Vladimír Slavík: Pracovní jednání zastupitelstva

Tato jednání mají svůj význam v případě řešení složitých záležitostí, které vyžadují podrobnější rozpravu a výměnu názorů zastupitelů s tím, že na příštím plánovaném zasedání zastupitelstva bude možno přijímat k  těmto bodům dobře promyšlená usnesení.

Na programu neveřejného jednání  22.1. 2020 byly následující body:

1. Zřízení pracovní pozice redaktora

O  potřebnosti  místního časopisu  není třeba pochybovat. Funkce šéfredaktora je časově  velmi náročná a vůbec se nedivím  panu Mgr. Žižkovi, že si pro pokračování v této funkci klade určité podmínky.  Přesto, že neznám  vhodnější osobnost, doporučoval bych  na tuto funkci  vypsání výběrového řízení, tedy konkurz. Do podmínek případného konkurzu bych určitě vyslovil požadavek na měsíční vydávání místního časopisu. Možná  se prostřednictvím konkurzu podaří objevit další „talenty“ pro tuto funkci, kteří se stanou spolupracovníky Petra Žižky.

2. Úprava cen nájemného

Je faktem, že náš bytový fond bude vyžadovat v nejbližších letech pro svou modernizaci významné finanční prostředky.  Především se na tom musí podílet výtěžek z nájemného. Pokud je mi známo, tak nájemci zdejších  obecních bytů nejsou ve své většině „sociální případy“ a nic nebrání upravovat ceny nájemného tak, aby odpovídaly cenám v jiných městských obvodech. Kromě toho je naše sídliště v mnoha směrech velmi atraktivní. I za to se musí platit.

3. Zadávací řád zakázek malého rozsahu

Máme  štěstí, že se této problematice dlouhodobě věnuje paní Květoslava Hrabovská. Díky její odbornosti vznikl návrh, který je zárukou, že zadávání veřejných zakázek bude transparentní a výsledky výběrových řízení budou výhodné i pro obecní pokladnu.

4. Změny ve složení KV a FV

Nepochybně  se jedná o důležité orgány samosprávy. Uvítal bych posílení finančního výboru o další dva členy tak, aby paní Hrabovská získala větší oponenturu a také oporu a jistotu při prosazování svých progresivních názorů.

5. Problematika oprav  bytových domů na Příborské 15, 17

Pokud je mi známo, byl případ prošetřen a uděleny pokuty, a  to  díky konání  odboru financí a správy majetku a také  našeho KV. Paní Ospalíková má můj obdiv, jelikož konala  podle  zásady „padni komu padni“. Doufám, že pokuty byly i zaplaceny. Nelze nepominout skutečnost, že vzniklá situace je velikou ostudou místní skupiny ODS, kde pan Tomáš Crla je čelným funkcionářem. Tedy i ostudou pana starosty, který je předsedou této mafiánské organizace s názvem ODS Hrabová.

6. Prezentace sportovní haly

Zde je veřejná diskuse zcela na místě. Jednak o technickém  řešení, jednak o jejím umístění. Zdá se, že umístění je jednoznačné. Delší diskusi vyžaduje technické řešení. Pokud jde o financování, nutně se na tom musí podílet obecní pokladna.

Nepředpokládám, že všechny tyto záležitosti budou s konečnou platností vyřešeny na zastupitelstvu v únoru 2020. Ale určitě diskuse zastupitelů na tomto  pracovním zastupitelstvu měly svůj význam.

