Zastupitelstvo 24.6.2015

Na hrabovské poměry nezvykle brzo, pouhé tři týdny od minulého jednání, se konalo další řádné jednání našeho zastupitelstva. I přesto jednání zabralo čtyři hodiny čistého času. Nyní Vám přiblížím průběh jednání.

Zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů. Omluveni byli zastupitelé Lyčka, Strnišťová a Šumbera.

Hned na počátku jednání byl představen nově nastupující ředitel naší školy Mgr. Radek Pollo. Ten se představil kratičkou minutovou řečí. Nebyl otevřen prostor pro dotazy zastupitelů a nebyly přineseny žádné bližší informace. Na druhou stranu zastupitelé nebyli pravděpodobně předem informování o účasti nového ředitele na jednání a nemohli se na toto připravit. Osobně se mi toto zdálo plýtvání časem pana ředitele, jelikož se nejednalo o nic jiného než ho krátce spatřit naživo.

Pro mne osobně největším překvapením pozdního odpoledne byl pan zastupitel Orkáč, který mne překvapil hned dvakrát a nutno dodat, že příjemně. Obeslal zastupitele s návrhem, který hodlal přednést na zastupitelstvu. Jednalo se o návrh trvalého usnesení zastupitelstva o jmenovitém zaznamenávání průběhu hlasování o projednávaných bodech. Z důvodů, aby případné usnesení platilo již pro aktuální jednání, bylo jednání o tomto návrhu zařazeno ihned na počátek jednání. Do rozpravy vystoupil nejdříve pan Chlupatý, který nad návrhem vyjádřil nelibost, protože se jedná po částečkách o rozšiřování zápisu a ztráta času, jednání se nahrává, takže je toto zbytečné. Kdyby se prováděl videozáznam tento přípodotek bych i chápal. Jelikož je prováděn pouze audiozáznam, tak pouze kroutím nad vystoupením zastupitele Chlupatého hlavou. Vyloženě přeceňuje možnosti dnešní audiotechniky, zvednutí ruky zastupitele při hlasování nevyvine dostatečný akustický tlak pro vybuzení mikrofonu a to už nemluvíme o nutné lokalizaci hlasující ruky v prostoru. Tichou metodu hlasování některých zastupitelů a lá leklá ryba pomíjím úplně. Pro obdobně technicky založené lidi jako jsem já je to samozřejmě výzva, v hlavě už se mi rýsuje technické řešení, které nevyžaduje nic jiného než patnáct různě laděných zvonečků připnutých k zastupitelskému zápěstí a povinnost rukou při hlasování nepatrně mávat. I tato metoda má však své úskalí, někteří unavenější zastupitelé ruce při hlasování střídají, takže by byly nutné dvě sady zvonečků. Každopádně by mělo být po této procesní úpravě hlasování ze zvukového záznamu patrné. Když je schopen alpský bača rozeznávat podle zvonce jednotlivé Milky na rozlehlých alpských pastvinách, mělo by být odlišení hlasujících zastupitelů metodou laděných zvonečků v malé jednací místnosti úplně bezproblémové. Akorát u pana starosty bych se místo zvonečku přimlouval za rolničku, protože by si ji za vysvětlení své nepřítomnosti na minulém zastupitelstvu zasloužil.
Pan zastupitel Dvořák následně shrnul, proč by dané usnesení bylo vhodné a že volič má právo vědět, jak jej jím zvolený zastupitel zastupuje. Zdůraznil celorepublikový trend směřující k otevřenosti a transparentnosti. Zařazení tohoto návrhu na pořad jednání zastupitelstva nebylo schváleno.

V upomínku na tento návrh tiše vzpomeňme, jak o tomto návrhu hlasovali jednotliví zastupitelé:

Pro zařazení návrhu na pořad jednání: Dvořák, Hrabovská, Kopitzová, Orkáč, Petana
Proti: Balušek, Chlupatý, Naď, Novák, Pospěch, Trávníček
Zdržel se: Rundt (osobně tento postoj velmi oceňuji)

