Recenzní posudek – Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové

Na příštím Zastupitelsvu se bude hlasovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Ostrava-Hrabová na poskytnutí dotace, určené na tisk publikace s názvem Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské.Pojďme se ve dvou článcích společně podívat na to, co o publikaci říkají odborníci. Dnes máte jedinečnou možnost si přečíst posudek pana PhDr. Jiřího Junga, Ph.D. V příštím článku zveřejníme posudek pana Mgr. Zdeňka Kravara, Ph. D.

Recenzní posudek
Martin Slepička – Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové

Posuzovaný rukopis si klade za cíl představit co nejširší čtenářské obci dějiny farnosti a kostela sv. Kateřiny Hrabové, památky, jejíž význam přesahuje hranice města i regionu. Text lze v zásadě rozdělit na dvě obsáhlé části – první se věnuje dějinám Hrabové a farnosti, druhá samotnému kostelu, jeho architektuře a uměleckému vybavení. Nutno vyzdvihnout, že obě části jsou zpracovány velmi poctivě, autorovi se na několika místech daří zásadním způsobem korigovat dosavadní stav poznání dějin stavby a přinášet nové informace.

Struktura je logická a pro čtenáře dobře přehledná. Jediné úskalí zvoleného přístupu tkví v tom, že se v obou částech často opakují tytéž informace. Kladně musím ohodnotit podrobný popis a uměleckohistorické zhodnocení mobiliáře stavby, a to jak původního, který zanikl při požáru v roce 2002, a je tak pro dnešního návštěvníka či zájemce zcela neznámý, tak novodobého z doby po roce 2004. Ačkoliv část umělecké výzdoby byla farností přijata se značnou nevolí a některé kusy dokonce odmítnuty, autor zaujímá objektivní kritické stanovisko a nebojí se je ohodnotit kladně.

Velký prostor je v textu věnován požáru kostela v dubnu 2002. Tato část svým pojetím z konceptu zamýšlené knihy poněkud vybočuje svým až kronikářským pojetím, místy se nevyhýbá žurnalistickému sentimentu, nicméně je pochopitelné, že se jedná o pasáže pro čtenářskou obec, jíž je kniha primárně určena, velice atraktivní.

Na závěr autor připojuje výčet duchovních, kteří ve farnosti působili, i s příslušnými biogramy. Seznam pramenů a literatury je svým rozsahem obdivuhodný a dosvědčuje svědomitý přístup autora, který bázi zdrojů, z nichž vyšel, rozhodně nepodcenil. Kniha je doplněna o množství dobových i současných fotografií, obrazový materiál je zvláště atraktivní. Text doplňuje slovníček užitých pojmů a resumé v několika jazycích.

Textu lze vytknout pouze některé jazykové prohřešky, stylistika působí místy poněkud neobratně či mechanicky. Některé výhrady (převážně redakčních úprav) či náměty jsem zaznačil přímo do textu a obeznámil s nimi autora, který slíbil sjednat nápravu.

Po těchto korekturách doporučuji text bez výhrad k opublikování.

PhDr. Jiří Jung, Ph.D. Ostrava 5. října 2015
KDU FF OU

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]