Historický vývoj počtu obyvatel Hrabové

Hrabová byla založena nejpozději v první polovině 13. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z roku 1297.

Vesnici pravděpodobně založil podle obvyklých středověkých zásad lokátor, tj. vybraný zkušený muž, který se poté stával dědičným rychtářem.

Lokátor podle zákupního práva rozčlenil pozemky okolo vsi na stejný počet dílů pro každou rodovou usedlost. Obvyklý počet nově příchozích rodin při zakládání vsi byl dvanáct rodin plus lokátor, po vzoru Krista a 12 apoštolů. V Hrabové, středně velké vsi vrcholného středověku, tak žilo přes častou úmrtnost pravděpodobně 50–70 obyvatel. Pro srovnání středně velké město v té době obývalo mezi 200–300 obyvateli.

V období končícího vrcholného a pozdního středověku pozvolně docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel. První písemně doložená data o obyvatelích Hrabové pocházejí z roku 1516, kdy „konšel“ Jiřík odevzdává za 25 usedlíků daň 7 zlatých a 4 groše. V roce 1516 tak Hrabovou obývalo okolo 110–130 obyvatel. Výpočet podle průměrného počtu hrabovských obyvatel obývající jeden dům v 17. – 18. století, koeficient 4, 86. Se zvýšením počtu obyvatel korespondovalo i založení hrabovského farního kostela, počet nad 100 obyvatel byl v raném novověku dostačující pro ustanovení farnosti s vyživovaným farářem.

Oprávněně se lze domnívat, že se v roce 1516 mezi 25 usedlými rody, tj. vesměs obyvatelé pozdějších gruntů doložených první gruntovní knihou a články pana Slívy, objevovali i předkové dnešních občanů Cholevové, Lyčkové (Ličkové), Piskořové, Chlupatí či Mutinové etc.

Z roku 1656 pocházejí lánové rejstříky, jež jsou nejstarším známým konkrétním soupisem hrabovských obyvatel. Při první vizitaci (1656) se v Hrabové nacházelo 24 gruntů a 5 domů. Z toho vyplývá odhad počtu obyvatel v roce 1656 mezi 140–160 obyvateli. Při druhé vizitaci (1669) ke stavu z roku 1656 přibyl jeden usedlý dům bez polností, lze tedy uvažovat o opětovném malém navýšení počtu obyvatel.

Z roku 1699 pochází další dochovaná písemnost, gruntovní kniha vesnice Velká Hrabová, ve které se nachází záznamy 26 gruntů, a 11 domů a obecní chalupy. Počet obyvatel se tedy za třicet let, zřejmě i díky období bez významnějších válek, navýšil na zhruba 190–210. V osmnáctém století došlo vlivem rozvoje zemědělství i díky nově zavedeným reformám k většímu nárůstu obyvatel v celé rakouské monarchii. Od tereziánských reforem se nám zachovaly přesnější údaje o počtu obyvatel. Od roku 1869 probíhá sčítání lidu téměř pravidelně v desetiletém intervalu a to až do současnosti.

Vývoj počtu obyvatel v Hrabové:

Rok Počet obyvatel
1297 50–70
1516 110–130
1656 140–160
1669 145–165
1699 190–210
1772 330
1794 419
1843 526
1869 847
1880 1035
1890 1438
1900 1747
1910 2211
1921 2277
1930 2740
1940 3238
1947 3550
1950 4584
1961 4571
1970 3946
1980 3544
1991 3446
2001 3483
2011 3622
2014 3785
2015 3778

 

Štítky:

4 Komentáře

 1. Petrekov říká:

  Konečně zdroj informací, jak je to historicky s počtem obyvatel na vsích a městech. Děkuji. Ani wikipedie s tímhle nepomohla.

 2. Petr Žižka říká:

  skvělý rozbor. Děkuji, Martine. Mimochodem, existuje nějaké vysvětlení, proč nejvíce lidí žilo v Hrabové po válce až do 60. let a pak “nás” ubylo? Ještě v 70. letech žilo v Hrabové více lidí, než v současnosti, a to i přesto, že lidí postupně přibývá. Je to i tím, že Hrabová měla přestat existovat? Tedy, že se rozrůstala halda a lidi neviděli v obce perspektivu?

  děkuji

  Petr

 3. Martin Slepička říká:

  Mohu se jen domnívat. V roce 1940 během protektorátu Čechy a Morava v Hrabové žilo 3238 obyvatel, po dokončení výstavby tzv. Starého Šídlovce v roce 1942 žilo na konci roku 1943 přesně 4035 obyvatel a Hrabová měla přesně 500 domovních čísel.

  Po skončení druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva z Šídlovce v roce 1945 a po příchodu nových českých obyvatel a po jistém malém populačním boomu po druhé světové válce žilo v roce 1947 Hrabové 3550 obyvatel.

  Po dokončení výstavby tzv. Nového Šídlovce roku 1949 žilo v Hrabové v roce 1950 celkem 4584 obyvatel. V roce 1955 žilo v Hrabové dokonce 5051 obyvatel, což lze snad stále přičíst populačnímu boomu po druhé světové válce a stále se zvyšujícímu počtu obyvatel v celé Evropě. Následně počet obyvatel Hrabové klesal.

  V roce 1957 bylo odtrženo tzv. Závodí a počet obyvatel tak k roku 1961 klesl na 4571. V roce 1970 žilo v Hrabové 3946 obyvatel a počet se již více méně s odchylkami ustálil až dodnes, tento poslední pokles nejspíše souvisel s oproti Západu sice velmi pomalu se zvyšující životní úrovní, nicméně i tak již pravděpodobně v bytových domech na Šídlovci nežily tak početné rodiny např. o pěti dětech, jak bylo dříve poměrně běžné. V tomto období v Ostravě probíhala také bouřlivá výstavba řady panelových bytových domů, které mohly také přispět k poklesu obyvatel Hrabové.

 4. Petr Žižka říká:

  Děkuji moc, Martine. Zní to logicky. Jak by řekli ve filmu Vesničko má středisková: “Má pravdu předseda”:-).

  díky

  Petr

[email protected] [email protected]