Další cyklostavba

Máme tady další cyklostavbu, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby “Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová”. Lávka by tak spojila Vratimov s druhým břehem a cyklista by se bez objíždění dostal na Hrabovou-Statek.

Pan Slavík již tuto stavbu komentoval na svém blogu a plně souhlasím, že tyto informace by neměly v Hrabovských listech rozhodně chybět.

Veřejné zakázky: Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o doplňující stavbu stávající dopravní infrasnuktury. Stavba bude určena pro cyklisty a pro pěší. Jedná se o stavbu, která rozšiřuje dopravní síť pro rekreační využití. Navrženým propojením dojde k zokruhování cyklistických tras v příměstských obvodech města Ostravy a bude zvýšena separace nemotoristické dopravy z komunikací pro motorový provoz.

Dotčené pozemky se nacházejí v nezastavěné části městského obvodu Hrabová a města Vratimov u řeky Ostravice. Na straně Vratimova vede podél řeky stávající cyklostezka směrem na Paskov. Na straně Hrabové bude napojení na plánovanou cyklostezku, která je vedena po ochranném valu a která je napojena na komunikaci k areálu Hrabová-Statek. Propojení přes řeku Ostravici bude zajištěno přes stávající potrubní most.

Dle technických možností (na vnějších stranách obou hlavních příhradových nosníků stávajícího potrubního mostu) jsou navrženy nové ocelové lávky šířky 1,5 m, po kterých povede cyklostezka. Mostovka lávek je navržena z kompozitních roštů. Nové lávky budou situovány v úrovních spodních pásů hlavních nosníků stávajícího potrubního mostu, budou tedy ve výšce cca 2,2 m nad terénem. Z takto dané výšky se napojí trasa pomocí nových ocelových ramp a propojovacích cyklostezek na ochranné hráze. Rampy budou ukotveny pomocí lepených šroubů na železobetonové pilotové základy. Mostovka ramp je opět navržena z kompozitních roštů. Napojovací úseky cyklostezky od nových ramp budou mít horní kryt z asfaltobetonu.

C101 (S0 01) Cyklostezka

Jedná se o úseky mimo mostní konstrukci. Na straně k.ú. Hrabová bude nová cyklostezka navazovat na plánovanou cyklostezlcu od areálu Hrabová-Statek, která je vedena po stávající ochranné hrázi směrem k ul. Mostní. Cyklostezka bude mít horní kryt z asfaltobetonu a bude v šířce 3,0 m. Na straně k.ú. Vratimov bude nová propojovací cyklostezka dotažena až ke stávající cyklostezce na ochranné hrázi. Z důvodů požadavku POVODÍ bude v místě napojení stávající hráz s cyklostezkou rozšířena na 4 m. Stávající cyklostezka zůstane v šířce 2,5 m, dojde pouze k dosypání zeminy a vytvoření zeleného pásu směrem na vzdušnou stranu ochranné hráze vedle cyklostezky za účelem zesílení ochranné hráze. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlého zeleného pásu směrem k řece. Po obou stranách nové cyklostezky v bermě bude kamenná rovnanina. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací — TP 170. Třída dopravního zatížení TDZ = VI, typ D2-N-3.

Za podnět děkuji S. Holišovi a Ostravounakole.cz

Jeden komentář

  1. Petr Halfar říká:

    Bezva nápad.

[email protected] [email protected]