29 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  K pozici šéfredaktora:
   
  Zastupitel Gromnica Rostislav na Facebooku napsal: „Martin Veselý Já tam byl, radili jsme se 4,5 hodiny a žádné bludy nemám potřebu šířit. 10 zastupitelů nás podpořilo variantu celoúvazkové spolupráce MOb s p. šéfredaktorem, o které jsem informoval. Takže logicky v návaznosti na tuto informaci očekávám úpravu nynější nedobré situace ohledně HL a obecního webu.“
   
  Výše uvedené tvrzení pana zastupitele je jasný náznak toho, proč bylo svoláno pracovní jednání zastupitelstva, kde nesmí být za zastupitelstvo jako celek učiněno žádné doporučení, rozhodnutí či usnesení, protože to smí být uděláno pouze za přítomnosti veřejnosti, viz https://www.mvcr.cz/clanek/zasada-verejnosti-zasedani-zastupitelstva-obce-prakticke-problemy.aspx . Tím mám na mysli alibi pro starostu, protože i tak nadále zůstává v radě pravděpodobný poměr hlasů 3:2 a dle potvrzení těch dvou radních, názor nezměnili a budou proti.
   
  Navíc ono tvrzení, že 10 zastupitelů podpořilo variantu celoúvazkové práce je lež. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, ostatní se buď zdrželi, byli proti a nebo nehlasovali, protože pracovní zastupitelstvo nesmí přijmout žádná doporučení. Uváděných 10 zastupitelů pro ve skutečnosti vzniklo tak, že starosta alibisticky prohlásil na pracovním jednání, že X bylo pro a ti co se zdrželi hlasování, tak jsou brání že návrh by podpořili.
   
  JEŠTĚ DODÁM: Nikdo ze zastupitelů však neřekl, že by byl proti Petru Žižkovi. Naopak celkem zřetelně a jasně jsme ve svých prohlášeních všichni řekli, že je Petr Žižka profesionál, který dělá svou práci srdcem a nikdo ho není schopen nahradit.
   
  Jádrem sporu bylo, je a bude v radě či zastupitelstvu: Opravdu si Hrabová může dovolit zřídit na úřadě místo na plný úvazek?

  • Jan Dvořák říká:

   Zastupitelé, kteří nejsou schopni zaujmout žádný názor, nemohou mít pro Hrabovou žádný přínos a pokud nechtějí hlasovat, měli by uvolnit svá místa těm, kteří jsou schopni názor zaujmout.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Jak hořce ironicky to zní od někoho, kdo v zastupitelstvu seděl dvacet let, seděl i v radě a dokonce byl místostarostou. Výsledek jeho působení však shledávám, mírně řečeno, jako velmi rozpačitý.
      
    Na pracovním zastupitelstvu se hlasovat nesmí. Pracovní zastupitelstvo, pokud už má někdo potřebu vylučovat z jednání veřejnost, může sloužit pouze k detailnějšímu seznámení zastupitelů se záležitostmi, které budou projednávány na řádných jednáních zastupitelstva a kde k detailnějšímu seznamování nebývá prostor. Mohou problematiku případně prodiskutovat, ale nesmí v žádném případě hlasovat. Já osobně jakékoliv jednání zastupitelstva bez přístupu veřejnosti důrazně odmítám a obavy některých zastupitelů, že se přece nemůžeme hádat před lidma, odmítám. Právě před občany musíme sdělovat a zejména obhajovat své názory a postoje. Občan má také zákonem dané právo se k projednávaným věcem vyjádřit. Pokud budu na řádném jednání zastupitelstva vyzván k tomu, abych hlasoval o čemkoliv, tak tak učiním a svůj názor si budu schopen obhájit.

    • Jan Dvořák říká:

