Kulturní komise rady městského obvodu Hrabová

Na webových stránkách Hrabové jsem se dopracoval k informaci o složení kulturní komise pro období 2014- 2018. Předsedkyní je Vladislava Kopitzová, členové Miroslav Houžvička, František Jochec, Ing.Radomír Orkáč a Vojtěch Žižka.

Oceňuji iniciativu provozovatele webových stránek Hrabova.info, že vytvořil pro kulturní komisi informační zázemí. Kéž by měly tuto možnost i další komise a výbory!

Ti, kteří se zajímají o veřejný život Hrabové si zde mohou přečíst program činnosti kulturní komise až do května příštího roku. Lze očekávat i podrobné zprávy o realizaci plánovaných akcí.

Prosím čtenáře, aby má následující slova nechápali jako kritiku zveřejněného programu kulturní komise. Je velmi kvalitní a pokud bude uskutečněn, mohou být občané Hrabové spokojeni s činností této komise. Vyslovím pouze některé své náměty, které možná budou brány v úvahu když ne nyní tak snad v budoucnu.

K r. 2015: Výročí 70 let od konce 2. sv. války pokládám za nejvýznamnější událost příštího roku. Mělo by se využit autentických vzpomínek doposud žijících pamětníků a písemně je zachytit v příslušné publikaci. Finanční náklady na tisk by určitě náš rozpočet unesl. Je to poslední příležitost pro akci tohoto druhu, která se již nebude nikdy opakovat.

Další má poznámka směřuje k obecní kronice. To, co se tam nyní píše, budou ze všech možných úhlů hodnotit naši potomci za 50 – 100 let a budou nám možná vyčítat kdoví co. Především jde o maximální objektivitu a úplnost dnešních zápisů.

Podle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí mohou občané nahlížet do kroniky a dokonce

navrhovat změnu nebo opravu v zápise. Občané bohužel tohoto práva málo využívají.

Bylo by určitě vhodné čas od času starší i nynější kroniky vystavit a umožnit širší veřejnosti jejich prohlídku. Myslím, že to patří nejen do oblasti činnosti komise letopisecké ale i kulturní.

Pro praktickou realizaci kulturních aktivit je nezbytné technické zázemí, prostory, kde by bylo možno uskutečňovat kulturní programy. Odjakživa těmto potřebám sloužil sál restaurace „U lípy“. Není jiné reálné řešení než tuto tradici zachovat i pro budoucnost a učinit maximum pro odstranění případných současných překážek. Tento požadavek je dokonce součástí volebního programu ČSSD Hrabová. Kulturní komise by určitě měla vyvíjet na radu městského obvodu soustavný tlak na řešení tohoto problému.

Do sféry kultury patří svým způsobem i místní sdělovací prostředky. Pro poznámky k Hrabovským listům zde není vhodné místo. Zmíním se ale o místním rozhlase a o vývěsních tabulích.

U místního rozhlasu nechápu, proč není více využíván k propagaci kulturních akcí. Proč např. nebyli tímto způsobem občané informováni o divadelním představení Sněhurka a 7 trpaslíků, o vypouštění lampionů nebo o možnosti prohlídky věže kostela u příležitosti poutě?

I vývěsní tabule souvisí s kulturou. Jejich technické řešení může být více či méně estetické. A údržba a ošetřování napovídá mnoho o kulturní úrovni jejich majitele.

Poslední má poznámka souvisí se vzhledem Hrabové, hlavně s naši hlavní ulicí. Je to jistě složitý problém, který nemůže vyřešit kulturní komise. Může ale vyvolat diskusi o tomto problému a permanentně tlačit ostatní k větší aktivitě. Zmínka o zlepšení vzhledu obce je i ve volebním programu hnutí „Změna“.

Jménem Hrabovských novin přeji předsedkyni a členům kulturní komise mnoho úspěchů při plnění jejich velmi náročného programu.

Autor: Vladimír Slavík.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]