Zastupitelstvo 3.6.2015

Včera se konalo řádné zastupitelstvo naší obce a já bych jej nyní rád přiblížil. Nebudu dnes, tak jak v minulých článcích hodnotit zastupitele z pohledu jejich vystupování. K tomu již prakticky nešlo až tak moc vytýkat a zastupitele pracovali tak, jak by člověk od nich očekával. Nebudu se tedy věnovat formě, ale obsahu zasedání.

Zastupitelé nám dozrávají jak víno a pomalu se z nich stává sehrané a obci užitečné těleso.

Se včerejším zasedáním se pojila jedna veliká záhada. Ztratil se pan starosta. Ze zasedání se do jeho konce neomluvil a nikdo oficiálně nevěděl kde se nalézá. Předsedajícím schůze se tedy operativně stal místostarosta Igor Trávníček. Nutno podotknout, vzhledem k tomu, že s danou situací nepočítal, zhostil se úkolu se ctí a k způsobu vedení zasedání nelze nic vytknout. Druhou otázkou je, kde se lze ztratit cestou z jednoho patra budovy do druhého. Nám fanouškům vědeckofantastické literatury je jasné, že trhlina v časoprostoru moc místa nevyžaduje a může se záludně skrývat i mezi dvěma schody. Stačí i veskrze opatrné cupitání po schodišti a šup, člověk může být před chvíli blízkému zasedání s druhy ve vedení obce vzdálen celé galaxie či milióny let. Snad bude záhada objasněna.

V článku píši pouze o projednávaných věcech, u kterých se domnívám, že zaslouží větší pozornost. V žádném případě se nejedná o přepis celého, více než tříhodinového, jednání.

Při schvalování rozpočtu došel na přetřes bytový fond obce. Ing. Hrabovská toto téma navodila podivem nad tím, že se v minulých letech nikdo blíže nezajímal o mandatorní správu bytového fondu najatou firmou RealCity. Kromě správy bytového fondu RealCity vedla také související účetnictví. Tuto mandátní smlouvu napadl také audit, který na naší obci proběhl. I z tohoto důvodu byla mandátní smlouva vypovězena a obec zvažuje, že se o bytový fond začne starat vlastními silami. V průběhu následující rozpravy vyplynulo, že obec vlastní v dnešní době přibližně 220 bytů a vybrané nájemné nestačí pokrýt náklady spojené s údržbou a správou tohoto fondu. Pan Šumbera zdůraznil, že se obec v minulosti nechovala v správě tohoto majetku jako správný hospodář. Nájemné obecních bytů je poměrně nízké ve výši přibližně 45Kč za metr čtvereční a měsíc. Nové nájemní smlouvy po rekonstrukci bytů jsou uzavírány v hladině 50Kč. Lze tedy předpokládat narovnávání výše nájemného, tak aby nájemné pokrylo správu bytového fondu a umožnilo tvořit rezervní fond na budoucí větší výdaje. Zde pan zastupitel Orkáč zdůraznil, že výše nájemného musí být zvyšována s rozmyslem, jelikož bytový fond obce často obývají senioři a ti ve svých důchodech nemají moc rezervy ke krytí většího navyšování. Lze tedy předpokládat, že navyšování nájemného bude rozumným kompromisem, kdy budou zohledněny jak zájmy obce, tak finanční možnosti našich seniorů.

Jednání se rozkošatilo u schválení podpisu smlouvy na revitalizaci ploch na Šídlovci, ulice Šrobárova a Viktora Huga, s dětským multifunkčním hřištěm. Ing. Petana zdůraznil, že je nutno předejít problémům, které vyplynuly z nekvalitních smluv uzavřených v minulosti. Poukázal na možné problémy vyplývající z toho, že je vybraná firma fyzickou osobou prakticky bez vlastních zaměstnanců. Detailně smlouvu z pozice stavebního odborníka rozebral a poukázal na spoustu chyb a nedotažeností v navržené smlouvě. Zastupitelstvo smlouvu stáhlo z pořadu jednání a vrátilo k přepracování. Zde má zastupitel pan Ing. Vladimír Petana, CSc. můj obdiv, bylo vidět, že smlouvě věnoval spoustu času a neváhal požádat o názor i kolegy z oboru. Detailnímu rozboru smlouvy věnoval dlouhých 25 minut. Za to mu patří dík.

Dalším sporným bodem, který zastupitelstvo prozatím odmítlo, je přijetí daru pozemků s komunikací na nich vybudovaných na konci ulice Na Farském. Jedná se o komunikaci, kterou vybudovala soukromá investorka ke svým pozemkům, na kterých následně proběhla výstavba rodinných domů. Jednání o tomto daru proběhlo již i na minulém zastupitelstvu, se stejně zamítavým stanoviskem. Obec se ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázala tyto pozemky i s komunikací přijmout. Problémem je, že komunikace je vlivem následné výstavby probíhající po jejím vybudování v téměř havarijním stavu a přijetí komunikace v současném stavu by vyžadovalo nemalé investice z obecních peněz. Zde se zastupitelstvo zachovalo jako správný hospodář a to, že požaduje veškeré podklady a odstranění fyzických vad, lze jen s uspokojením kvitovat.