     Naprosto není pravda, že by se na pracovním zastupitelstvu nesmělo hlasovat, pouze výstupem tohoto hlasování nemůže být formálně usnesení zastupitelstva. Modelové hlasování k prosondování názoru zastupitelů k nějaké problematice může proběhnout úplně stejně, jako může proběhnut třeba v hospodě mezi sedícími u jednoho stolu. Na rozdíl od Vás považuji svolání pracovního zastupitelstva za pozitivní věc, protože na něm může proběhnout diskuse zastupitelů k aktuálním problémům obvodu. Dovoluji si připomenout, že nikomu z tzv. Hrabovanů nevadilo svolání pracovního zastupitelstva v listopadu 2017, kde se projednávala možnost přesunu školky. Asi je změna v tom, že nyní tzv. Hrabované cítí potřebu najít jakoukoliv hůl, aby mohli „psa bít“.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Pane Dvořáku, dovoluji si upozornit, že Hrabované jsou v zastupitelstvu od voleb v roce 2018. V listopadu 2017 jsme byli prostými občany a oficiálně jsme o takovém pracovním jednání ani nevěděli a nemohli se ho zúčastnit. Že vám to tehdy nevadilo, neznamená, že tato netransparentnost a pohrdání občany nemůže vadit mi. Můžete prosím odkázat na zákon, který vyjadřování vůle zastupitelstva na pracovním jednání vysloveně povoluje? Jak je vám známo, pro zastupitele platí, že co zákon vysloveně nedovoluje, je zakázáno. A jste pane Dvořáku lhář, že mi svolání pracovního zastupitelstva v minulosti nevadilo. Vadilo vždy a velmi, psal jsem o tom tady mnohokrát, poprvé v únoru 2015.

      • Jan Dvořák říká:

       Nehodlám polemizovat, kdo je lhář – to ať posoudí čtenář. Na to pracovní zastupitelstvo v r. 2017 byli totiž zváni i členové komisí (viz zápis z toho jednání), takže není pravda, že byste jako tehdejší člen komise neměl přístup a dokonce si myslím, že nejméně jeden tzv. Hrabovan tam byl přítomen. Už jsem to psal nejméně 2x, ale zjevně Vám je potřeba to připomenout znovu: pro samosprávu platí princip „co není zakázáno, je dovoleno“ (to co píšete, se vztahuje výlučně na výkon státní správy). Kdyby nebyla pracovní zastupitelstva, tak by např. nebyl ani Strategický plán.

       • Milan Slíva jr. říká:

        Strategický plán připravovalo zastupitelstvo, nebo strategická skupina? Zastupitelstvo tento plán pouze schválilo. A nevidím sebemenší důvod, aby představování čehokoli zastupitelům bylo nepřístupné veřejnosti. Vám je to pravděpodobně jedno, protože na jednání zastupitelstva jako občan nechodíte, ale znám občany, kteří by si to rádi vyslechli.

        • Jan Dvořák říká:

         Teď jste ale úplně mimo – já myslel to, že by se nerozhodlo o jeho pořízení.

 2. Radomír Orkáč říká:

  K úpravě cen nájemného:
   
  Tento bod bylo ve skutečnosti již zbytečné řešit, protože o tom již dávno rozhodla RMOb svým usnesením (tuším listopad 2019), přestože prakticky celý rok panovala shoda nad tím, že to má udělat zastupitelstvo. Toto na pracovním jednání potvrdil radní Jiří Dolejška a omluvil se za to.
   
  Květa Hrabovská podala na místě rezignaci a již není v bytové komisi. Jan Šumbera se myslím přidal, ale nejsem si jistý…

 3. Radomír Orkáč říká:

  Dodatek č.1 k pozici šéfredaktora (vedoucí odboru financí):
   
  Pane Orkáči,
   
  jak už jsem Vám říkala. O zřízení pracovního místa pro pana Žižku se mnou hovořil pan tajemník někdy na konci listopadu s tím, že já jsem mu na to odpověděla, že na to nemáme peníze. Potom už se mnou zřízení pracovního místa pro pana Žižku ani peněžní zajištění nikdo neprobíral.
   
  S pozdravem
   
  Ing. Jana Ziobrová
  vedoucí odboru financí a správy majetku

 4. Radomír Orkáč říká:

  Dodatek č.2 k pozici šéfredaktora (členka finančního výboru):
  https://www.hrabova.info/2020/01/26/nase-piar/

 5. Vladimír Slavík říká:

  Skutečnost, že se nepodařilo na tomto pracovním jednání vyřešit další existenci Hrabovských listů svědčí o neutěšené situaci ve vedení naší obce.
  HL vychází pravidelně od ledna 1992, do dneška se vystřídali tři šéfredaktoři a nikdy se nestalo, že HL v plánovaném termínu nevyšly. Až v lednu 2020. Vžyť mohly vyjít alespoń v nezbytně nutném rozsahu, třeba na dvou stránkách.
  Nechápu, že pro toto jednání nebyl připraven „plán B“. Třeba návrh na jmenování dočasného redaktora nebo něco podobného.

