Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 8

Škola

Dle školní kroniky napsal učitel Josef Vašíček.

Školní budova byla postavena zároveň s budovou farní r. 1781 a v ní pravděpodobně zřízena ihned i škola. Příjmy stála tato triviální škola pod patronátem Náboženského fondu. Roční příjmy učitele činily:

 1. Z Náboženského fondu 13 zl. 36 kr.
 2. Ze školního fondu 44 zl. 13 ¾ kr.
 3. Školní plat 47 zl.
 4. Od obce na koledě – 51 kr.
 5. Za službu varhanickou v kostele – 48 ½ kr.
 6. Ze štoly 5 zl. 15 kr.

Celkem 111 zl. 40 ¼kr.

Hrabová, 20. června 1857. Josef Jetel, školní dozorce, Franz Schaffer, správce místního fondu.

V roce 1857 od 28. února zvýšeny byly příjmy učitelovy následovně:

Z místních prostředků 234 fl. 19 ¼ Cmze

Ze školního fondu 57 fl. 50 ¾ Cmze

Na čistění školy 12 fl.

Na otop školy – 6 sáhů měkkého dřeva.

Zahrádka ve výměře 158 čtv. sáhů s výnosem 45 Cmze.

Podpisy: Franz Schaffer, správce místního fondu, Josef Mutina, starosta, Franz Krejčíček, starosta, Jan Chlupatý, radní, Franz Tomschik, radní, Josef Břenek, radní. 13. Ledna 1857.

Ani po této úpravě neměl však učitel na růžích ustláno, neboť teprve si v r. 1873 (po vyškolení obce Hrabůvky) stěžuje: obec přivezla jen jednu fůru dřeva, kdežto každý rok musí nejméně 20 zlatých na otop dodat. Kostelní služba vynáší toliko 8 zlatých. Pozemku není žádného.

Původně byla školní budova přízemní, se dvěmi světnicemi vpravo od síně. Přední světnice jest 4m 70cm dlouhá, 5m 8cm široká a sloužila za učitelnu. Zadní jest 4m 7cm dlouhá, 3m široká a sloužila za byt učitele. Po levé straně síně jest pekařská pec a dvě komory.

V jedné a nízké této učírně vyučovaly se děti z Hrabové a Hrabůvky, kterážto obec byla k Hrabové přiškolena.

V roce 1835 byla škola i s farou zdvižena na jedno poschodí ze zdravotních důvodů nákladem obcí Malé a Velké Hrabové, jakož i náboženského fondu a obě dolní místnosti dány byly učiteli za byt. V prvním poschodí nad dřívější třídou a nad dřívějším bytem učitelovým zřízena byla jedna prostornější třída. Jediným oknem obráceným k silnici a dvěma malými okny vedoucími do dvora vnikalo však do třídy tak málo světla, že žáci neviděli dobře ani na tabuli, ani na písemné práce. Krajský fyzikus z Nového Jičína po dvakráte při návštěvě školy nařídil zřídit ještě jedno okno.

V roku 1857 měla škola 160 dětí. V zimních měsících se vyučovalo odpoledne 2 hodiny denně, v letních měsících přes poledne od 11. do 2. hodiny. Náboženství vyučoval místní duchovní.

Zápisy v řeči německé jsou v úředních knihách: Ve zlaté knize až do r. 1820, ve školní kronice až do r. 1857, ve školních matrikách až do r. 1871. V katalozích a v zápisech týdenní látky na česko-německých tiskopisech až do roku 1881-2. Od té doby je vedení úplně české.

V r. 1878 dne 7. června povolila okresní školní rada v Místku, aby děti druhé třídy vyučovaly se po poledni od 1 – 4 1/2 hodiny a děti 1. třídy od ½ 9 do 12. hodiny.

V r. 1880 nařídila Jeho Excelence ministr kultury a vyučování, že dítky obecných škol mají v neděli a sváteční dny býti přítomny službám božím.

R. 1883 rozšířena byla škola na dvojtřídní pro 206 dětí kromě 16 dětí ze Závodí, jež navštěvovaly školu v Ratimově.

20.1. dávala místní školní rada prázdno a děti zúčastnily se bohoslužeb, jelikož tento den světila se památka sv. Fabiána a Šebestiána jako zasvěcený „svátek na poděkování Bohu za odvrácení moru“ velmi zhoubně ve farnosti zdejší v minulém století dlouho řadivšího a ve jmenovaný den úplně přestavšího. (Dle zápisu z r. 1883).

R. 1883 od 3. 4. počalo se vyučovati celodenně ve dvou třídách. V letní době až do 1. listopadu vyučovalo se dle rozvrhu letního s menším počtem hodin vyučovacích od 10 hodin dopoledne.