Dalším důležitým bodem byla změna ve výpočtu daně z nemovitostí. Tento bod již stihl rozhádat politiky v zastupitelstvu města. Aby bylo jasné, o čem tento bod pojednává, přiblížím nyní trošku způsob stanovení daně z nemovitostí, konkrétně dvou položek, které se mění a které ovlivní výši této daně. Základní částka se může násobit hodnotou v rozsahu 1 až 5 (takzvaný místní koeficient). Dodnes v Ostravě býval místní koeficient rovný jedné a nyní má být zvýšen na dvě. Tento koeficient určuje zastupitelstvo statutárního města Ostravy. Pokud by se nezměnila další složka výpočtu, znamenalo by to prosté navýšení současné daně z nemovitostí na dvojnásobek. Výpočet ale obsahuje další koeficient, takzvanou polohovou rentu. Výše této renty je dána velikostí obce a může nabývat hodnot mezi 1 až 5 a obec může tento koeficient zvýšit o jednu kategorii a snížit až o tři kategorie, přičemž minimum 1 a maximum 5 musí být zachováno. Pro město Ostrava platí kategorie číslo 6, určena pro obce s více než 50000 obyvateli a základní polohová renta je tedy pro nás 3,5. Tuto hodnotu určuje obecní zastupitelstvo a může tedy hodnotu zvýšit na 4,5 a snížit až na 1,6. V současné době jsou v Hrabové uplatňovány tři polohové renty a to základní 3,5 pro většinu obce, 2,5 pro nemovitosti jižně od ulice Bělské a 3 domy v Hrabové na ulici Ve Stromoví mají polohovou rentu 2,0. Nižší renta jižně od Bělské je z důvodu absence kanalizace a poddolování oblasti. Pokud chce obec kompenzovat co nejvíce zvýšení místního koeficientu městem, může snížit polohovou rentu na minimální úroveň pro město Ostrava, což je 1,6. A tato hodnota je i v projednávaném návrhu.

Polohová renta se vztahuje pouze ke stavebním pozemkům, obytným domům, ostatním stavbám jako příslušenství k rodinným domům, bytů, nebytových prostor nesloužících k podnikání a nevztahuje se na garáže.

Jak tedy ovlivní tato změna Vaši daň? Ve většině Hrabové (nyní polohová renta 3,5) se daň na uvedených nemovitostech sníží přibližně o 8,6%. Jižně od Bělské (nyní polohová renta 2,5) se zvýší o 28%, Ve Stromoví (nynější polohová renta 2,0) se zvýší o 60%.

Jelikož se městem zdvojnásobený místní koeficient nevztahuje na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty, tak zde bude daň z nemovitosti v nezměněné výši.
Všem ostatním nemovitostem, na něž se polohová renta nevztahuje, bude zvýšena předmětná daň na dvojnásobek. Týká se zejména nemovitostí určených k podnikání a dále garáží nebo rekreačních objektů.

U bodu věnovanému dani z nemovitosti se zastupitel Orkáč zdržel hlasování a všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Předmětná úprava přinese do obecní pokladny přibližně dalších 13 miliónů korun, zejména z průmyslové zóny a zvýší příjem z této daně na dvojnásobek. Zde starosta poodhalil závoj budoucnosti a získané prostředky by rád použil k užitku obecního kulturního domu a rozšíření hřbitova.

Dalším bodem byla smlouva, která byla stažena z pořadu minulého jednání a jejímuž detailnímu rozboru zastupitel Petana věnoval na minulém jednání téměř půl hodiny. Smlouva se vrátila jako bumerang na nynější jednání v nezměněné podobě. Zdůvodněno bylo tím, že smlouva v uvedeném byla součástí zadávacích podmínek výběrového řízení. Což je zajímavé zejména z toho důvodu, že smlouva obsahuje podmínku, že realizátor nesmí zakázku řešit formou subdodávek. Vzhledem k tomu, že zakázku vyhrála firma fyzické osoby prakticky bez zaměstnanců, měla být tato firma vyřazena pro nesplnění podmínek již před zahájením výběrového řízení. Koaliční zastupitelé poukázali na to, že v další části smlouvy je zmínka, která řeší případné využití subdodavatelů prací a šmahem navrhovali změnu bodu zakazujícího subdodávky prací na bod povolující subdodávky. Pro kolizi existují kolizní pravidla a zde by měl mít podle pravidla Lex specialis derogat generali přednost právě zákaz subdodávek. Bez ohledu na to, že kolizní bod řeší financování případných subdodávek, které by mohly kupříkladu vyplynout i z budoucích dodatků ke smlouvě. Povolení subdodávek domnělý kolizní bod vůbec neřeší. Z vystupování koalice u tohoto bodu jsem si nebyl jist, zda koaliční zastupitelé zastupují občany nebo předmětnou firmu. Nechápu proč chtěli smlouvu upravit znevýhodněním postavením obce a zvýhodněním vybrané firmy.

