Sdělení správce povodí a správce vodního toku

Člen komise pro dopravu, výstavbu a ekologii Stanislav Holiš požádal správce povodí a správce vodního toku o sdělení několika informací k vodnímu toku Zyf a Šídlovecký potok.Požádal jste nás (jako člen komise pro dopravu, výstavbu a ekologii pro městský obvod Hrabová) o sdělení několika informací k vodnímu toku Zyf a Šídlovecký potok, a to:

  1. Ohledně čištění vodního toku Zyf a navýšení hráze podél průmyslové zóny.
  2. Zajištění průtočnosti pod bývalou tramvajovou tratí (propustek DN 600), vodní tok Zyf.
  3. Na horním konci Šídloveckého potoka jsou tři protržené hráze asi rybníků, které by mohly sloužit
    jako suché poldry.

K Vašim dotazům sdělujeme následující:

ad 1) Vodní tok Zyf je zařazen každoročně do plánu údržby, tj., že se na něm každoročně provádí sečení břehů koryta po břehovou hranu a odstranění překážek v průtočném profilu pro zajištění plynulosti odtoku. Upozorňujeme, že pozemky koryta a pozemky podél koryta vodního toku nejsou v našem vlastnictví. Ohledně vybudované hrázky podél pravého břehu koryta sdělujeme, že tato hrázka není v našem majetku a nebyla vybudována Povodím Odry, s.p., ani předchozí organizací (Zemědělská vodohospodářská správa), která měla vodní tok ve správě do 1.1. 2011, tato hrázka by měla být na převedení stoleté vody.

ad 2) K dotazu zajištění průtočnosti pod tramvajovou tratí uvádíme, že stávající propustek DN 600 pod tramvajovou tratí není v našem majetku, pochůzkou v terénu bylo zjištěno, že propustek je částečně zanesený, ale stále průtočný.

Dále sdělujeme, že firma Hydroidea s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci „Úprava potoka Zyf“, v rámci které má být provedena úprava koryta vodního toku v ř. km 4,225 (nad průmyslovou zónou) – 4,714 (pramen) a sanace terénních depresi. Investorem stavby je firma DIAMO, s.p.. V rámci této stavby má být provedena rekonstrukce propustku pod bývalou tramvaj ovou tratí a její násyp je v prostoru křížení se Zyfem navržen k odstranění.

ad 3) K vodnímu toku Šídlovecký potok a hrázi rybníků sdělujeme, že správcem vodního toku Šídlovecký potok jsme od 1.1. 2011, „bývalé rybníky“, ani „hráze bývalých rybníků“ nejsou v našem majetku.

Děkujeme, za poskytnutí podnětu ohledně využití „hráze bývalých rybníků“, ale tyto hráze byly vybudovány pro rybníky, nejsou řádně zatěsněny a jejich využití jako protipovodňových hrázi je značně komplikované. Dále, vzhledem k tomu, že jedno zaústění z retencí průmyslové zóny je v dolní části a druhé je do LB přítoku Šídloveckého potoka, který je zaústěn do Šídloveckého potoka taky až v dolním úseku vodního toku Šídlovecký potok, nebyl by efekt suchých poldrů tak významný.

K povodí vodního toku Šídlovecký potok dále sdělujeme, že dle dostupných podkladů a odborného posouzení doporučujeme další rozvoj výstavby (která je navržena ve schváleném ÚP) v tomto povodí podmiňovat u všech staveb zhotovením retencí, které musí být navrženy pro „návrhový déšť“ s parametry p=0,1 a t=30 min., aby nedocházelo k dalšímu navyšování velkých vod v dolní trati Šídloveckého potoka. Další zástavbu v povodí Šídloveckého potoka nedoporučujeme.

Ing. Břetislav Tureček
Vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]