Kontrola ČIŽP ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

Při řešení problematiky zápachu z průmyslové zóny Hrabová se ke mně koncem loňského roku dostala informace, že ČIŽP v této době prováděla sérii kontrol ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

Začátkem února jsem ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava požádal (na základě zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí) o poskytnutí detailnějších informací o zjištěných skutečnostech, které byly během kontrol shledány. Z obdrženého dopisu ČIŽP uvádím:

ČIŽP provedla v období od 3.10.2016 do 10.4.2017 ve společnosti Brembo Czech s.r.o. mj. kontrolu na dodržování povinností dle integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Z hlediska dodržování těchto povinností, vyplývajících z podmínek IP, má inspekce za to, že se provozovatel provinil mimo jíné:

 • tím, že při vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu byl překročen limit kanalizačního řádu, a to v ukazateli sírany a rozpuštěné látky ve vzorku ze dne 20.7.2016
 • odpad kat. č. 120103 dne 5.10.2016 a 20.10.2016 byl shromažďován v otevřených kontejnerech na ploše nezabezpečené před povětrnostními vlivy a nazaopatřené po obvodu záchytnými kanály, svedenými do sběrné jímky
 • zařízení dne 5.10.2016 nebylo provozováno v souladu s příslušným provozním řádem, jelikož zařízení na snižování emisí (Filtr Euroimpianti) bylo v době provozu zdroje mimo provoz.

Výše uvedeným má inspekce za to, že došlo k porušení základní povinnosti provozovatele zařízení dle § 16 odst. 1 písm. A) zákona o integrované prevenci, tj. provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením včetně dokumentů schválených v rámci IP. Uvedené porušení závazných podmínek IP je důvodem pro zahájení správního řízení za spáchání správních deliktů dle zákona o integrované prevenci.

Během místního šetření v rámci kontroly dne 4.10.2016 za přítomnosti inspekce navíc došlo ke značnému úniku kouře z tavící pece STRIKO 3, který unikal jak do prostoru haly, tak ventilačními žaluziemi mimo prostor haly. Důvodem nadměrné kouřivosti a vzniku pachových látek byl vratný vsázkový materiál znečištěný řezným olejem (Q8 Bach MQLX 20). Množství řezného oleje ulpělého na vsázkovém materiálu závisí na typu technologie ze které vratný materiál pochází a provozní kázní obsluhy. Dle inspekce má zbytkové množství řezného oleje ve vratném vsázkovém materiálu vliv na úroveň znečišťování okolního ovzduší (pachové látky).

Inspekce v závěrečném protokolu stanovila provozovateli termín do 60 ti dnů od obržení protokolu předložit zprávu o provedení opatření pro technologické uzly:

 • proces výroby jader tj. omezení emisí těkavých organických a pachových látek
 • tavení vratného materiálu tj. účinné snížení obsahu řezného oleje v tomto materiálu

Opatření, provedená provozovatelem do doby místního šetření inspekcí, ČIŽP považuje z hlediska možného úniku pachových látek do okolní zástavby za neúčinná.

Ohledně tohoto zjištění inspekce podá na KÚ MSK podnět k provedení přezkumu integrovaného povolení.

2 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  Už loni mne informoval zaměstnanec KÚ ze živ. prostředí o nálezu v Brembu, na ČIŽIP ale mezi aktualitami tahle kauza nevyskočila a až teď to máme černé na bílém. Nejde mi o to, aby dostali co nejvyšší pokutu, byl bych pro to, aby bylo Brembem financováno zařízení ať už vizuální nebo jiné, které by 24 denně monitorovalo činnost filtru a provozu tzn. vznik zápachů řešených vyvětráním otevřenými vraty haly. A úsměvy vedení Bremba doufám přetaví v opravdu neobtěžující provoz. Nakonec další hliníkárna bude v Kunčičkách, takže pokud se budou chovat stejně jako Brembo při obráceném směru větru můžeme čekat další příliv smradu jen z jiného směru.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Petre, dovolim si Vam touto cestou podekovat. Takove informace prinasi malo kdo, moc si toho vsichni vazime.

  Pocet zobrazeni je pomerne obrovsky, takze ac nikdo nereaguje, lidi to moc zajima.

  Dekujeme!

[email protected] [email protected]