Sokol vyzývá vedení obce k diskuzi o multifunkční hale

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé i vážení členové výborů a komisí. Obracím se na vás s žádostí o přečtení dokumentu z přílohy tohoto e-mailu.

Jsme připraveni, spolu s Danem Nováčkem (místopředseda výboru TJ Sokol a předseda fotbalového oddílu), celou problematiku hlouběji vysvětlit, případně na základě vašich konstruktivních připomínek i celý projekt korigovat.

Zároveň se omlouvám těm členům výborů či komisí, kteří nejsou mezi adresáty, nemám na ně kontakt a proto prosím předsedy o přeposlání tohoto e-mailu.

Jiří Skalský
jednatel TJ Sokol Hrabová, z.s.


Multifunkční hala jako součást sportovního areálu TJ Sokol Hrabová

Vybudování sportovní haly je jedním z bodů strategického plánu rozvoje obce. Na realizaci tohoto projektu pracují členové výboru TJ Sokol Hrabová ve spolupráci se starostou již několik let.

Předpokládáme vybudování nové multifunkční haly včetně technického zázemí částečně na pozemku TJ Sokol Hrabová (v místě stávající budovy šaten, bytu správce areálu a příslušející zahrady), částečně na pozemcích p.č. 1715 a 1716 (u nového kruhového objezdu), které jsou v majetku MmO a bude je spravovat ÚMOb a částečně na pozemcích p.č. 1712 a 1713, kde dnes stojí rodinný domek, který by bylo třeba vykoupit. Předpokládáme, že pozemky v majetku TJ Sokol Hrabová, na kterých bude stát hala, předvedeme před zahájením výstavby do majetku obce.

Vznikl by tak ucelený komplex sportoviště, který by důstojně reprezentoval naši obec nejen svými technickými možnostmi, ale i svým estetickým přínosem (ulice Mostní je již nyní nejfrekventovanější komunikací v obci). Zároveň by zůstala zachována zelená plocha tréninkového hřiště, kterou, jak předpokládáme, budou i nadále využívat všechny složky obce k pořádání masových sportovních a kulturních akcí pod otevřeným nebem pro nejširší veřejnost.

Protože se jedná o finančně velmi náročnou stavbu, podařilo se nám vložit tento projekt do strategického plánu Magistrátu města Ostravy (je jeho součástí již 2 roky), který výstavbu multifunkční haly v Hrabové považuje za jednu z priorit rozvoje sportovních areálů v rámci celého města.

Abychom mohli halu realizovat z prostředků MmO, potřebujeme získat především jasně deklarovanou podporu ze strany vedení obce. Předpokládáme, že realizaci celého projektu profinancujeme z prostředků MmO, MŠMT a také za přispění MOb Hrabová.

V tomto okamžiku bychom potřebovali vypracovat studii realizovatelnosti, která by řešila nejen vlastní výstavbu, ale i následný provoz.

V dalším kroku necháme na základě studie realizovatelnosti vypracovat projektovou dokumentaci, která je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti na MŠMT o dotaci na spolufinancování stavby a hlavně pak pro získání finanční podpory ze strany MmO.

Na oba tyto kroky potřebujeme finanční pomoc ze strany obce. Rozpočet TJ pokrývá pouze běžný provoz a drobnou údržbu areálu a financování studií a projektů je zcela mimo finanční možnosti naší TJ.

Žádám proto tímto kolegy zastupitele, aby zvážili celou situaci a pokud dojdou ke stejnému závěru, aby celý výše nastíněný projekt podpořili.

TJ Sokol Hrabová má jasnou představu o rozvržení celého areálu a jeho vedení je připraveno tuto představu prezentovat jak při pracovní diskuzi, tak i na řádném zasedání zastupitelstva.

