Usnesení č. 9 z jednání RMOb

Před pondělním jednáním Zastupitelstva by možná angažovaní občané ocenili usnesení č. 9 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 4.3.2015. Usnesení nebylo na webu obce dosud zveřejněno.

Usnesení č. 9 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 4.3.2015

9/171.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava křížení komunikací ul. Klasná a Domovská, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava – Kunčice, za cenu nejvýše přípustnou 123.371,14 Kč vč. DPH.

9/172.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava místní komunikace Pod Břehy včetně plochy před sklenářstvím, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem JANKOSTAV spol. s r.o., Štěpaňákova 31/174, 719 00 Ostrava-Kunčice, za cenu nejvýše přípustnou 247.699,00 Kč vč. DPH.

9/173.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu na výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „Oprava místní komunikace Pod Břehy včetně plochy před sklenářstvím, Ostrava-Hrabová“ Ing. Idě Macháčkové, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka za 500,00 Kč/hod. bez DPH.

9/174.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy maleb budovy Úřadu městského obvodu Hrabová mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a firmou KITEX v.o.s., Volgogradská 84, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za cenu 79.339,00 Kč bez DPH.

9/175.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o úhradě nákladů na provoz výtahu v domě Šrobárova 22, Ostrava-Hrabová, za rok 2014 ve výši 18.370,98 Kč

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Stará Ves nad Ondřejnicí 641, provozovna Čujkovova 30, Ostrava – Zábřeh, zajištěním úhrady nákladů na provoz výtahu.
z.: Ing. P. Mokroš
t.: do 31.3.2015

9/176.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o úhradě nákladů na provoz výtahu v domě s pečovatelskou službou na ul. Bělská 840/28, Ostrava-Hrabová, za rok 2014 ve výši 18.603,68 Kč

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Stará Ves nad Ondřejnicí 641, provozovna Čujkovova 30, Ostrava – Zábřeh, zajištěním úhrady nákladů na provoz výtahu.
z.: Ing. P. Mokroš
t.: do 31.3.2015

9/177.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o záměru městského obvodu pronajmout pozemek parc. č. 843/36 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, zapsaný na LV 1655 pro k.ú. Hrabová, na kterém je postaven garážový box č. 34

a ukládá

vedoucí odboru financí a správy majetku zveřejnit záměr způsobem obvyklým.
z.: Ing. J. Ziobrová
t.: do 9.3.2015

9/178.) Rada městského obvodu Hrabová

schvaluje

návrh jmenovitých akcí domovního a bytového fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Hrabová, předložený r.a. Petr Mokroš – CITY pro rok 2015

a ukládá

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Stará Ves nad Ondřejnicí 641, provozovna Čujkovova 30, Ostrava – Zábřeh, provést všechny úkony spojené s jejich realizací.
z.: Ing. P. Mokroš
t.: r. 2015

9/179.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě V. Huga, Ostrava-Hrabová, s A.Š. na dobu určitou 1/2 roku, s účinností od 15.3.2015, dle předloženého návrhu

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Čujkovova 1736/30, Ostrava-Zábřeh, provedením všech úkonů k uzavření nájemní smlouvy. z: Ing. P. Mokroš
t: do 15.3.2015

9/180.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě Příborská, Ostrava-Hrabová, s L.K., na dobu určitou ½ roku, s účinností od 15.4.2015, dle předloženého návrhu

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Čujkovova 1736/30, Ostrava-Zábřeh, provedením všech úkonů k uzavření nájemní smlouvy. z. Ing. P. Mokroš
t.: do 15.4.2015

9/181.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu v domě Šrobárova, Ostrava-Hrabová, s V.P. ke dni 31.3.2015

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY, se sídlem Čujkovova 1736/30, Ostrava-Zábřeh, provedením všech úkonů k uzavření dohody o skončení nájmu. z: Ing. P. Mokroš
t: do 31.3.2015

9/182.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

dopis nájemce bytu v domě Příborská s žádostí o instalaci vodoměrů ze dne 11.2.2015,

rozhodla

o provedení kontroly rozvodů vody v domě Příborská dle předloženého návrhu

a pověřuje

r.a. Petr Mokroš – CITY se sídlem Čujkovova 1736/30, Ostrava-Zábřeh, provedením všech úkonů k provedení kontroly rozvodů vody. z: Ing. Petr Mokroš
t.: do 15.4.2015

9/183.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

dopis nájemkyně bytu v domě V. Huga L.M. ze dne 16.2.2015

a pověřuje

komisi bytovou projednáním žádosti.

