Co bylo na zastupitelstvu 18.12.

Jednání bylo tentokrát opět dlouhé – pět a půl hodiny. Jakpak by ne, když starosta zastupitelstvo svolal úplně v nejzazším termínu, kdy je to dle zákona možné, a ignoroval výzvu ke svolání mimořádného zastupitelstva.

K diskusi tak došlo již při schvalování programu, kdy Milan Orkáč navrhl doplnění bodu slučování tříd. Na to reagoval pan Šumbera, že on neví, jaký bod chce pan Orkáč zařadit, což bylo dosti komické, protože pan Orkáč již několik dní předtím poslal zastupitelům mailem žádost o zařazení jasně nazvaného bodu. Pan starosta tvrdil, že nemůžeme mít samostatný bod jednání, protože prý k tomu nesmíme přijímat žádné usnesení, neboť bychom zasahovali do pravomoci ředitele školy. Nakonec však zastupitelé zařazení tohoto bodu ale schválili.

Z diskuse ke slučování tříd však bylo zřejmé, že kromě KSČM a ČSSD zastupitele tento problém příliš netrápí. Výsledek jednání je krajně nejistý – pan ředitel řekl svůj záměr řešit problém 7. třídy doučováním, Milan Orkáč návrh udělat aspoň rozdělení na klíčové předměty angličtinu a češtinu  a starosta panu řediteli slíbil vícenáklady na řešení problému sloučení následně dokrýt z obvodního rozpočtu
Nejvýznamnější bod – rozpočet paradoxně proběhl v relativním klidu, pomineme-li to, že zastupitelé dostali dvě různé tabulky, přičemž u obou bylo uvedeno, že byly schváleny stejným usnesením rady, což  samozřejmě není možné.

Byly také schváleny odměny různým lidem za celoroční činnost, povětšinou plně zasloužené.
U zpráv výborů byla otevřena znovu diskuse k jejich společnému jednání ohledně předražené stavby propustku na ulici Ve Stromoví, ve které především odborně argumentoval pan Petana.

Sporným bodem bylo též převzetí prodloužení ulice Na Farském od developera. Úřad se tomu brání již od roku 2014 a rukojmím jsou občané, kteří zde bydlí ve tmě, ačkoliv je zde vybudované veřejné osvětlení. Přestože někteří zastupitelé (např. pan Šumbera) vystupovali proti převzetí, nakonec zvítězil zdravý rozum i starosty a k radosti občanů převzetí většinově prošlo.

Překvapení si nechal pan starosta na konec předposledního bodu “Informace o činnosti rady”, kde vytáhl studii nové školky a chtěl o ní hned jednat, ač na programu jednání tento bod nebyl. Jakkoliv na počátku roku 2016 nutil tentýž starosta zastupitele hlasovat pro přípravu novostavby školky na stávajícím místě na ulici V. Huga a nepřipouštěl žádnou diskusi o návrhu, nyní zase pro změnu přesvědčoval  zastupitele, že nejlepší je školka za úřadem.  K tomu předložil tabulku, která měla vytvořit dojem, že školka za úřadem bude levnější, a to prý hned o 6 miliónů. O tom, jak byla tabulka zavádějící svědčí např to, že sice starosta řekl, že v obou variantách bude stávající školka demolovaná, ale v tabulce náklady na demolici (téměř 3 milióny Kč) byly uvedeny “náhodou” jen u varianty školky na V. Huga, kde byl navíc uvedený vícenáklad 2,5 miliónu Kč na “přípravu území, srovnání terénu a základní násyp”. Náklady na novou projektovou dokumentaci a veškerou stavební přípravu u varianty školky za úřadem “pochopitelně” uvedeny nebyly žádné, stejně jako chyběly náklady na úpravu komunikace či výstavbu autobusových zastávek, ač se o jejich potřebnosti ve studii hovoří. Prostě objektivita sama a o kvalitě práce projektanta svědčí i textová poznámka, že “vstup do bytového domu bude z ulice Markvartovické”. Nicméně se ukázalo, že koaličním zastupitelům ani hnutí Ostravak nevadí, že peníze dosud vynaložené do přípravy školky padnou vniveč a tak panu starostovi schválili usnesení o okamžitém zastavení přípravy školky na V.Huga, i když několik hodin předtím titíž zastupitelé schválili v rozpočtu na rok 2018 radou předložený návrh na dokončení projektové dokumentace školky na Viktora Huga.