Statutárnímu městu Ostrava se podařilo vykoupit pozemky v okolí hřbitova. Obec požádá o svěření do své správy a využije je k rozšíření stávajícího hřbitova. Jedná se zejména o pozemek těsně sousedící s hřbitovem podél ulice Místecká, vedle parkoviště u této silnice, směrem na Paskov. Tímto bude možno kapacitu hřbitova značně navýšit.

Byl schválen plošný zákaz provozování hazardu na území naší obce, takže se obec rozloučí i se stávajícími automaty a připojí se tím k aktivitě i ostatních městských obvodů.

Byla přijata účelová dotace firmy ArcelorMittal ve výši 95000 Kč pro naši školu na vybudování hrabovského ninja faktoru, ať to již znamená cokoliv, jelikož co onen záhadný projekt představuje nebylo zastupitelům nikterak přiblíženo. I kdyby se mělo jednat o budku pro vysloužilého japonského hutníka jakožto nového hlídače hřiště, je nutno brát pozitivně.

Toto je rekapitulace nejzajímavějších momentů včerejšího zastupitelstva. Na přetřes přišly i nové Hrabovské listy, téma dopravy v Hrabové, městská policie a spousty dalších neméně zajímavých témat. Další zastupitelstvo se bude konat poměrně brzy, již za tři týdny (pravděpodobně 24.6.2015 od 15:00). Pokud se tedy zajímáte o dění v obci, určitě doporučuji jeho návštěvu.

8 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Já osobně bych velmi rád vyzvednul výkon pana tajemníka. Díky absenci starosty se stal tajemník velice důležitým, podstatným a aktivním prvkem včerejšího jednání. Vedení obce by se mělo zamyslet nad tím, jak co nejvíce tajemníkovi odlehčit, protože očividně řeší věci, které by mohl řešit někdo méně fundovaný a zbyl by mu čas na podstatnější záležitosti.

  Místostarosta řídil včerejší jednání velmi dobře. Bylo mi sympatické, že když něco nevědel, nezdržoval “obkecáváním” a rovnou řekl, do příště to zjistíme. Vůbec by mi nevadilo, kdyby místostarosta vedl i některá další jednání.

  Nesmírně si cením práce celého finančního výboru (Rundt, Kopitzová, Hrabovská), protože jejich výstupy a doporučení jsou jednoznačně příkladné.

  Včerejší jednání bylo z mého pohledu velice zdařilé a myslím si, že konečně jdeme správným směrem. Poděkování si zaslouží drtivá většina zastupitelů, ale pomyslný a nic neznamenající palec nahoru ode mě má především celá (dobře připravená) opozice, místostarosta a tajemník.

 2. Jan Dvořák říká:

  Jsem rád, že zastupitelstvo schválilo požadavek na zákaz hracích automatů v obvodu. Velmi mně ale zaujalo vystoupení pana Pospěcha, který u tohoto bodu pronesl větu přibližně znějící “že jsme se zasadili již v roce 2010, aby nebyly automaty v restauraci Na Ščučí, a v roce 2011, aby nebyly v restauraci U Lípy”. Netuším, koho myslel oním my ani jak by vůbec toto mohl někomu nařídit, ale chtě nechtě jsem si vzpomněl, jak po osvobození v roce 1945 se objevila spousta “odbojářů”, o kterých nikdo z členů odboje předtím nikdy neslyšel. Pravda je totiž taková, že týž pan Pospěch 23. 7. 2014 v radě obvodu hlasoval pro usnesení 91/2119 odmítající návrh vyhlášky o plošném zákazu hazardu na území Ostravy a odkazem na usnesení 87/2007 z 14. 5. 2014 (pro které tehdy rovněž hlasoval) požadující ponechání možnosti umístění hracích automatů v domech, kde sídlí restaurace Beskyd, Zvonírna a Na Vyhlídce. Na závěr je třeba podotknout, že pro obě usnesení pan Pospěch hlasoval v době, kdy již ČSSD, jejímž byl tehdy člen, usilovala o plošný zákaz hazardu v celé Ostravě. Ale podstatné opravdu je, že se dobrou věc nakonec podařilo (zatím jen na půdě obvodu) prosadit.