Za TJ Sokol Hrabová, z.s Jiří Skalský

16 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Na facebooku se mimo jiné řeší, že tuto zprávu zastupitelé nedostali. Problém je v tom, že vedení naší obce vyjednalo s OVANETem a MMO nekoncepční změnu (začátek listopadu 2019) a mimo jiné zapomněli pořešit společný email zastupitelstva. Když k tomu přidáme skutečnost, že většina zastupitelů si nečte pracovní/obecní email (schránku), tak se většina zastupitelů o tomto sdělení dozvěděla až zde…

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Považují nutné uvést na pravou míru informaci o nečtení pošty zastupiteli. Většina zastupitelů nemá potřeba číst nějakou obecní schránku, protože se má jednat o pouhé přímé přeposílání došlé pošty z obecní schránky do soukromé emailové schránky zastupitele. Je neuvěřitelné, že lze i tak triviální úkol, z pohledu administrátora schránek, takovým diletantským způsobem zbabrat. Úsměvné je, že informaci o provedených úpravách pošle správce schránek až po jejich provedení a jak jinak, než do upravené emailové schránky. Takže informace o změnách jsem doposud taky neobdržel a nebýt Radka Orkáče, tak o nich stále nevím. Ale což, stát se může. Ale co se stát nemůže a hlavně nesmí, aby po téměř měsíci od tohoto přešlapu emaily stále nebyly přeposílány.

 3. Jan Dvořák říká:

  Je podivné, že pan Skalský s tímto apelem přichází vzápětí poté, co rezignoval na členství v obvodní radě. Jako radní měl přitom rok na to, aby pro tuto věc něco udělal.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Pane Dvořáku, Vy jste měl dvacet let, jako zastupitel, byl jste i v radě, dokonce místostarosta. Výsledku nevidno, pokud nepočítám tu jizvu na tváři Hrabové v podobě Prodloužené Mostní. V radě toho pan Skalský moc udělat nemohl, protože byl jako jednatel TJ Sokol Hrabová ve střetu zájmů. Ale chápu, když Vás někde někdo nahradí, tak je to pro Vás pak již navždy nepřítel do morku kostí, ať udělá cokoliv. Není na vašem seznamu první ani poslední.

  • Jan Dvořák říká:

   Střet zájmů se týká výlučně hlasování, nikoli lobbování.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Měl jsem tu čest být na každém jednání rady za poslední rok do mé rezignace. S Jirkou Skalským jsme opakovaně apelovali na to, že je potřeba pokročit se strategickým plánem, kde se měla řešit nejen hala, ale i školka, družina, drtička, prakticky vše na co si vzpomeneme. Apel byl takový, že jsme snad 6x požadovali svolání a zvládli jsme starostu donutit pouze k tomu, aby požádal o rozšíření strategické skupiny, to ale bylo v červnu. Ani besedu s občany jsme nebyli schopni prosadit. Netřeba zde plakat, co nemohl Jirka Skalský prosadit v radě, to teď alespoň může řešit veřejně… v rámci koalice to veřejně prostě nešlo. Tak to Honzo přišlo po rezignaci celkem rychle, ne? Do měsíce zveřejněný požadavek, když o to Jirka usiloval v radě celý rok…

  • Jan Dvořák říká:

   Na hrabova.info se zveřejňovalo cokoliv bezvýznamného, co pan Skalský během působení v radě udělal, ale o hale tedy během jeho působení v radě se neobjevilo opravdu nic. Proč asi?

   • Radomír Orkáč říká:

    Je to proto, že halu má řešit strategický plán (nikoliv Jirka Skalský ve střetu zájmu radni x jednatel sokolu) a skupinu starosta nikdy nesvolal, přestože to je jeho povinnost. Tohle jsi jako zastupitel schválil i ty a starosta to nerespektuje, co s tím nyní ve vaší koalici uděláš? -> „Předsedou skupiny bude vždy starosta a místopředsedou místostarosta. Kontrolní a iniciační skupina se bude scházet dle potřeby (na základě podnětu řídící skupiny nebo svých členů), nejméně však jedenkrát ročně. „? My jsme se starostou v radě nebyli schopni hnout a v budoucnu se nechceme vymlouvat na „koaliční partnery“, jako to celé roky děláš ty, když se Tě někdo zeptá, co jsi jako místostarosta tehdy dokázal ty. Šli jsme do opozice a budeme konstruktivní. Návrh na jednání, které je navíc z pohledu strategického plánu starosta povinnen svolat, je konstruktivní aktivita a přišla prakticky okamžitě z „nové“ opozice, protože v koalici to nešlo…