Tomu se tedy říká koncepční přístup, zejména starosty a rady!

11 Komentáře

 1. Petr Žižka říká:

  Je lepší pokračovat ve špatné cestě nebo si přiznat, že jsem udělat chybu a vrátit se (poučen) o krok zpět? Jsou lidé, kteří si myslí, že první řešení je správné, to jsou ti, kdo nás budou přesvědčovat, že rozdělení Hrabové Prodlouženou Mostní bylo jediné a správné rozhodnutí…

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Je zvláštní jak jednu věc mohou lidé vnímat diametrálně odlišně. Kdybych si přečetl pouze váš článek, tak bych nabyl dojmu, že je všechno špatně. Já tam ale byl, a tedy vím, že se s vaší strany jedná pouze a jen o další výron demagogie, populismu a oportunismu, v zoufalé snaze získat body před blížícími se komunálními volbami.

  Co se týče školy, úplně ve svém článku opomíjíte, že na jednání vystoupil ředitel školy, který vysvětlil své kroky a z následné diskuze s rodiči vyplynulo, že problém není až tak samotné sloučení sedmé třídy, ale přítomnost několika žáků, kteří zásadně narušují průběh vyučování a není na ně „metr“, který by umožnil toto změnit. Problém by přetrval, i kdyby došlo k znovurozdělení třídy, jelikož by tito žáci nabourávali vyučovací hodiny i v menší skupině a rodiče by následně hystericky řešili, proč jejich dítko skončilo ve skupině, kde je ten či onen. Mimo jiné při sloučení sedmých tříd nemuselo dojít na aplikaci výjimky z počtu, protože zákonný počet žáků ve sloučené třídě nebyl překročen. Problém tedy je, že učitel se nemůže věnovat plně výuce, ale většinu hodiny tráví umravňováním nevychovaných žáků. Místo učitele je tedy proti své vůli spíše bachař a dráb. Důsledek krize našeho školství a prorůstání hyperkorektnosti celou společností. Ona rákoska v pravou chvíli bývala často mnohem účinnější než léta strávená na pedagogicko psychologické poradně.

  Co se týče situace v ulici Na Farském. Na jednu stranu je jasné, že situace vyžaduje řešení, ale není to důsledek zdravého rozumu, nýbrž empatie a sounáležitosti. Vysílá se tím totiž jasný signál developerům, že v rámci jejich zisku lze beztrestně ingorovat potřebnou infrastrukturu, protože obec to následně bude sanovat ze svého, tedy z peněz nás všech. Pádný důvod, proč nepovolovat stavbu rodinných domů, obzvláště v rámci developerských projektů bez toho, aby nejdříve byla vybudována a také zprovozněna potřebná infrastruktura. Pokud si někdo koupí levnější pozemek v polích, bez potřebné infrastuktury a kvalitní příjezdové cesty, tak se pak nesmí divit, že samotné postavení domu mu cestu a infrastrukturu nepřiláká a stále má dům uprostřed polí. Z pohledu naší obce překotná stavba dalších domů není až tak v jejím zájmu a není důvod, aby ji tedy aktivně podporovala. Pokud developer chce stavět domy mimo stávající obytnou zástavbu, musí nést veškeré náklady on. A nesmí jít pouze o přísliby, že infrastrukturu a komunikace vybuduje až po dokončení domů. Infrastruktura a komunikace musí být dříve, než se vůbec začne stavět. O tom byl příspěvek zastupitele Šumbery. Ono je nutné říkat i takové věci, které se sice nesetkají všude s pochopením, ale respektují oprávněný zájem obce. Od vás, pane Dvořáku, člověk slyší jen líbivé populistické řeči, které žádného z občanů nepopudí. Což je sice fajn, dokud jste v opozici, ale děsím se momentu, kdy by na vašich bedrech spočinula rozhodovací pravomoc. Nelze opomenout, že jste již v zastupitelstvu téměř dvacet let a byl jste místostarostou obce v radě, kterou považuji za nejslabší za novodobou historii Hrabové. Bylo to v mých očích období stagnace obce a neprůhlednosti.

