Vyjádření k Zápisu z jednání Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová ze dne 23.2.2018

Původní jednání letopisecké komise se mělo konat 23.3.2018, tudíž bylo pro mě překvapení, když jsem byla obeslána o změně termínu na 23.2.2018. Žádala jsem o posunutí jednání, kterého jsem se nemohla zúčastnit kvůli pracovním povinnostem, ale dostalo se mi odpovědi, že je potřeba se sejít a „vyjádřit k problémům samosprávy a postoupit podněty“.

Zápis jsem dostala k „důkladnému seznámení“ 1.3.2018, ani jsem se nestačila vyjádřit a 2.3.2018 už byl vyvěšen.

ad 1) Není v kompetenci letopisecké komise postupovat podněty, které se týkají žádostí o dotaci za soukromým účelem, a už vůbec ne doporučovat Radě vyhovět.

Jsem pro to, aby si pan Jurečka požádal o dotaci stejnou cestou jako ostatní občané Hrabové. Rozumím tomu, že je pro něj primice významnou životní událostí a také si vážím toho, že si vybral tuto složitou životní dráhu. Tohle ale není oblast, kterou by se měla letopisecká komise zabývat. Jiní občané by mohli začít podávat přes letopiseckou komisi žádosti o dotaci za účelem úhrady promoce, svatby, křtu apod., pro ně významných životních událostí.

Upozorňuji také, že z hlediska etických pravidel není vhodné, aby předseda či jiný člen letopisecké komise prosazoval zájmy osoby, která je s ním v příbuzenském vztahu.

Je navíc potřeba mít na paměti, že letopisecká komise by měla být zcela nestranná! (i politicky!), jinak je zpochybněna celá její činnost.

ad 2) Zajímala by mě čísla, která se týkají kalkulace na dohotovení pomníku padlých občanů během druhé světové války s 30 novými destičkami, a čísla, ze kterých se vychází v bodu 6) k pomníku padlých legionářů (v textu zápisu se objevuje spojení „velká finanční náročnost“) A také bych chtěla vědět, kdo určil, že pomník k druhé světové válce bude mít přednost?

Pokud se týká mého názoru na materiál destiček k památníku druhé světové války, domnívám se, že vzhledem k častým případům „řádění zloději kovů“ nebude vhodným materiálem kov. Vandalům se nevyhnul ani Národní hřbitov Terezín, který má bezpochyby jiné (lepší) možnosti zajištění hlídání.

ad 4) Není možné záměr vydání publikace historika Bc. Martina Slepičky sloučit s plánovaným dotiskem „Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost“ (viz zápis bod 9), než vydávat samostatnou publikaci? Všude je proklamováno, že tato publikace je uceleným přehledem o dějinách Hrabové. Pokud zde chybí závažné informace k dějinám Hrabové 1914–1919, je potřeba tuto mezeru vyplnit.

ad 6) Upozorňuji na nevhodnou formulaci v zápise vzhledem k povaze tématu: „nedoporučuje RMOb Hrabová realizovat záměr pamětní desky hrabovským legionářům/padlým v 1. světové válce z důvodu velké finanční náročnosti a jiným hrabovským akcím k 100. výročí ČSR.“

ad 8) Chtěla bych se zeptat, zda byla dle vyhlášky č. 156/2003 Sb. nabídnuta publikace Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost jiným knihovnám, u kterých je stanovena nabídková povinnost, než se bude zdarma rozesílat do knihoven, u kterých zákon povinnost nestanovuje.

ad 12) Nesouhlasím s tím, aby členové letopisecké komise museli své příspěvky (nejen historické) v Hrabovských listech a dalších obecních médiích zasílat předsedovi komise – jakým právem si toto předseda stanovuje? Předseda sám publikuje články, aniž by se členy něco projednával; členové mají magisterské vzdělání v oboru historie a jsou kompetentní pracovat samostatně; taktéž jsou schopni kritického zhodnocení historických pramenů; pokud by trval předseda letopisecké komise na přečtení článků dříve, než vyjdou v Hrabovských listech, pak by mělo toto pravidlo platit na všechny členy, včetně předsedy.

