Oznámení výběrového řízení č. 2/2017 – mistr veřejně prospěšných prací

Tajemník úřadu městského obvodu vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2017 na obsazení pracovního místa – Mistr veřejně prospěšných prací (VPP).

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová

OZNÁMENÍ

Druh práce: Mistr veřejně prospěšných prací (VPP)
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: jiný zaměstnanec

Platové zařazení: VIII. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová

Charakteristika vykonávané práce: řízení prací zabývající se údržbou Městského obvodu, jeho komunikací, veřejnou zelení, nemovitým i movitým majetkem, zajišťování drobných oprav a údržby majetku, řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, řídí, koordinuje a kontroluje pracovní činnost zaměstnanců VPP, správce areálu školního hřiště

Požadavky:

  • minimálně středoškolské vzdělání
  • organizační a manažerské schopnosti, praxe ve vedoucí pozici výhodou
  • komunikativnost a vedení kolektivu, flexibilita
  • znalost uživatelské práce na PC
  • řidičský průkaz sk.B, další skupiny výhodou

Požadované doklady:

  1. profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení (1. dubna 2017).
Pracovní poměr: doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 15.3.2017 do 16 hod na adresu: Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha – tajemník, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MISTR – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne 16.2.2017
Ing. Jan Socha, tajemník úřadu městského obvodu

Bližší informace: Ing. Jan Socha, kancelář č. 7, tel. č. 599 420 109, 725 940 318, [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]