 6. Milan Orkáč říká:

  Když se schvaloval strategický plán, pak jsem ještě jako zastupitel říkal, vezměme to jen na vědomí a nechme jeho schválení na nově zvolené zastupitelstvo. Dopadlo to přesně, jak jsem předpokládal, byl schválen jen cár papíru, a co je na něm napsáno, zejména pro starostu nic neznamená.

 7. Milan Orkáč říká:

  Ale Honzo, ty bys loboval a pak řekl, že nemůžeš hlasovat pro střet zájmů a zopdovědnost převedl na ostatní? Ale to je zbabělost!!!

 8. Milan Orkáč říká:

  Ale Honzo, ty bys loboval a pak řekl, že nemůžeš hlasovat pro střet zájmů a zopdovědnost převedl na ostatní? Ale to je zbabělost!!!Že by takové jenání bylo etické, možná jen pro bývalé členy ČSSD…

 9. Vladimír Slavík říká:

  Dokument „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040“ byl schválen zastupitelstvem dne 24.9.2018. A to včetně stránky 38, kde se ukládá předsedovi řídící skupiny (starostovi) po příštích volbách obměnit její složení. To starosta neučinil a nesplnil tak usnesení zastupitelstva č. 25/331. Bohužel to uniklo pozornosti Kontrolního výboru,který má mimo jiné za povinnost kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva.

 10. Vladimír Slavík říká:

  Ještě jsem zapomněl dodat, že při důsledné čínnosti Kontrolniho výboru by si pan starosta za toto své konání zasloužil „důtku s výstrahou“. Znevažil svou nečinností práci včech těch, kteří se podíleli na zpracování tohoto dokumentu.

 11. Milan Orkáč říká:

  Ale to přece znamená, že je to jen cár papíru bez důležitosti, který nikoho nezajímá. Starosta si nezaslouží pouhou „důtku s výstrahou“, ale za tento a další své přehmaty by měl rezignovat. Nač je nám fungující kontrolní výbor, když vlastně nemá zjištěný nedostatek možnost nijak napravit? Starosta podepíše, na co nemá ze zákona zmocnění a pravomoc, nebo jedná za obec tak, že nikdo neví kdy a s kým jednal a vlastně dojednal. Copak to nevidí nominant starosty ODS a ostatní zastupitelé?

 12. Jan Dvořák říká:

  Ještě pár poznámek k tématu. Zdá se, že Sokol i pan Skalský zase změnili názor a záměr haly se vrací do polohy dle studie. Je potřeba podotknout, že z pozemků, na nichž prosazuje pan Skalský stavbu, dva ve skutečnosti vůbec neexistují (1712 a 1715). Záhadou je mi, proč by stavba ale neměla být na pozemku 1714, který se nachází mezi vyjmenovanými, je v majetku města a studie s jeho využitím pro stavbu počítala. Dům na pozemku 1713 by sice bylo vhodné vykoupit, ale studie je udělána tak, že to není nezbytné, protože získání by mohlo být problematické. Pokud pan Skalský požaduje zpracování studie realizovatelnosti, tak takový typ dokumentace neexistuje – pouze může být studie proveditelnosti. Nejdříve by ale měla být upravena původní studie, protože 100 miliónů je přece jen přemrštěná částka. Pan Skalský měl rok na to, aby jako radní úpravu studie inicioval. Ale zřejmě se mu teď proti starostovi hodí použít cokoliv.

[email protected] [email protected]