V září začne dlouho připravovaná rekonstrukce VD Šance

Cílem dlouho připravované rekonstrukce VD Šance je uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, ale i nadlepšování průtoků v tocích.

Stavba přijde na 438,5 milionu Kč. Investorem stavební akce je státní podnik Povodí Odry, který bude stavbu financovat s využitím dotačního programu MZe 129 260 – „Podpora prevence před povodněmi III“. Zhotovitelem stavby bude akciová společnost OHL ŽS, která počátkem července zvítězila v rámci výběrového řízení formou elektronické aukce.

„Cílem rekonstrukce je uvedení vodního díla do bezpečného stavu a obnovení funkcí, pro které bylo dílo povoleno a zřízeno. Jde zejména o povodňovou ochranu, zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, a nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce VD spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu,“ vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a pokračuje: „Stabilita hráze bude zvýšena přísypem vzdušního svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp bude dovezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení také jeho stability. K tomu přispěje rovněž uložení materiálů nevhodných pro přísyp hráze v patě sesuvu.“ Vybudování těchto objektů si přitom vyžádá i další stavební zásahy a úpravy. Konkrétně půjde například o změnu umístění provozního střediska, úpravu komunikací a mostů, nové rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení a další vybavení díla. Modernizací projde i řídicí systém vodního díla. V nezbytném rozsahu se provedou úpravy technologických zařízení. Vše přitom proběhne bez omezení funkce vodního díla. „Záměrem se nemění hlavní koncepce díla, jeho prostorové uspořádání ani parametry nádrže. Po provedení úprav bude vodní dílo schopné dlouhodobě zajišťovat všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti,“ dodává Janoviak.

Investorem stavební akce, která přijde na 438,5 milionu Kč, je státní podnik Povodí Odry. Ten k jejímu financování využije dotační program Ministerstva zemědělství ČR 129 260 – „Podpora prevence před povodněmi III“. Rekonstrukci zahájí počátkem září akciová společnost OHL ŽS. Ta v rámci veřejné zakázky, která proběhla formou transparentní elektronické aukce 7. července 2015 a zúčastnilo se jí celkem 13 společností, nabídla nejnižší cenu, a vyhrála tak soutěž o zhotovitele stavební akce.

„Navrhovaná technická opatření zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po úpravách ustojí i desetitisíciletou vodu. Je dimenzována tak, aby zvládla pojmout 730 m3 za vteřinu, což je přibližně dvakrát více než při povodních v roce 1997,“ říká Jan Navrátil, ředitel Divize 2 OHL ŽS, a.s. Dokončení rekonstrukce VD Šance je plánováno na listopad 2018.

„Nejen v souvislosti s probíhajícím suchem je nutné říci, že Ministerstvo zemědělství ČR hodlá v příštím roce například prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží. Cílem bude posílení akumulovaného objemu vody a kontrola funkčnosti vodovodních soustav pro návrhy snížení ztrát vody a optimálního zajištění distribuce pitné vody,“ doplňuje ministr zemědělství Marian Jurečka.

1a

Dnešní okolí přelivu (vizualizace)

1b

Stav po rekonstrukci vodního díla (vizualizace)

2a

Spodní část skluzu a vývar – dnešní stav (vizualizace)

2b

Stav po rekonstrukci (vizualizace)

Bližší informace:
Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel státního podniku Povodí Odry
Tel.: 596 657 298, e-mail: [email protected]

Ing. Jan Navrátil, ředitel Divize 2 Ostrava, OHL ŽS, a.s.
Tel.: 596 157 225, e-mail: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]