ve kterém jejich děti tráví významnou část dne, na Vás apelujeme: stavějte budoucnost školy na poctivých základech. [1]

Zápis z jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová ze dne 3.7. 2019:

Rodiče napsali žádost, aby paní Tomíčková zůstala na pozici vychovatelky a ne ve školním klubu. Žádost podepsalo asi 60 rodičů.

Reakce starosty: „Zaregistroval jsem, že se něco kolem školní družiny děje, ale personální záležitosti jsou v kompetenci ředitele školy.

Reakce ředitele školy: paní Tomíčková je pracovník na svém místě. Školní klub byl založen proto, že se chystala přestavba školní družiny. S paní Tomíčkovou se domluvili, že paní Tomíčková bude ve školním klubu. Ve škole je skupina 5 vychovatelek a 4 nejsou schopné se s paní Tomíčkovou domluvit. Ředitel je toho názoru, že tím, že paní Tomíčková povede školní klub jí škola pomůže.

Ing. Orkáč sděluje, že personální věci jsou věcí ředitele školy.

V 17.20 hod. odchází Ing. Orkáč.

Ředitel dále sděluje, že kvůli paní Tomíčkové dala výpověď další vychovatelka a jsou ještě další situace, které nestaví paní Tomíčkovou do dobrého světla.

Do diskuze se připojili občané: p. Unucka a p. Kročková se svým postřehem.

MUDr. Gromnica sdělil, že toto je těžké řešit na zastupitelstvu. Znovu apeloval na zvážení zřízení školské a zdravotní komise, které by byly zastupitelstvu ku prospěchu.

Tuto diskuzi ukončil starosta stím, že personální otázky patří do kompetence školské rady a panu řediteli. [2]

[1] Materiály a zápis z jednání RMOb Ostrava-Hrabová ze dne 31.8. 2019
[2] Zápis z jednání ZMOb Ostrava-Hrabová ze dne 3.7. 2019

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Jako pravidelný čtenář webových stránek Hrabova.info cítím nutnost se vyjádřit i k této záležitosti.
  Vzniklá situace je velmi složitá a svou úlohu zde mají pravděpodobně i různé emoce.
  Na jedné straně má zde svůj význam oblíbenost panÍ Tomíčkové, na straně druhé je nutno vzít v úvahu i  širší pohled ředitele školy.
  V každém případě je nezpochybnitelné, že za chod školy (včetně školní družiny) má zákonnou zodpovědnost její ředitel.
  Svůj význam při řešení těchto záležitostí má i školská rada. Jsou v ní jak zástupci zřizovatele, tak zástupci pedagogických pracovníků a i zástupci žáků. Školská rada bude tento problém projednávat na svém zasedání dne 29.8. 2019. Předpokládám, že i zde ředitel školy obhájí svá rozhodnutí.
  Nakonec se tyto emoce uklidní a ustoupí jiným, závažnějším problémům. Konkrétně řešením nezbytných stavebních úprav prostor, vyhrazeným školní družině. .

[email protected] [email protected]