Z nejstarší doby známá jsou jen jména správců školy, jak následují:

 1. Bartoloměj Richter 1797-1819, tj. 22 let
 2. Mikuláš Konečný 1819-1833, tj. 14 let, kdy zemřel
 3. Inocenc Kestl 1833-1840, tj. 7 let, pak se odstěhoval
 4. Jan Vahalík 1840-1840, tj. 1 rok, pak se odstěhoval
 5. Ignác Blecha 1840-1841 tj. 1 rok-provizorní
 6. Matyáš Sládek 1841-1841 tj. 1 rok- provizorní
 7. Antonín Strouhal 1841-1857 tj. 16 let, pak se odstěhoval do Čeladné
 8. Jan Reichel provizorní učitel
 9. Josef Kubík 1857-1882 tj. 25 let

O životě v té době v Hrabové píše řídící učitel Fr. Bartoněk ve školní kronice následovně: Občané mnozí z kostela třeba jdoucí, anebo jinak sešlí v hostinci kamarádům, a kdo přišel z celé bečky piva, nebo nápoje jiného v hostinci píti dávali, ano i připravené pokrmy k jídlu platili. I byla pak společnost tato rozveselená třeba přes celý den i dlouho do noci, což ale nezřídka v neradostné bitky, pračky a napotom v soudy a nepřátelství se obrácelo. Z toho však veselého popíjení a častování převelice hostinští tyli, jakož jinak vysvětliti si nelze, protože ochuzení do Hrabové přicházejíce, zbohatlí a jako „páni“ z Hrabové odcházeli nebo se zde do smrti zdrželi. Jak pak jinak býti může, grunty sedláků v dluzích se topily, když veškeré ty trachtace v hostincích modou byly po vší obci a na dluh se držely. Z takového převráceného života na zdraví všichni účastníci utrpěli, až jeden po druhém, mnohý prve těla silného a let nejmužnějších, umíral, až mnozí vymřeli, zanechavše obyčejně ubohé vdovy s dítkami a předluženým gruntem na velkou žalost zanedbaného toho lidu přátel.

95a

Fara a stará škola [str. 88a-95]. Kresba B. Kolicha

95b

Tatáž budova z r. 1830 [str. 88a-95]. Kresba B. Kolicha

96a

Fara a škola z r. 1885. [str. 88b-96]. Kresba B. Kolicha

96b

Hrabovský kostelík [str. 88b-96]. Kresba B. Kolicha

10. František Bartoník, rodák z Kokor u Přerova (působil dříve ve Fryčovicích), řídil školu od r. 1882 do r. 1919, tj. 37 let. Při svém nastoupení našel školu ve velmi zuboženém stavu. Byl však dobrým organizátorem a výborným pedagogem (zvaným později „Ostravský Komenský“) a pozvedl školu brzy na výši doby. Jeho přičiněním stala se hrabovská škola brzy nejlepší v širokém okolí a všichni její odchovanci slouží jí ke cti. Se školou měnil se pomalu ale jistě ráz a život celé obce. O Hrabovou získal si velkých zásluh – čest jeho památce. Zemřel ve výslužbě v Místku.

V roku 1883 zřízena byla dvojtřídní škola. Fr. Bartoník ustanoven byl nadučitelem a za učitele ustanoven byl

11. František Horák, jenž dříve působil ve Fryčovicích, a působil v Hrabové pouze ½ roku.

Rok 1882-1883: Na konci školního roku 31. srpna konala se v obou třídách veřejná zkouška a výstava pomůcek. Školních dětí bylo 214.

Rok 1883-1884: Školních dětí bylo 208. Za učitele ustanoven byl Albín Dostál, rodem z Příbora. Působil na škole v Hrabové do r. 1885. Poněvadž bylo na škole málo učebních pomůcek, dojednáno bylo v čas vánoční sehráti s dětmi vánoční hru „Buděcské jesličky“. Hra byla provedena v hostinci Karla Chlupatého, poněvadž účinkujících bylo mnoho a místa ve škole málo. Hra velmi pěkně byla sehrána a vykonala svůj úkol, totiž občanstvo nadchlo se pro školu a její cíle.

Rok 1884-1885: Školních dětí bylo 237. Tento rok měl pro školství v Hrabové obrovský význam. Na návrh třídního učitele Fr. Bartoníka navštívil zdejší školu krajský fisikus z Nového Jičína a uznal, že místnosti, v nichž se vyučuje, jsou naprosto nevyhovující. Na základě toho byla vyslána komise od okresního hejtmanství, aby prozkoumala staveniště určené ke stavbě nové školy a tato chtěla, aby byla přebudována stará škola, ale toto se nelíbilo ani obci ani místní školní radě a proto byl vyslán starosta obce L. Staněk a předseda místní školní rady Karel Chlupatý do Nového Jičína s plány ke stavebnímu úřadu, aby tlumočili náhledy obce a místní školní rady a bylo jim slíbeno, že se může postaviti škola nová. Byly zaslány plány od stavitele Helviga a tyto byly schváleny. Stavba zadána staviteli Dominiku Benešovi a dne 27. května 1885 začaly se kopati základy a dne 14. října již stála nová školní budova.