K tomuto bodu bych ještě chtěla říct, že jsem se nestačila divit, když jsem se v minulých Hrabovských listech dočetla o tom, že se letopisci setkali s rodáky z Hrabové. Já jsem o ničem nevěděla, nikdo mi nedal jako členovi letopisecké komise vědět. Také o termínu plánované přednášky PhDr. Jana Saheba, Ph.D., která se konala 24.1.2018 a která byla deklarována jako činnost komise, jsem se jako členka dozvěděla 21.1.2018. Nebylo by tedy vhodnější dát do bodu, že předseda letopisecké komise bude své členy informovat o akcích, které plánuje?

ad 14) Ulice pojmenované po padlých hrdinech a významných osobnostech Hrabové je dobrý nápad, ale v uvedených návrzích jednou stojí přivlastňovací přídavné jméno, jindy celé jméno /např. Vašíčkova, jinde Aloise Stibora/, pokud je možno dle zákona obojí, pak by byla, dle mého názoru, vhodnější varianta s celým jménem, aby bylo zřejmé, po kom je ulice pojmenována, jinak to celé ztrácí smysl. Také by se mělo promyslet, jak se budou jména ulic dávat, nelze přece stanovit, obzvláště u padlých hrdinů, kdo měl větší zásluhu.

ad 15) K tomuto bodu mohu jen říct, že publikace Hrabová v období druhé světové války neměla v době vydání povahu povinného výtisku. Chybí zde jasné vyjádření, kdo je autorem, kdo je vydavatelem knihy, není označen nositel autorských práv a ani ISBN publikace v době vydání neměla přiděleno.

V zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, jaké údaje musí neperiodická publikace obsahovat, jsou to mj.: jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů /dle § 2 odst. 1 písm. a)/, obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala /dle § 2 odst. 1 písm. b)/, nositel autorských práv /§ 2 odst. 1 písm. f)/, ISBN /§ 2 odst. 1 písm. g/

Pokud uvedené znaky chybí, neperiodická publikace nesmí být dle § 2 odst. 3 uvedeného zákona veřejně šířena. Z uvedeného vyplývá, že ten, kdo takovou publikaci veřejně šíří, porušuje zákon.

Na stránkách FFOU je publikace Hrabová v období druhé světové války uvedena v publikační činnosti fakulty. Na prvním místě bibliografického záznamu je jako autor uveden Martin Slepička, ačkoliv pořadí autorů se obecně určuje buď abecedně, nebo podle míry přispění/zásluh. Není mi známo, z čeho autor bibliografického záznamu vycházel, když autorství není v publikaci přímo určeno. Pokud by vycházel ze závěrečného poděkování, pak jsou zde jména uvedena v abecedním pořadí. Dle míry zásluh by pak prvenství mělo připadnout panu Ing. Vladimíru Slavíkovi, v závěru této publikace totiž stojí: „Zvláštní poděkování patří panu Ing. Vladimíru Slavíkovi, který s myšlenkou na vznik publikace přišel a podařilo se mu ji dovést až do úspěšného konce.“ V bibliografickém záznamu je mylně uveden jako nakladatel (vydavatel) městský obvod. Finanční příspěvek na vytištění publikace z něj nedělá nakladatele/vydavatele knihy.

Kniha v době vydání nenaplňovala znaky neperiodické publikace veřejně šířené ani pojmovými znaky, ani způsobem šíření (byla rozdána vymezenému okruhu osob), ze zákona tedy její vydavatel neměl povinnost knihovnám odesílat povinné výtisky.

Jak vyplývá z bibliografického záznamu na FFOU, knize bylo přiděleno ISBN. Pokud přidělení ISBN způsobilo, že je na publikaci nyní nahlíženo jako na takovou, která splňuje rysy neperiodické publikace dle § 1 zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, pak zmíněná povinnost obeslání knihoven s povinnými výtisky padá na toho, kdo o ISBN zažádal.

4 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Pan Slavík dnes reaguje na stejnou kauzu a jako vždy se zastává svých přátel…

  Nutno říct, že jsem to čekal, takže jsem se na modelovou situaci ptal včera s předstihem a pan Slavík mi odepsal následující:

  „Pokud jde o dotace, pokládám je za škodlivé a mít tu možnost, tak bych je zrušil. Jak ty z Evropské unie tak všechny ostatní. Protože deformují přirozené ekonomické prostředí a zákonitosti . Nikdy bych o ně nežádal, pokládal bych to za nedůstojné. Buď na to mám vlastní peníze, a když ne, tak se bez dané věci nebo služby obejdu.“

  Docela by mě zajímalo, proč stejné nezapsal do svého článku a jestli schválení žádosti v letopisecké komisi nebyla snaha připravit obec o peníze – žádost o peníze na soukromou akci pro svého příbuzného.

