Zelená Hrabová: Hrabovský kříž z roku 1792 – bude náležitě opraven?

Spolek Zelená Hrabová, z.s. usiluje o zrestaurování hrabovského kříže, který se nachází na území obce Ostrava-Hrabová, ulice Jestřábského, v těsné blízkosti kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.

Již v minulosti jsme informovali obec o stavu jmenovaného klasicistního kříže, pocházejícího z roku 1792. Latinský kříž, nesoucí pískovcový korpus Ježíše Krista, byl postaven panem Janem Gloserem z Valašského Meziříčí na žádost lokálního kaplana, pana Jana Juřiny. Jmenovaný kříž vykazuje rovněž pozdní barokní prvky.

V minulosti jsme zjistili, že pozemek pod křížem je ve vlastnictví obvodu, avšak samotný kříž neměl v té době svého vlastníka. O této skutečnosti jsme informovali náš příslušný úřad, kterému se nakonec podařilo po různých administrativních úkonech kříž prohlásit za vlastní.

Jelikož se jedná o oblast ochranného pásma farního kostela sv. Kateřiny, je toto území evidováno jako kulturní památka. Myslíme si, že by se i proto mělo k danému kříži přistupovat s myšlenkou řádného hospodáře.

Kříž jsme nechali odborně posoudit restaurátorem kulturních a historických památek. Bylo zjištěno, že povrch kamene je pokryt biologickým napadením, zejména řasami, lišejníky a mechem, což má pod tímto povrchem vliv na degradaci povrchu. Povrch kamene je znečištěn prachem a volnými depozity. Dále bylo zjištěno, že v minulosti došlo k neodbornému natření povrchu barvou, pod kterou kámen „nedýchá“ a degraduje. Kámen vykazuje celoplošně sníženou soudržnost a na hranách se začíná drolit, respektive vydrolovat. Zároveň byly na povrchu kamene patrny prasklinky a trhliny, kam v zimním období zatéká voda a zamrzáním dochází k vnitřní destrukci kamenné hmoty. Kristus je pokryt tmavým nevhodným nátěrem. Bezprostřední okolí památky je zarostlé přebujelou vegetací. Samotné prostorové uspořádání výsadby nemá logickou strukturu s památkou a jeví se jako nerespektující její hodnoty.

Díky výše jmenovanému jsme znovu kontaktovali náš městský obvod a nyní usilujeme o zpracování restaurátorského posudku a dalších povinných kroků, které jsou třeba k započetí opravy kříže.

Spolek Zelená Hrabová, z.s. sleduje dotační tituly, které by mohly pomoci opravu kříže spolufinancovat. Díky tomu, že vlastník je již určen, veškeré případné veřejné peníze mu budou směřovány a on bude mít za povinnost finanční prostředky účelně použít na opravu kříže.

Věříme, že se nám to společně podaří.
Zelená Hrabová, z.s.

Článek převzat z webu hrabovjanka.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]