  • Jan Dvořák říká:

   Přestože někteří k řešení tohoto složitého problému zaujali pozici mrtvého brouka (možná proto, aby pak mohli kritizovat jakýkoliv výsledek), tak rada dostala jasné doporučení v podobě většinového názoru zastupitelstva. Kdo bude šéfredaktorem je totiž v kompetenci rady, ale ta (moudře) chtěla nejdřív znát názor zastupitelů, protože to rozhodování je těžší než vypadá. Není podstatné, kdy vyjde č.1, protože dosud vycházelo (bohužel) stejně jen 6 čísel Hrabovských listů do roka. Mimochodem existuje nejen plán B, ale prý dokonce plán C (samozřejmě pojmenování je jen obrazné).

   • Radomír Orkáč říká:

    Názor zastupitelstva je možné získat pouze na jednání zastupitelstva. Mimochodem, ČSSD (Jiřka Kelnarová) na pracovním jednání hlasovala PROTI Petru Žižkovi a jak bude ČSSD hlasovat v radě? Hrabované buď nehlasovali (jakože hlasovat se bez veřejnosti nemá) nebo se ze stejného důvodu zdrželi hlasování. Až se nás někdo zeptá na jednání zastupitelstva, pak budu hlasovat. To jsem také řekl na pracovním jednání.

    • Jan Dvořák říká:

     Nehlasovat v těžkém rozhodování je zbabělost. Přijmout zodpovědnost v nelehkém rozhodování je čestný přístup, zastávat nepopulární názor je dokonce hrdinství. Velmi dobře víš, že na řádném jednání zastupitelstva se toto řešit nebude, protože tato věc není v kompetenci zastupitelstva.

     • Radomír Orkáč říká:

      Milý Honzo, právě jsi napsal něco, co vede k nesprávnému chování. Pokud se o něčem rozhoduje mimo zastupitelstvo, čili mimo veřejnost, pak je to dle mého názoru nezákonné jednání, protože se má rozhodovat před veřejností. Proto jsem se zdržel hlasování. Zastupitelstvo může doporučit radě a může si vyhradit také rozhodování. Nevím jistě, jestli i v této záležitosti, ale jistě vím, že rozhodování, o kterém ty konkrétně píšeš – redaktor (nehlasovat v těžkém rozhodování je zbabělost) je nezákonné rozhodování a na tom se odmítám podílet. Radši budu za zbabělce.

      • Jan Dvořák říká:

       Zajímavé je, že 6. 11. 2017 jsi totéž za nezákonné nepovažoval – mám to od tebe i písemně. A pravdu jsi měl tehdy, nikoli teď. Zastupitelstvo totiž o tom nerozhodovalo a ani nemohlo, jen jeho členové vyjádřili názor. Tedy skoro všichni.

      • Radomír Orkáč říká:

       Milý Honzo, nejenže jsem na onom jednání nebyl, ale já v té době nebyl ani zastupitelem. Jestli máš něco písemně, tak to předlož. Nicméně je to problém předchozích zastupitelů, pokud neznali platnou legislativu. Zákon pracovní jednání nezná, je to v podstatě srovnatelné se schůzí v hospodě a jestli ty tam považuješ za zbabělost nehlasovat, je to tvůj problém. Pokud tvrdíš, že „nehlasovat v těžkém rozhodování je zbabělost“, pak se to jistě nevztahuje k pracovnímu jednání zastupitelstva a nemá to tady co v komentářích dělat, rozhodně né pod článkem „Vladimír Slavík: Pracovní jednání zastupitelstva“.

       • Jan Dvořák říká:

        Tak tady máš důkaz, že lžeš:
        Datum: 10. 11. 2017 10:08:05
        Předmět: Re:
        Dobry den,

        dovolte mi taky reagovat (jako clen na jednani pritomne kulturni komise).