9/184.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s výkupem části pozemku parc.č. 2588/8 – ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k.ú. Hrabová od XXXXXXXX za kupní cenu 400,- Kč/m2 a s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle předloženého návrhu

a ukládá

starostovi předložit návrh smlouvy na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
z.: Mgr. R. Naď
t.: 16.3.2015

9/185.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

žádost pana A.S. o vybudování komunikace na pozemku parc.č. 2558/2, ul. Na Ščučím v k.ú. Hrabová

a ukládá

vedoucí odboru stavebně správního zajistit vytyčení hranic pozemku parc.č. 2558/2 v terénu.
z.: Ing. J. Faicová t.: 31.3.2015

9/186.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

záměr stavby rodinného domu, samostatné garáže, přípojek na inženýrské sítě a zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 2008/10, 1988/8 a 1988/7, ul. Na Farském v k.ú. Hrabová, bez připomínek.

9/187.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

záměr stavby rodinného domu vč. doplňkových staveb na pozemku parc.č. 1250/5, ul. K Pilíkům v k.ú. Hrabová, předložený dne 27.2.2015, bez připomínek,

souhlasí

a) s umístěním a realizací vodovodní přípojky a sjezdu na pozemku parc.č. 2547, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová

b) ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zvláštním užíváním – uložením vodovodní přípojky v tělese místní komunikace K Pilíkům na pozemku parc.č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová

c) ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s připojením pozemku parc.č. 1250/5 v k.ú. Hrabová k místní komunikaci K Pilíkům na pozemku parc.č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová

d) s vydáním územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou

a rozhodla

na straně vlastníka pozemku parc.č. 2547 v k.ú. Hrabová, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu pro plánovanou stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 1250/5 v k.ú. Hrabová s XXXXXXXXXXXX, dle předloženého návrhu.

9/188.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s realizací stavby „Cyklistické řešení na ul. Na Rovince” na pozemku parc.č. 200/39 v k.ú. Hrabová, jehož správa je svěřena městskému obvodu Hrabová, dle žádosti společnosti Royal HaskoningDHV ze dne 2.3.2015.

9/189.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu “Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště vč. napojení chodníku na ul. U Kotelny, Ostrava-Hrabová” předloženou společností SHB, akciová společnost dne 25.2.2015, bez připomínek.

9/190.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

návrh změny Územního plánu Ostravy na pozemku parc.č. 1443/1, ul. Na Luhu v k.ú. Hrabová, spočívající ve změně plochy s využitím „Územní rezerva pro dopravu“ a „Ochranná zeleň“ na plochu s využitím „Bydlení v rodinných domech“, předložený vlastníkem pozemku dne 17.2.2015

a ukládá

starostovi předložit návrh změny na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
z.: Mgr. R. Naď
t.: 16.3.2015

9/191.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

a)

– kolaudační rozhodnutí č. 7/2015 ze dne 23.2.2015 vydané ÚMOb Hrabová, kterým se povoluje užívání stavby „Stavební úpravy hřbitova, Ostrava – Hrabová“ – část – komunikace „B-F“ a vzdává se práva na odvolání

– územní rozhodnutí č. 5/2015 o umístění stavby „Ostrava, U Řeky, Rendita Realis, NNk“ na pozemcích v katastrálním území Hrabová

b)
– územní rozhodnutí č. 11/2015 ze dne 17.2.2015 vydané útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO o umístění stavby „Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště, včetně napojení chodníku na ul. U Kotelny, Ostrava – Hrabová“

9/192.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

dohodu o skončení pracovního poměru ředitelky Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, Mgr. Heleny Novákové ke dni 31.7.2015

a rozhodla

o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
z.: Mgr. J. Strniště
t.: do 20.3.2015

9/193.) Rada městského obvodu Hrabová

zřizuje

podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů komisi pro volební období 2014-2018: redakční radu

a jmenuje

– do funkce předsedy redakční rady Mgr. Jana Šumberu
– do funkce členů redakční rady: Mgr. Alici Strnišťovou, Ing. Bohumila Rundta, Václava Fajfra a Ing. Radomíra Orkáče

9/194.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

jako vlastník nemovitosti Paskovská 175/112, Ostrava-Hrabová s umístěním sídla společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě Hrabové, IČ 64989771.

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. carmen říká:

    Pro úřad typické…
    Rada ze dne 10.12.2014 (problematický bod vnitroblok), uveřejněna na stránkách úřadu jen den před zastupitelstvem 17.12.2014.
    Další rada 17.12.2014 před zastupitelstvem.

[email protected] [email protected]