  Stačilo by prověřit následující:
  – Hlasoval Martin Slepička, který byl ve střetu zájmu, pro doporučení?
  – Komise má 3 členy (jeden nepřítomen, druhý ve střetu zájmu a třetí s tím nesouhlasí).
  – Jediné, co stačí už prověřit je, kdo předložil panu faráři onu žádost, protože jestli to udělal Martin Slepička (jak se šušká), pak by se to mělo celé předat policii ČR, respektive by to měl udělat náš kontrolní výbor a Rada by měla Martina Slepičku okamžitě odvolat z pozice předsedy.

  To nemluvě ani o tom, co udělal s publikací o druhé světové válce – zažádat o ISBN a napsat, že vydavatelem je obec, to je nehoráznost. Požadovat po obci, aby udělala dotist a předala to knihovnám je opět nehoráznost. Autorství – na prvním místě – nehoráznost.

  Ještě zopakuji slova pana Slavíka z roku 2015:

  Zákon o obcích vyžaduje, aby předsedové komisí byly kvalifikované osoby (viz § 122 odst.3 zákona). Určitě se u předsedů předpokládá i znalost příslušných legislativních norem. Připadá mi, že současný předseda letopisecké komise těmto požadavkům nevyhovuje.

 2. Petr Žižka říká:

  Dobrý den, nechci tady polemizovat s výše uvedeným textem, ale jednu drobnost bych rád uvedl na pravou míru, resp. bych ji rád vysvětlil. Co se týká titulku v Hrabovských listech „Rodáci se sešli s letopisci a vzpomínali na dětství v Hrabové“ (takto přesně zní onen titulek), tak jeho autorem (toho titulku) jsem já a nikdo jiný. Tedy nikdo mi nediktoval, co mám do titulku napsat a přiznám se, že mi přišel docela dobrý, tedy rozhodně lepší, než kdybych napsal: „Rodáci se sešli s Ivošem Šupčíkem a Martinem Slepičkou a zavzpomínali na dětství v Hrabové“. Tedy, pokud jde o to, zda šlo či nešlo o oficiální schůzi letopisecké komise, to nevím, ale upřímně řečeno, ani by mne nenapadlo na tom setkání v hospodě si něco takového myslet. Takže, abych to shrnul: nikdo mne tam nezval jako na jednání letopisecké komise a osobně si myslím, že ani titulek snad nedává najevo, že šlo o oficiální zasedání tak zásadního obecního inštrumentu, jakým je již zmíněná komise.
  Pokud budu muset nad každým titulkem takto přemýšlet, upřímně řečeno, vyjdou Hrabovské listy asi tak jednou za dva roky, protože zas až tak bystrý nejsem, abych každé sdělení včas zvážil a na vše takto důkladně dohlédnul.:-).
  S úctou
  Petr Žižka, šéfredaktor HL

  • Markéta Orkáčová říká:

   Dobrý den, Petře, děkuji Vám za „osvětlení“. Nejsem člověk, který musí být všude. Nenapadala jsem článek, ani jeho název, bylo mi jasné, že se nejednalo o oficiální schůzku. Jen mě zamrzelo, že jsem panu předsedovi ani nestála za krátkou zprávu, že bude / bylo setkání s rodáky z Hrabové (kde se bude debatovat i o minulosti Hrabové). Musela jsem se to dozvědět z HL. Víte, když je po členech požadováno, aby všechny své příspěvky (i ty, které nesouvisí s historií), nejprve zaslali panu předsedovi, očekávala bych, že se se všemi členy podělí o možnost zapojit se do debaty o historii Hrabové. Alespoň ze slušnosti. Nejsme přece soupeři, ale máme tahat za jeden provaz.

 3. Petr Žižka říká:

  Dobrý den, Markéto, omlouvám se, že jsem se včera tak rozepsal. Je fakt, že to, co jsem chtěl říci, mohla zvládnout jedna, možná lehce rozvitá, věta. Ale to jsem celý já – když potkám někde volně ležící klávesnici, nedokážu se udržet:-):-). Pěkný den a doufám, že jsme v pohodě. Já teda jo:-). Co se týká fungování letopisecké komise, to nekomentuji, to nebylo cílem mého sdělení.

[email protected] [email protected]