  Co se týče školky, nebudu zastírat, že jsem zastáncem školky na novém místě, což jsem zde i psal. Už jen o 1500m2 větší zahrada je pádný důvod pro toto nové umístění. Podle sdělení starosty je stavba školky na nové místě o 6 miliónů korun levnější. I pokud by se započítaly všechny položky o kterých tvrdíte, že tam chybí, stále to bude na novém místě levnější. Na jedné straně vyčítáte, že tam starosta některé položky nezahrnul, ale na druhé straně do ceny projektu požadujete zahrnout náklady na úpravu komunikace a nepochopitelně i náklady na výstavbu nové zastávky. Vždyť ani jedno nebude vysloveně pro školku, ale komunikace i zastávka bude sloužit i nové kulturní přístavbě, úřadu či poště. A vaše snižování profesionality architekta chybou názvu ulice u vize, kdy šlo o to co v nejkratší době ji představit. Místo chyby faktické se jedná pouze o chybu typografickou z důvodu časové tísně, nemající praktický vliv na cokoliv, kromě psychické stability pana Dvořáka. Oceňuji to, že většina odpůrcu stavby školky na novém místě se nebála změnit svůj názor a ocenit výhody nového umístění.

  Této nové vizi se opravdu říká koncepční přístup a jedná se po dlouhé době o první náznak koncepce v dlouhodobé strategii pro Hrabovou. A já za to panu starostovi děkuji.

 3. petr žižka říká:

  Zvláštní – Jan Dvořák, Milan Slíva jr. i já jsme byli na stejném jednání. Je až neuvěřitelné, jak různě lze vnímat tentýž děj. Možná je to tím, odkud člověk vše sleduje, tedy zda z lavice zastupitele, či z lavice občana. Já seděl mezi občany, ale věřím, že nejen proto jednoznačně vnímám včerejší dění tak, jak ho popisuje pan Slíva…

 4. Petr Novák říká:

  Chyby asi dělá každý.
  Jsou věci,které se dají řešit s úředníky a ne je prezentovat na zastupitelstvu.Pak se nedivme délce jednání.
  O škole je těžko polemizovat na zastupitelstvu,vždyď jsme se i od jednoho rodiče dozvěděli,který našel odvahu vystoupit,že problém je hlavně v chování žáků,”takže synáček zlobí,měšec a na doživotí”.Nabyl jsem dojmu,že na ředitele školy z nějakého neznámého důvodu začíná hon.
  Matematika a čeština je problém,angličtinu už má sedmá třída rozdělenou a výsledek nic moc.Více náklady,zbytečnost,kterou potvdila maminka dalšího žáka,zastajíc se pana ředitele školy.Je to dle mne o výchově hlavně doma,ale momentálně se žije jinak než jsem chodil do školy já.
  Rozpočet a odměny pominu,kdo byl přítomen viděl a slyšel.Chybička tam byla,ale zná někdo někoho kdo neudělal chybu při psaní textu?
  K panu Šumberovi,jsem pochopil,že nabádal k větší ostražitosti při podobných akcích,které v Hrabové mají následovat na což mu bylo odpověděno a je smutné,že úřad není a nemůže být řečeno všemocný.Zákony tvoří jiná skupina lidí né Hrabovští zastupitelé a úředníci.
  K tématu školky,jsme se dohodli,že se sejdeme v lednu.Nikdo nikoho do schválení změny netlačil,ale i já jsem slyšel,že by se panu starostovi líbilo,kdyby jsme se aspoň částečně dobrali nikoli rozhodli kde bude jednou naše školka stát.Schválilo se přerušení nikoli zastavení na dokončení projektové dokumentace výstavby školky na V.Huga.I když to v kocovce vyjde na stejno.
  Taky se mi více líbí nová varianta,ale mám pár otázek i názory občanů,kterým se nemusí líbit navrhovaná změna.Ale nikdo není vševědoucí,tak proč se neporadit a i během přípravy přijít na jiné řešení.

