Výstavba chodníku podél ul. Paskovská

Dne 1. 9. 2015 podal městský obvod Hrabová žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská, úsek od ul. Perunova po ul. Jezerní, Ostrava-Hrabová”.

Předmětem územního řízení je umístění nového chodníku podél ulice Paskovské v úseku od ulice Perunova po ulici Jezerní v Ostravě Hrabové.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

 • SO 101 Zpevněné plochy
 • SO 201 Lávka pro pěší
 • SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu
 • SO 402 Přemístění
 • SSZ SO 701 Úprava oplocení
 • SO 101 Zpevněné plochy

Nový chodník je navržen od autobusové zastávky „Kostelík”, dále pokračuje po navržené lávce pro pěší přes vodní tok Ščučí, přes místní komunikaci Vodanova (podél pozemku parc.č. 2588/8 v k.ú. Hrabová je chodník navržen ve vzdálenosti 0,5 m od stávajícího oplocení, taktéž podél stávajícího oplocení na pozemku parc. č. 969 ve vlastnictví paní Martiníkové), po zpevněnou plochu před požární zbrojnicí.

Za požární zbrojnicí bude chodník pokračovat ve volném terénu podél stávajícího oplocení až po ulici Jezerní (podél pozemků parc.č. 975 a 974 ve vlastnictví pana Polanského je chodník navržen ve vzdálenosti 1 m).

Stavba chodníku vyvolá posun sloupu SSZ, přeložku sdělovacího vedení a posun stávajícího oplocení. Chodník je navržen v šířce 1,63 m v úseku od navržené lávky přes vodní tok Ščučí, přes ulici Vodanova po požární zbrojnice. V úseku před požární zbrojnicí směrem k ulici Jezerní bude mít chodník šířku 3 m.

Chodník je navržen ze zámkové dlažby, se snížením v místě sjezdů. Ze strany komunikace bude nový chodník upnut do nové kamenné obruby s převýšením 120mm, v místě sjezdů a v místě přecházení a ukončení chodníku s převýšením 20mm nad vozovkou. Ze strany volného terénu bude upnut do nové betonové obruby s převýšením 60mm. Příčný sklon chodníku bude od počátku úseku (od lávky přes potok) po požární zbrojnici 2% směrem do vozovky. Za požární zbrojnicí bude chodník veden podél stávajícího oplocení a příčný sklon bude 2% směrem od oplocení.

Dešťové vody z chodníku budou odvedeny pomocí stávajících uličních vpustí v komunikaci ul. Paskovské. Dešťové vody z části chodníku, vedeného před požární zbrojnicí budou zasakovány.

Osvětlení zůstane stávající.

SO 201 Lávka pro pěší

Lávka pro pěší je navržena přes vodní tok Ščučí. Konstrukce lávky je tvořena pomocí dvou hlavních nosníků na rozpětí 8,75 m z válcovaných ocelových profilů ve vzájemné vzdálenosti 1,48m. V příčném sklonu jsou hlavní nosníky spojeny vnitřními příčníky rovněž z ocelových válcovaných profilů ve vzdálenostech po 1,25 m a 1,5 m, včetně krajních příčníků. Ve středu lávky bude navržen ocelový podélník pro uložení roštů. Lávka je navržena v podélném sklonu 2,31% s ohledem na napojení nového chodníku. Na straně jedné opěry bude lávka uložena pevně pomocí šroubů kotvených do úložného prahu. Na straně druhé opěry bude lávka uložena kluzně na ocelové desce se zarážkami zajišťujícími konstrukci proti posunu v příčném směru. Mostovka bude provedena z kompozitních skládaných roštů 40x 10/25, které budou připevněny k ocelovým nosníkům lávky. Lávka bude opatřena mostním zábradlím výšky 1,1m doplněným vnitřními madly.

Opěra v místě vybourané stávající opěrné zdi u autobusové točny bude prodloužena až k líci stávajícího propustku, od kterého bude dilatačně oddělena. Mezi lávkou a lícem stávajícího propustku na nátokové straně bude na horní hranu nové prodloužené opěry upevněno nové zábradlí stejného typu, jaký bude použit na vlastní lávce.

Mezi stávajícím propustkem a cca 2m před lávkou ve směru toku bude provedena úprava koryta pomocí kamenné dlažby do betonového lože v celkové tl. 250mm. Stejným způsobem bude provedena úprava obou břehů.

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu

Stavba lávky vyvolá přeložku stávajícího sdělovacího kabelu 02. Nově bude kabelová trasa vedena vedle konstrukce lávky. Kabel bude uložen v samostatné ocelové trubce, která bude uložena na betonových základech nové lávky. Přeložka se provede naspojkováním na původní trasu před a za vodním tokem Ščučí. Délka přeložky bude 18m.

SO 402 Přemístění SSZ

Před hasičskou zbrojnicí ve směru od ÚMOb Hrabová se posune sloupek signalizačního zařízení pro výjezd hasičských vozidel. Sloupek se posune do zeleného pásu mezi nový chodník a stávající plot.

SO 701 Úprava oplocení

Pro zajištění přístupu na novou lávku přes vodní tok Ščučí je navržena úprava rohu oplocení na pozemku parc.č. 2588/8 v k.ú. Hrabová (ve vlastnictví manželů Jiroutových). V novém stavu zde bude zkosený roh tak, aby plot byl 0,5m od chodníku. Úprava oplocení bude ve stejném stylu jako stávající plot, tj. drátěné oplocení.

Úprava oplocení bude provedena v délce cca 4m.

V rámci stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně, předpokládá se skácení 2 ks smrků a keřů v ploše 24 m2.

Pozn.: Komentář jednoho z účastníků řízení bude na Hrabová.Info zveřejněn v následujících dnech.

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  I když kráčím od zastávky autobusu ze stanice MHD Kostelík směrem k Jezerní jen výjimečně, souhlasím s vybudováním bezpečného chodníku tímto směrem. Dopravní ruch na Paskovské neustále roste, a tím i roziko pro chodce, kteří kráčí tímto směrem.Náklady na tento chodník pokládám za užitečnou investici. Pokud budou přiměřené. Za to jsou zodpovědni naši radní pánové Naď, Trávníček,Pospěch,Balušek a Lyčka.Doufám, že mají odborné předpoklady posoudit, zda vynaložené náklady jsoun přiměřené.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ona je v projektu minimalne jedna velmi zajimava technicka zalezitost, ktera stoji za rozebrani v diskuzi. Nechtel jsem vse davat do jednoho clanku a proto to nechavam na pozdejsi dny.

[email protected] [email protected]