Usneseno bylo, aby nová školní budova byla slavnostně otevřena, což se stalo 25. října 1885, a sice tímto způsobem: Školní dítky, členové obecního zastupitelstva a místní školní rady šli do kostela a na požehnání a pak zpět ke školní budově, která byla vyzdobena prapory. Slavnostními řečníky byli řídící učitel Fr. Bartoník a katecheta Ignác Kocvrlich. Nadučitel Červenka z Bělé mnohé své zkušenosti ze života školního pro život dal. Na to slavnost zakončena v chrámu zpěvem „Te Deum“. Dítky na památku obdržely obrázky s nápisem „Památka na slavnost svěcení školy v Hrabové“. 15. listopadu počalo se v nové škole vyučovati.

Rok 1885-1886: Školních dětí bylo 239. Zdejší školu opustil učitel A. Dostál, který odešel do Hrabůvky a do Hrabové ustanoven byl z Tiché učitel Eugen Polívka, narozen v Přerově 1865. V tomto roce vyskytly se ve větším měřítku v obci osýpky, proto škola zavřena byla na 6 neděl.

Rok 1886-1887: V tomto roce bylo 236 školních dětí. Na jaře byla upravena školní zahrada na pokusnou, kuchyňskou, hospodářskou, štěpařskou a na květnici. Děti s velkou láskou zahradu obsluhovaly. Dlužno poznamenati, že v tomto roce poprvé byl žákovský výlet v topolně Karla Chlupatého.

99a

Nová školní budova z r. 1885 [str. 95–99]

Rok 1887-1888: Beze změn.

Rok 1888-1889: Učitel Eugen Polívka odešel v červnu do Holešova na měšťanskou školu vykonav v r. 1888 zkoušku z III. odboru pro měšťanské školy. V tomto roce byla škola rozšířena na trojtřídní s platností od 1. Září 1890.

Rok 1890-1891: Dětí 200. Jinak beze změn.

Rok 1891-1892: Žáků a žákyň 264. Zbaven byl místa učitele Jan Zapletal a nově ustanoveni učitelé František KonečnýJindřich Dohnal. První narozen ve Svatoslavi u Tišnova r. 1868 a druhý ve Zborovicích u Kroměříže r. 1868. Učitel Frant. Konečný byl koncem února 1892 ze školní služby propuštěn. Škola se zúčastnila výstavky pomůcek v Brně.

Rok 1892-1893: Žáků a žákyň bylo 214. Nově ustanoven byl na zdejší škole učitel Inocenc Matula z Klokočova u Příbora, narozen r. 1873. V srpnu byl pořádán školní výlet. Zdejší obecní zastupitelstvo již podruhé žádalo zavedení němčiny ve III. třídě, jakožto předmětu vyučovacímu. Místní školní rada se k této žádosti vyjádřila záporně. Dne 21. července byl přeložen služebně do Mor. Ostravy učitel Jinocenc Matula a za něj ustanoven učitel Josef Baar ze Štramberka.

Rok 1893-1894: Počet žactva byl 223. V měsíci srpnu navštívili žáci hospodářskou, průmyslovou a školskou výstavu v Místku.

Rok 1894-1895: Žáků a žákyň bylo 231. V květnu přeložen byl do Hrabůvky učitel Jindřich Dohnal. Místo něho přeřazen byl zde učitel Augustin Virgler, byl však koncem července ze školských služeb propuštěn. Učitel Josef Baar ustanoven byl do Štramberku. R. 1895 byl zde ustanoven za učitele Frant. Vaněk, narozen r. 1869 v Čelechovicích u Prostějova. Nově ustanoven byl u zdejší školy učitel Vincenc Chytil, r. 1871 ve Slatinkách na Moravě.

Rok 1895-1896: Školních dětí bylo 224. Nebylo žádných změn.

Rok 1996-1997: Dětí bylo 235. Po prvé v tomto roce školním dítky vykonaly zájezd do Vítkovic, Moravské a Slezské Ostravy. Prohlídka měst a důležitostí. V červenci si děti vyjely na památnou horu Radhošť. Učitel Vincenc Chytil byl přeložen r. 1896 do Hrabůvky a místo něj ustanoven podučitel Adolf Jurák, narozen 1877 ve Štramberku. Učitel Fr. Vaněk ustanoven byl správcem školy v Trojanovicích a místo něj ustanoven zde podučitel Štěpán Němec, narozen v Žeravicích u Bzence.