  • Radomír Orkáč říká:

   Peto, neco napisu k tomuto:
   “Matematika a čeština je problém,angličtinu už má sedmá třída rozdělenou a výsledek nic moc.Více náklady,zbytečnost,kterou potvdila maminka dalšího žáka,zastajíc se pana ředitele školy.”

   Krome meho otce snad postup reditele nikdo nekritizoval. Nedokazu si predstavit, ze by nekdo rekl, ze jsou vicenaklady na vzdelani zbytecnost, ale mozne to je. Libilo se mi, ze vystoupil pan Veselka a rekl, jak to vidi napr. on, ostatni totiz mlceli. Jeho zaver jsem vsak nepochopil, protoze pokud ma byt resenim pouze to, ze se jen poukaze na ty, co delaji binec, tak se dle meho nazoru nic vyresi… ale tezko rict, jen blben nemeni sve nazory. Nicmene pokud je toto reseni, tak proc jeste nebylo zrealizovano?

   Nepadlo zadne usneseni v teto veci. Ja kdybych byl zastupitel, nastesti nejsem, tak bych pozadoval, aby reditel prisel se stanoviskem (ktere bude mit v lednu) – jestli doucovani nebo oddelena vyuka nekterych predmetu a v obou pripadech budou rediteli penize garantovat. Reditel se rozhodne na zaklade dotazniku, ktery bude na zacatku ledna rozdan. Tohle je podle me reseni a duvera v reditele – rict mu, at zjisti, co je potreba a ze mu na to zastupitelstvo garantuje penize.

   Na zastupitelstvu se “odpoustely”! dluzne MILIONY korun, coz je neskutecne, jak tohle nekdo mohl nechat takto narust a nikdo neni potrestan. NIKDO! Na odpusteni dluhu (protoze nejsou vymahatelne) se shodnou vsichni zastupitele, ale aby se shodli na tom, ze reknou – pane rediteli, zjistete kolik a my Vam to dame… . Na to ma koule malo kdo.

   Anglictina je sice delena, ale nemcina? Kdo z Vas by sel na kurz nemciny, kdyby tam bylo 20 deti, ktere navic jeste rusi? Na to opravdu penize potreba jsou, ale opakuji – je to jen muj nazor.

   Mejme k rediteli duveru a dejme mu na reseni penize…

   • Jan Dvořák říká:

    Já bych chtěl poděkovat Radkovi za vstup do diskuze k tomuto tématu, protože zatímco ostatní zastupitelé, zejména členové školské rady Trávníček a Šumbera, se tvářili jakoby žádný problém nebylo třeba řešit, myslím, že Radek tím co řekl musel každého nestranného pozorovatele přesvědčit, že vážný problém v 7. třídě opravdu existuje. Souhlasím s Radkem, že sloučení tříd pan ředitel z finančních důvodů udělat musel, ale školská rada mohla při rozhodování zvážit, zda by nebylo lepší přidat škole peníze a tuto možnost projednat na červnovém zastupitelstvu. Nenavrhli jsme teď žádné usnesení, protože starosta jasně řekl, že je proti jakémukoliv usnesení navrhujícímu řešení a bylo jasné, že kývači mu to odkývou. Být ředitelem, tak na nějaký ústní příslib nespoléhám, zejména pokud pochází od našeho starosty, který má již vícero nesplněných slibů. Spíše by měl pan ředitel náklady na dělenou výuku přesně spočítat a na příštím zastupitelstvu (snad nebude zase až v nejzazším termínu 18.3.) by se to navýšení mělo schválit. Určitě daleko důležitějším je příslib pana ředitele rozdat anonymní dotazník mezi žáky a zjistit stav vztahů mezi žáky a původce problémů (je to něco jiného než byl záměr školské rady umožnit rodičům se vyjádřit). Nesouhlasím však s vyjádřením pana ředitele, že škola není od toho aby vychovávala. Rozhodující ve výchově musí být rodiče, ale škola na toto nesmí rezignovat. Nejsem odborník v pedagogice, abych mohl radit jak, ale pan ředitel mně přesvědčil, že odborníkem je a jsem přesvědčený, že na základě výsledků dotazníku najde nějaké východisko, jak chování problémových žáků vyřešit. Pokud do konce školního roku nastane v 7. třídě zlepšení, pak by to rada měla ocenit mimořádnou odměnou pro něj.

