Členka finančního výboru k “auditu”

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému
finanční kontroly v městském obvodě Hrabová

Už si asi mnohý z hrabovských občanů všiml, že se o městském obvodě Hrabová píše v denním tisku, a to ve vztahu k výsledkům a následné nápravě nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u městského obvodu Hrabová“. Jedná se v podstatě o finanční kontrolu – „audit“ v oblasti, účetnictví, inventarizace, vymáhání pohledávek a správy domovního a bytového fondu, který provádějí zaměstnanci interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy. Výsledky této kontroly – „auditu“ jsou za poslední čtyři roky stále stejné, a to naprosto nedostačující. Přesto, že ve „Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly„ jsou všechny nedostatky popsány a pracovníci úřadu Hrabová na ně reagují „Zprávou o odstranění těchto nedostatků“ a částečně nedostatky odstraní, většina nedostatků se opakuje každý rok. Nutno ještě podotknout že výsledky zmíněného „auditu“ se rovněž zabýval finanční výbor městského obvodu Hrabová a dne 9.2.2015 doporučil opatření v oblasti inventarizace, evidence majetku a oběhu některých dokladů, ovšem ani tato opatření nebyla ze strany úřadu splněna.

Proto v letošním roce usnesením rady města z 20. 1. 2015 přistoupil Magistrát k tvrdším opatřením. Rada města rozhodla, že pokud městský obvod Hrabová do termínu 31. 5. 2015 neodstraní zjištěné nedostatky, neustále se opakující, nebo nepřijme taková opatření, která by těmto nedostatkům předcházela , bude postupovat v souladu s ustanovením obecně závazné vyhlášky č. 14/2016 Statut města Ostravy a sníží městskému obvodu Hrabová účelové či neúčelové transfery, a to konkrétně transfer z výtěžku z loterií a jiných podobných her až na 1/3. Vzhledem k tomu, že ani v letošním roce nedokázal městský obvod Hrabová, nedostatky odstranit, přistoupil magistrát k tomuto opatření. Na zasedání rady města dne 27. 7 . 2015 rozhodl po projednání výsledků „auditu“ ke snížení účelového transferu o 1/3 což představuje částku cca 200 000 Kč, o kterou městský obvod Hrabová do konce roku 2015 přijde. Ovšem to zdaleka není konec. Rada města na stejném zasedání uložila vedoucí odboru interního auditu a kontroly provést v měsíci lednu 2016 opět kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly“ a předložit jej radě.

Pokud opětovně nedojde k nápravě, budou finanční postihy pro Hrabovou řádově vyšší. Hrabová pak bude mít méně financí na akce pro občany, na služby občanům a na opravy obecního majetku.

Vladislava Kopitzová
Zastupitelka za Změnu pro Hrabovou
a členka finančního výboru
městského obvodu Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]