Nové protihlukové stěny v Ostravě-Hrabové

Květa Hrabovská nám před dvěma roky poskytla zajímavou informaci, která měla v Hrabové tehdy poměrně velký ohlas. Pana Balcara ze Ředitelství silnic a dálnic ČR se zeptala na možnosti vybudování protihlukových stěn v okolí Místecké.

Po dvou letech jsem se rozhodl napsat stejnému úředníkovi, kam se to za tu dobu posunulo…, protože letos měla probíhat již realizace. Jsem si vědom, že „slibem“ nezarmoutíš, ale co je psáno, to je dáno;-) Snad máme šanci!

Důvodem nezahájení stavby realizace protihlukových opatření v úseku komunikace D56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov je stále probíhající projektová příprava uvedeného, ke které Vám sdělujeme následující:

V rámci projednávání projektové dokumentace pro územní řízení byla dne 14.7.2016 zaslána Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni DÚR na Ministerstvo vnitra. Dne 8.8.2016 obdržela společnost DPOVA od Ministerstva vnitra souhlasné stanovisko, bez připomínek.

Po obdržení veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury byla na základě udělené plné moci podána na Magistrát města Ostravy žádost o vydání územního rozhodnutí. Dne 2.3.2017, pod č.j. SMO/080067/17/ÚHAaSŘ/Lu obdržela společnost DPOVA Výzvu a zároveň Usnesení k doplnění dalších podkladů a údajů. Jedním z bodů bylo také zajištění stanoviska Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství. Dne 8.3.2017 byla na příslušný odbor Ministerstva vnitra zaslána Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ve stupni DÚR. Dne 5.4.2017, pod č.j. MV-46257-2/OBP-2017 obdržela spol. DPOVA stanovisko Ministerstva vnitra (č.j. MV-46257-2/OBP-2017 z 5.4.2017), které nesouhlasí s umístěním podstatné části navržených PHS z důvodu stávajících nenormových parametrů dálnice – požaduje PHS umístit tak, aby bylo možná následná úprava dálnice bez zásahu do vybudovaných PHS. Toto je řešitelné pouze za předpokladu ověření normového řešení dálnice v úseku návrhu PHS pouze pomocí technické studie zpracované do podrobného zaměření. Na základě tohoto stanoviska byly práce na původním projektu přerušeny.

Před zadáním technické studie úprav dálnice zadalo v roce 2018 ŘSD ČR zpracování koncepční studie k ověření potřebnosti mimoúrovňových křižovatek v úseku Ostrava – Paskov.

Začátkem roku 2019 proto byla zadána technická studie (vč. zaměření) pro ověření a projednání úpravy řešení dálnice D56. Do 08/2019 bylo zpracováno zaměření, v současné době probíhá zpracování pokladů (bezpečnostní inspekce) a bude zahájeno koncepční projednání řešení úprav dálnice D56. Termín odevzdání konceptu studie je 12/2019, předpoklad vydání čistopisu 01-02/2020. Ze studie bude zřejmý dopad na navrhované PHS – na základě projednané studie bude upravená projektová dokumentace PHS a bude znovu zahájena inženýrská činnost.

Na základě uvedených skutečností proto předpokládáme dokončení projektové přípravy a následné zahájení realizace protihlukových opatření v roce 2020 – 2021.

Ještě mi dovolte doplňující otázku – je součástí plánů i výstavba protihlukových stěn, které pomohou Hrabové?

Dobrý den,

ano, jak je již patrno z úseku, specifikovaném viz. vyjádření níže, protihluková opatření řeší úsek počínaje Ostravou-Hrabovou – Nová bělá – Paskov.

S pozdravem

Bc. Balcar Radim
Technický pracovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]