První světová válka a první poválečná léta v životě obce Hrabová [17]

V rámci kulatého výročí, které letos slaví Česko (25 let od vzniku ČR, 50 let od srpna 1968 a 100 let od vzniku Československa) jsme se rozhodli, že na Hrabová.Info vytvoříme seriál, ve kterém postupně zveřejníme bakalářskou práci Radima Staňka. Práce se zabývá první světovou válkou a prvními poválečnými léty v životě obce Hrabová a dnes zveřejňujeme poslední díl.

<< Předchozí díl

Obrázek č. 1: Na „Pozdravu z Hrabové“ je zachycena budova školy, dům Ludvíka Staňka (někdejšího starosty), jeden z obchodů se smíšeným zbožím, hostinec „Pod Lípou“ (později „U Lípy“) a kostel sv. Kateřiny. Vyobrazení pochází z doby okolo roku 1910 [291].

Obrázek č. 2: Starosta Adámek ve své kanceláři během války. Fotografie nese název „Konečně sám“ [292].

Obrázek č. 3: Členové dobrovolného hasičského sboru, pod jejichž správou byl v Hrabové zřízen vojenský lazaret [293].

Obrázek č. 4: Dr. Adámek během vojenské služby, při návštěvě rakouského polního maršála Franze Conrada von Hötzendorfa [294].

Obrázek č. 5: Slavnost zasazení „Lípy svobody“ naproti hostince „U Lípy“ v květnu 1919. Slavnosti byli přítomni také vojáci z vojenské posádky horského dělostřeleckého pluku č. 256 [295].

Obrázek č. 6: Paskovská, hlavní cesta procházející Hrabovou. Fotografii dominuje hasičská zbrojnice, dál vlevo je vidět hostinec „U Lípy“ [296]

10. Anotace

Jméno a příjmení: Radim Staněk
Fakulta: Filosofická
Katedra: Historie
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Rok obhajoby: 2013

Název práce: První světová válka a první poválečná léta v životě obce Hrabová
Název v angličtině: The First World War and First Postwar Years in Life of the Village Hrabová

Anotace: Práce pojednává o obci Hrabové v době první světové války a několika prvních poválečných let. Pozornost se zaměřuje zejména na to, jak život vobci ovlivnila první světová válka a následně vznik samostatného československého státu, a to vkontextu politickém, vojenském, hospodářském i sociálním.

Klíčová slova: Hrabová, první světová válka, Rakousko- Uhersko, vznik Československa, První republika, politika, vojenství, hospodářství, obyvatelstvo, 20. století, dějiny obce

Anotace v angličtině: The thesis deals with the village Hrabová in time of the First World War and first postwar years. The attention is focused on influence of  the First World War and the declaration of Czechoslovakia on life in the village. The influence is explored in political, military, economical and social context.

Anglická klíčová slova: Hrabová, First World War, Austria-Hungary, declaration of Czechoslovakia, First Czechoslovak Republic, policy, military aspect, economy, population, 20th century, history of village

Přílohy vázané v práci: Přehledové tabulky padlých, zajatých a legionářů z Hrabové; Dobové fotografie
Rozsah práce: 80 stran
Jazyk práce: čeština

[291] AMO, Pamětní kniha, s. 193; KORBELÁŘOVÁ, I. a kol.: c. d., s. 17 an.
[292] AMO, Pamětní kniha, s. 156.
[293] AMO, Pamětní kniha, s. 160.
[294] Tamtéž, s. 183.
[295] AMO, Pamětní kniha, s. 8.
[296] AMO, Pamětní kniha, s. 10.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]