        Tati, myslim si, ze se tady resi zbytecnosti (vystup z pracovniho jednani). O nezakonnosti nemuze byt ani rec, protoze zadne usneseni nebylo prijato. Pouze se predjednaval dalsi postup.

       • Radomír Orkáč říká:

        Omlouvám se, ale já žádnou lež nevidím.
         
        Copak se přijalo nějaké usnesení či doporučení, kterým se někdo měl řídit? Cožpak to nebylo předjednání záležitostí před řádným zastupitelstvem?
         
        Přímo píšu „O nezakonnosti nemuze byt ani rec, protoze zadne usneseni nebylo prijato. POUZE SE PŘEDJEDNÁVAL DALŠÍ POSTUP.“.
         
        Tím dalším postupem se myslel DALŠÍ POSTUP ZASTUPITELSTVA, nikoliv rady obce.
         
        Opět lžeš.
         
        Opět končím tuto diskuzi a nebudu podporovat tvé hejtování.

        • Jan Dvořák říká:

         Tvrdil jsi, že jsi na jednání nebyl. A výstup z jednání byl stejný – jen názor zastupitelů.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Honzo,
  já na rozdíl od cca sedmi „mrtvých brouků“ mám v záležitosti HL jasno. Je to mediální prostředek, který se dostane do každé domácnosti a vede občanstvo k většímu zájmu o veřejné záležitosti. To je nyní důležitější než celá řada různých problematických výdajů z obecní pokladny.
  Dnešní prioritou je kvalitní vzdělání (včetně předškolního) a probuzení většího zájmu občanstva o „věci veřejné“. Vše ostatní musí počkat na lepší časy.
  Je zcela pochopitelné, že kvalitní šéfredaktor se musí patřičně ocenit, a to jak finančně, tak i mimofinančně. Třeba udělením prestižní „Ceny městského obvodu“ podle čl. 36 Statutu města Ostravy. Pan Mgr. Petr Žižka by si ji určitě zasloužil. Pokud jde o finanční ocenění, tak zde jakékoliv šetření není na místě. Je zvláštní, že nikomu nevadí enormní výdaje na místní státní správu ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Ale na HL musíme šetřit!

  • Jan Dvořák říká:

   Ono je to daleko těžší rozhodování než si myslíš. Ale jsem velmi rád, že zrovna Ty máš tento názor. A snad se naplní i to, co si oba společně přejeme.

   • Radomír Orkáč říká:

    Jak hlasovala ČSSD?

    • Jan Dvořák říká:

     Podle svého nejlepšího svědomí.

    • Radomír Orkáč říká:

     Čili v souladu s tím co tady píšeš? Že souhlasíš s tím, co píše děda Slavík, nebo máš tady jen populistické kecy?

     • Jan Dvořák říká:

      V naprostém souladu.

     • Radomír Orkáč říká:

      ČSSD hlasovala PROTI Petru Žižkovi (plný úvazek), takže tady přestaň šířit tvé populistické kecy o souladu s tím, co píše děda Vláďa. A já bych také hlasoval proti plnému úvazku, ale před občany a na jednání jsem to řekl – zdržím se, ale na zastupitelstvu bych byl PROTI, stejně jako ČSSD. Čili stručně řečeno, lžeš. Končím tuto diskuzi a na tvé další kecy nebudu odpovídat.

      • Jan Dvořák říká:

       Teď to ovšem zcela překrucuješ, což ovládáš dokonale. My chceme aby Hrabovské listy dělal dál Petr Žižka, ale zároveň, aby byl minimalizován nárůst požadavků na rozpočet (i když bez nárůstu se ta nová forma neobejde). Na rozdíl od tzv. Hrabovanů před problémem nestrkáme hlavu do písku, ale navrhujeme možnosti řešení. Říká se tomu zodpovědnost – to slovo asi neznáte.

[email protected] [email protected]