Vladimír Slavík: Fatální selhání zastupitelů Hrabové

Budu vyprávět následující příběh. V roce 2017 skončil provoz uhelného prádla Dolu Paskov a rozhodovalo se o dalších osudech vodních nádrží, zvaných  Pilíky. Legislativně je tento proces upraven postupem, zvaným EIA. Byl zahájen v březnu 2017 a ukončen v květnu 2018.

V podstatě šlo o dvě možnosti: buď zde budou zachovány rybníky nebo se provede  zavezení nádrží s následným  zalesněním.

Tehdejší zastupitelstvo Hrabové, zvolené v roce 2014,  se rozhodlo pro zachování vodních nádrží s tím, že budou využity pro volnočasové aktivity zdejších obyvatel. Konkrétní podmínky byly formulovány na zasedání rady městského obvodu dne 17.10.2017. S tímto řešením souhlasil i majitel nádrží  (OKD) a všechny  další organizace a úřady.

V „závěrečném stanovisku“, vydaném v květnu 2018,  se ukládá OKD zajistit zpracování odborné studie, která by vyřešila možnost napojení Pilíků na okolní vodoteče, možnost zrušení sedimentačního kanálu,  a další záležitosti.

Do dnešního dne tato studie  není zpracována a stav nádrží je stejný jako v roce 2017!

V čem spatřuji fatální selhání našich zastupitelů?

  1. Radní v roce 2017 hrubě podcenili legislativní a ekonomickou složitost dané situace a nezajistili si odbornou právní pomoc. Učinil  tak Paskov, Řepiště, Fryčovice, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Žabeň a nemají s průběhem likvidace  Dolu Paskov žádné problémy. O nápravu se nepokusilo ani zastupitelstvo, zvolené ve volbách v roce 2018. Pouze novými radními bylo navíc požadováno vyčistění dna obou nádrží a odstranění nepotřebného technologického zařízení.
  2. Radní jak v roce 2017 tak v roce 2018 nevzali v úvahu skutečnost, že k Pilíkům nevede žádná vhodná cesta. Naprosto nepochopitelné opomenutí! Měli možnost v rámci EIA trvat na nutnosti jejího zřízení. Příkladně úpravou a zprovozněním původní hráze rybníka Pilík.
  3. Naše místní správa (konkrétně odbor stavebně správní) nepodnikla žádné kroky, které by vedly k realizaci závěrů EIA. Nebylo požadováno na OKD plnění jejich povinností, nebyl navázán žádný kontakt s jinými orgány státní správy s žádostí o nápravu. Zcela pasivní byli a stále jsou v této záležitosti jak tajemník tak starosta.

Velice mi vadí licoměrnost některých našich zastupitelů a úředníků. Na jedné straně veliká slova o nutnosti zachování rybníků jakožto odkazu našich předků, na straně druhé pasivita a nezájem při realizaci tohoto záměru. Jména aktérů tohoto příběhu (tedy zastupitelů, radních a úředníků) si lze snadno zjistit na webových stránkách MOb Hrabová nebo na stránkách Hrabovských listů.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]