 3. Jan Dvořák říká:

  Ještě je potřeba považovat za správný krok vypovězení smlouvy s realitní agenturou City, pokud k tomu opravdu došlo (nepamatuji si totiž, že bych to v usneseních rady viděl). Je dobře, že si ODS přiznala, že uzavření smlouvy s touto realitkou někdy cca v roce 1993 byl chybný krok. Správa bytového fondu přímo obcí je určitě nejtransparentnější řešení, které může být i nejlevnější.

 4. Radomír Orkáč říká:

  Jednoznačně souhlasím, že vypovězení smlouvy s realitní agenturou City lze považovat za krok správným směrem. Moc nesouhlasím s tím, že by si ODS měla přiznat, že se jednalo v roce 1993 o chybný krok. Nebyl jsem tehdy u toho, ale pravdou je, že pokud na to nikdo za těch 22 let neupozorňoval, respektivně aktivně proti smlouvě nevystupoval, pak je to prakticky chyba všech dosud vládnoucích politických subjektů na ÚMOb Hrabová, tedy včetně ČSSD a KDU-ČSL.

 5. Miroslav Houžvička říká:

  Chtěl bych se připojit ke kladnému hodnocení p. Orkáče na vedení zastupitelstva p. místostarostou a potažmo i p. tajemníkem. Ačkoliv nebyli těmi, kteří měli vést schůzi, tak se zhostili , bez předchozí přípravy, tohoto nelehkého úkolu se ctí a dalo by se říci, že zachránili důstojnost jednání.
  Je těžké vymýšlet si důvody něčí nepřítomnosti a je jednodušší a správné říci pravdu-nevíme a neomluven. Získali si další plus občanů.
  Ačkoli bylo bodů k projednávání hodně, tak bez zbytečných proslovů a nic neříkajících vysvětlování, proběhlo zastupitelstvo v přiměřeném čase. Velmi oceňuji prohlasování proti hazardu. Jen tak dál- nehledět na své zájmy, resp. na politickou příslušnost, ale na zájmy obyvatel Hrabové.

 6. Jan Dvořák říká:

  Není pravdou, že na nevhodnost správy bytového fondu touto realitkou nikdo 22 let neupozorňoval. Já osobně (a nebyl jsem jediným) jsem tento názor ve svém prvním volebním období zastupitele 1998 – 2002 prosazoval a bylo k tomu, pokud si dobře pamatuji, i doporučující usnesení bytové komise, kterou jsem tehdy vedl. Bylo to však v radě (ovládané ODS) neprosaditelné a proto jsem i já toto úsilí posléze vzdal (což mi samozřejmě lze vytknout), mimo jiné proto, že dokončením privatizace celých vchodů si soukromí vlastníci již mohli zvolit levnější správce svých domů, a že deregulací nájemného se údržba bytového fondu stala ufinacovatelnou a stav domů na Šídlovci se začal zlepšovat.

 7. Vladimír Slavík říká:

  Podud jde o vypovězení smlouvy s realitkou CITY, byl bych opatrný. Současné roční náklady jsou cca 400 tis. Pokud jsem se nepřeslechl, poznamenal pan tajemnék na zastupitelstvu, že při provádění bytové správy ve vlastní režiji je kalkulace 800 tis. Jde o odbornou záležitost, kde hlavní slovo by měl mít finanční výbor, bytová komise, rada a nakonec zastupitelstvo. Velice by pomohla veřejná diskuse na stránkách Hrabovských listů a beseda nájemníků obecních bytů k této záležitosti.

 8. carmen říká:

  S článkem i většinou komentářů souhlasím,
  jednání bylo věcné, mělo spád, nevyskytovaly se žádné zbytečné prodlevy.

  Pouze debata o bytovém fondu byla značně zavádějící.
  Chce to podrobnější analýzu.

  Pro ilustraci – 40 kč/m2 mají podkrovní byty 3.kategorie, bez koupelny a topení.
  Pokud zde topení a koupelna jsou, udělali si to nájemníci na vlastní náklady a to není vůbec levná záležitost.
  Navíc, do těchto bytů většinou zatéká, protože mají staré střechy, nová se udělala, pouze na jednom domě a poté – jak jinak – na školce.

  Souhlasím s p. Slavíkem, také bych byla opatrná s vypovězením smlouvy Realitní agentuře City.
  Mám s nima jenom ty nejlepší zkušenosti.
  Pokud je v domě nějaký technický problém, vyřeší se to obratem.

  Pokud o něco žádám úřad, co už nespadá pod pravomoc realitky, zbytečně čekám. Neřeší to totiž stavební úřad, ale rada.
  A který radní je odborníkem v oboru správy bytového fondu či stavebnictví?!? Troufám si podotknout, že žádný.

  Obávám se také, že po převedení správy bytového fondu pod úřad může dojít k rozbujení klientelismu.

  Mohla bych o této problematice napsat dalekosáhlou stať, ale k článku o průběhu zastupitelstva se to příliš nehodí. Udělám to při jiné příležitosti.

[email protected] [email protected]