 5. Jan Dvořák říká:

  Ano, negativním důsledkem sloučení tříd je to, že se k sobě dostali k žáci, kteří se k sobě neměli dostat a dělají neplechu. Špatné vztahy ve třídě nikdo neřešil, pan ředitel mi ale v pátek slíbil, že situaci prověří a bude řešit. Až sekundárním důsledkem stavu je problém prospěchu a tady museli poskytnout řediteli součinnost, protože bez peněz by toto řešit nešlo. Jak to řekl Radek Orkáč – kdybychom na problém neupozornili, nikdo by ho neřešil.
  V případě komunikace Na Farském pan Šumbera navrhoval jen nepřevzít. Otočil až když zjistil, že starosta je již (po 3 letech odmítání) pro převzetí (vždyť se přece blíží volby). Tento developer právě udělal to, co navrhuje pan Slíva – před zahájením výstavby rodinných domků postavil inženýrské sítě, asfaltovou komunikaci a veřejné osvětlení a chtěl to předat obvodu, jak bylo předem dohodnuto, jenže většina radních to odmítla. Jestli byla cesta postavena nekvalitně, nemůžu posoudit, ale toto by měl tedy úřad pečlivě hlídat – projekt i realizaci. Tady se asi stala chyba. Ale negativní důsledky nemůžou nést občané.
  Pokud byla cesta novostavby školky na V. Huga špatná, tak je třeba jasně říct, že autorem této cesty je jen a jen pan Trávníček. Pokud teď říká, že cesta byla špatná, tak by měl zaplatit zbytečně vynaložené náklady. To není o tom, že by umístění školky bylo či nebylo špatné, ale o diletantském postupu. Stavbu školky na V. Huga starosta protlačil bez přípustnosti změny záměru diskusí a v tomto trendu starosta pokračuje. I když je již téměř tři měsíce známo složení pracovní skupiny pro strategii, starosta ji nesvolal a uvedl, že proto, že to chtěl udělat až poté co bude studie školky v nové lokalitě. V normálně řízené obci by o takto zásadní změně nejdříve jednala komise pro strategii, pak se vyjádřili občané a teprve poté rozhodovalo zastupitelstvo.
  o tom, zda Prodloužená Mostní Hrabové pomůže, se již za dva roky občané přesvědčí.

  • Jan Šumbera říká:

   Vážený pane Dvořáku,

   pominu úplně vše o čem tu píšete až na jednu věc. Jsem svéprávný člověk a opravdu nesleduji jak kdo hlasuje. Rozhoduji se a hlasuji vždy podle svého nejlepšího přesvědčení a svědomí, byť bych měl jít sám proti proudu.

   Přeji Vám vše dobré

   Jan Šumbera

   • Jan Dvořák říká:

    Vám bych doporučil především nevykládat na zastupitelstvu příště výmysly o utajené významné změně územního plánu.

 6. Šárka Tomisová říká:

  Náhradní starosta se zase předvedl.

  Mám celkem pojem, kolik se již kvůli projektu naddimenzované školky zbytečně prošustrovalo peněz a je možná dobře, že to nevědí běžní občané.

  Protože by se jim z toho obrazně převrátil žaludek.

 7. Jan Dvořák říká:

  To je otázka, zda je to dobře – možná by to žaludek přežil, ale oči by se otevřely.

[email protected] [email protected]