Smlouva byla schválena v nezměněné podobě, proti byli zastupitelé Dvořák, Orkáč, Petana. Všichni ostatní byli pro.

V bodu různé pan starosta informoval o Prodloužené Mostní a dokončení majetkoprávní vypořádání u pozemků nutných pro stavbu této silnice a odprodeji těchto pozemků kraji. Starostou předpokládaná realizace této stavby je v létech 2017-2018.

Ve stejném období je plánováno zahájení IV. a V. etapy budování kanalizace v jižní části Hrabové.

Plánováno je i zahájení vybudování lávky přes Ostravici poblíž starého splavu v jižní části Hrabové. Práce na ní by mohly být zahájeny již v letošním roce. Na realizaci se budou finančně rovnoměrně podílet Hrabová, Vratimov a Statutární město Ostrava.

V příštím roce by měla započít rekonstrukce ulice Klasné, včetně rekonstrukce kanalizace, která je dle vyjádření vodáren v havarijním stavu.

Starosta dále ujistil, že služebna městské policie v Hrabové zůstává, ale že to již nebude Služebna, ale Kontaktní místo s veřejností.

Následně byl starosta zastupitelem Dvořákem dotázán na jeho zákonem uloženou povinnost účastnit se jednání zastupitelstva a jeho minulou neomluvenou nepřítomnost na jednání. Starosta se omluvil a dál se o tom odmítl bavit. Na dotazy ostatních zastupitelů sdělil, že se jednalo o závažný rodinný důvod, který blíže neupřesnil. V dnešní době mobilních telefonů je absence omluvy před započetím zastupitelstva, na které se nemůže zastupitel dostavit, nepochopitelná. Nezbývá než doufat, že to byl výjimečný případ, ať již byla příčina jakákoliv.

Projednáváno bylo zveřejňování zápisů z rady a také zveřejňování smluv tak, jak je dnes již poměrně běžné a to i na Magistrátě města Ostravy.

Dále byl řešen podomní prodej, který přes zákaz v obci probíhá a podomní prodejci brambor si neváhají vyžadovat pozornost nejen tlampačem, ale i zvoněním na zvonky. Městská policie bude požádána o zaměření se na tento problém a jeho potírání.

Na přetřes přišly opět evergreeny. Hrabovské listy a snaha co nejvíce vyšachovat z vlivu na ně redakční radu. Dále obvyklý §106 a neplnění jeho ustanovení co se týče zveřejňování odpovědí na webu obce, taktéž bylo poukazováno na neplnění jednacího řádu v souvislosti s nezveřejňováním zápisů z jednání zastupitelstva na webu obce a také nedostupnosti zápisu pro osobní nahlédnutí přímo na úřadě, po uplynutí lhůty dané zákonem.

Řešena byl neutěšená průjezdnost ulice Na Farském a výjezd z ní v souvislosti s intenzivní výstavbou na této ulici probíhající. Zastupitelem Dvořákem bylo požadován návrh alternativního výjezdu na ulici Paskovskou.

V průběhu diskuze dále starosta vyloučil, že by v současné době bylo na pořadu jednání rady zvyšování nájmů v souvislosti s nepříznivou bilancí hospodaření bytového fondu.

V závěru jednání zastupitelstva přišlo pro mne příjemné překvapení v podobě návrhu zastupitele Orkáče, který navrhl, že by obec měla zvážit osamostatnění od Statutárního města Ostravy a obnovení statusu samostatné obce, které bylo již zvažováno v roce 2002. Vzhledem k příjmům plynoucím z průmyslové zóny by tento krok pochopitelný a kupříkladu by umožnil snížit i na počátku zmiňovanou daň z nemovitostí. Stanovení místního koeficientu by pak bylo v kompetenci obce, přičemž rozumné by samozřejmě bylo nesnižovat, ale mohla by být snížena polohová renta na hodnotu 1. Což by snížilo daňové zatížení obyvatel. Osamostatnění obce od Statutárního města Ostravy lze realizovat pouze referendem. I proto mne zajímá Váš názor na tento akt. Vyjádřit Váš názor můžete v anketě níže.