Rok 1897-1898: Dětí bylo 254. Učitel Štěpán Němec v dubnu 1898 odešel do Paskova a za něj ustanoven Vincenc Kovář. V září 1898 přeložen byl učitel A. Jurák do Paskova a za něj opět dosazen učitel Štěpán Němec do Hrabové.

Rok 1898-1899: Celkem beze změn.

Rok 1899-1900: Školních dětí bylo 250. V tomto roce zřízeno bylo Okresní hejtmanství se sídlem v Mor. Ostravě.

Rok 1900-1901: Učitel Vincenc Kovář ustanoven do Hrabůvky a nově zde jmenován uč. Emilián Blažek z Petřvaldu. Narodil se v Žarašicích u Kyjova.

Rok 1901-1902: Žáků bylo 274. Nově ustanovena zde poprvé učitelka Arnošta Šturmová místo onemocnělého učitele Štěpána Němce. Dne 1. prosince byla povolena pobočka při první třídě. V únoru odešel uč. Em. Blažek do Zábřeha a za něj nově ustanovena učitelka Ludmila Oščadálová, narozena v Přerově. Dnem 1. ledna nově počala vyučovati ručním pracím industriální učitelka Anna Petrová z Frenštátu. Odchází Ludmila Oščadálová a nově zde ustanoven z Příbora uč. Arnošt Pavliska.

Rok 1902-1903: Žáků bylo 290. V tomto školním roce byla škola rozšířena na čtyřtřídní. Učitelka ručních prací Anna Petrová odchází a za ní je jmenována Marie Motýlová z Kozlovic.

Rok 1903-1904: Dětí bylo 295. Zřízená nová pobočka a nově ustanoven uč. František Figar z Vesky u Příbora. Propuštěna byla učitelka Arnošta Šturmová a místo ní ustanovena učitelka Barbara Martincová. Odešla uč. ručních prací M. Motýlová a ustanovena učitelka Františka Grosserová. Povoleno bylo vyučovati dle plánu pětitřídní školy. Byl vykonán školní výlet v zahradě u Budínů. V tomto roce byla první výstava ovoce v Hrabové a severovýchodní Moravě vůbec. Návštěvníků bylo přes 2000.

Rok 1904-1905: O vánočních svátcích byly děti podělovány šatstvem a obuví. Toto dělo se poprvé. Sehrány byly v době vánoční „Budečské jesličky“, hra se zpěvy pro školní děti. Děti na konci školního roku podnikly vyjížďky na Hukvaldy, Landek a do Bělského lesa. V roce 1904 přišlo povolení ke stavbě nové školní budovy, poněvadž již dlouhou dobu byla pociťována nedostatečnost učebných místnosti a bylo vyučováno v soukromých domech. Se stavbou započato bylo v dubnu a dne 13. září 1904 kolaudována. Dne 18. září posvěcena.Slavnostním řečníkem byl rada K. Spenler. A tak dík za pochopení občanstva v čele se starostou obce L. Staňkem, v krátké době postaveny byly dvě školní budovy pro výchovu mládeže. Čin takovýto zasluhuje plného uznání. Kéž by vždy bylo tolik pochopení pro účely školní. Při stavbě nové školy zároveň zřízen vodovod při staré škole, a tak se škole konečně dostalo pitné vody. Kolik stížnosti se vystřídalo, až vodovod byl zřízen a za zřízení vodovodu patří dík starostovi L. Staňkovi. Nutno také zaznamenati, že v tomto roce zřízena byla německou společností „Schulverien“ jednotřídní soukromá škola německá, přičiněním několika dělníků, občanů hrabovských.

Rok 1905-1906: Tímto školním rokem definitivně rozšířena škola na čtyřtřídní. Upravena byl zahrada při nové škole. Odešel do Hrabůvky učitel Arnošt Pavliska, nově ustanoven učitel Jan Smolík. Byla uspořádána mikulášská slavnost a děti byly poděleny obuví a šatstvem. Byla vykonána vycházka do měšťanské školy v Zábřehu s dětmi, navštívena výstava hospodyňské školy ve Vítkovicích a velkostatek v Kunčicích n./Ostravicí.

Rok 1906-1907: Vykonán výlet pro školní mládež v topolně rolníka Kaloče č. 44 v neobyčejným uspokojením občanstva.

Rok 1907-1908:Počet dětí byl 273. V tomto školním roce odešel učitel Jan Smolík a nově ustanoven uč. Zdeněk Oliva, narozen r. 1888 v Přestavlkách u Přerova.

Rok 1908-1909:Dětí bylo 307. V tomto školním roce zřízena byla druhá pobočka III. třídy, takže bylo nutno ustanoviti 6. vyučovací osobu. Byl jmenován nově Vladimír Balnar z Vyškovic. Za příčinou podpory školy a mládeže založen byl nadučitelem Fr. Bartoníkem „Školský haléřový spolek“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]