Jste pro samostatnost Hrabové?
×

Termín příštího zastupitelstva je pravděpodobně 16. září 2015. Termín však bude ještě upřesněn.

Štítky:

6 Komentáře

 1. Martin Slepička říká:

  Odtržení se od města Ostravy by mělo své výhody i nevýhody.

  výhody: více peněz, samostatnost v rozhodování, možnost udělovat čestné občanství a další

  nevýhody: žádná kontrola úředníků či právní pomoc z magistrátu, bez dotací či příspěvků z města Ostravy, nemožnost voleb do města Ostravy, změna dokumentace i občanských průkazů, dohadování se a platby za MHD a další

 2. Milan Slíva jr. říká:

  k uvedeným nevýhodám:

  Myslím, že potřeba kontroly úředníků někým nadřízeným je iluzorní a není až tak potřebná, většina obcí toto zvládá bez nutnosti neustálého dohledu.

  Volit do zastupitelstva města by většině občanů asi nechybělo, pořád zůstane pro fanoušky volení možnost volit do krajských zastupitelstev, parlamentu, senátu, na hrad … Voliči si stále přijdou na své.

  Pokud od města přiteče na dotacích méně peněz než do něj odteče přerozdělením daňového určení, tak ve skutečnosti to není nevýhoda

  Občanské průkazy a pasy stále bude vydávat Ostrava, jako obec s rozšířenou působností, plošná výměna dokladů kvůli již neplatnému názvu obce se neprovádí

  Dohadování a platby za MHD jsou i dnes, akorát platby jdou z peněz města, které je předtím vytáhlo z kapes městských obvodů. Bude reálnější možnost veřejnou dopravu ovlivnit dle požadavků občanů. Vratimov s tím myslím nemá větší problémy než kdyby to byl městský obvod, dokonce i do Paskova už MHD zajíždí.

 3. Petr Halfar říká:

  Hurá!
  Prodloužená Mostní už za dva tři roky. Začínám stříhat metr.

 4. Šárka Tomisová říká:

  No…doufám, že to nebude metr, ale tažné lano z nejvyššího mrakodrapu, které se před koncem stříhání přetrhne a bude se začínat odznova 🙁

 5. Jan Dvořák říká:

  Nemůžu se nevyjádřit k diskusi o odtržení od Ostravy. Je potřeba si totiž uvědomit, co všechno je placeno z městského rozpočtu. Nikdo to v tuto chvíli ani neví, protože se to nesleduje, ale namátkou je třeba zmínit údržbu komunikací spravovaných přímo městem, vodovodní a kanalizační síť a především MHD. Ano, do Paskova DPO také zajíždí, ale prosím, ať si každý spočítá, kolik těch spojů jezdí až do Paskova (např. o víkendu tři za celý den!) a porovná to s počtem spojů MHD projíždějících zastávkou Benzina. On totiž Šídlovec, Žižkov a Průmyslová zóna je také Hrabová. V obcích, které si musí platit MHD samy, jezdí spojů podstatně méně a občané sepisují někde i petice, aby byl nějaký spoj doplněn, ale samosprávy to zamítají, protože na to prostě nemají peníze. A kde by asi samostatná Hrabová vzala desítky miliónů na akce typu výkupy pozemků pro Prodlouženou Mostní či kanalizaci na jižním konci? Navíc, až se zrealizuje ten obvodním zastupitelstvem schválený návrh daně z nemovitosti, bude mít Hrabová i jako součást Ostravy dvakrát více peněz než nyní a pan starosta si z těch peněz bude moci vydávat a rozdávat své kalendáře každý druhý den. Je potřeba si uvědomit, že stále ještě větší města dostávají na obyvatele více peněz než menší obce. Tak proč se odtrhávat?

 6. Šárka Tomisová říká:

  Nápad se zvonečky mi připadá kouzelný a trefný.

  Připomíná mi scény z Mrazíka, jak se pyšný Ivan coby medvěd klaněl dědečkovi Hříbečkovi až k zemi.

  Stále čekám, kdy našim loupežníkům z koalice přiletí zpátky kyje a mrsknou je pořádně po hlavě, aby se jim konečně rozsvítilo.

  Marná snaha, bohužel už jsou spáleny na troud, společně s deskami z laviček z parku.

  Začala totiž grilovací sezóna.

[email protected] [email protected]