Psalo se před 20 lety

Pojďme se společně podívat na to, co se psalo v Hrabovských listech před 20 lety. Nejprve si události připomeneme v bodech. V druhé části uvádím dva nadčasové články.

  • Dne 20. září 1995 bylo na Krmelínské ulici otevřeno autocentrum pod názvem FORD JL Motorsport.
  • V roce 1995 došlo ke zrušení kotelny na Šídlovci.
  • V druhé polovině roku vrcholily přípravy na realizaci projektu odtěžení a likvidace tzv. haldy Hrabová.
  • Projekčně  se připravovalo vybudování parkovisť v části ulic Šrobárova, V. Huga,  Reymontova.
  • Školní jídelna se otevřela cizím strávníkům.
  • Dne 9. listopadu 2015 se konala v sále restaurace “U lípy” podzimní beseda s občany. Po rozsáhlém zhodnocení investičních aktivit a problémů s nimi spojených odpověděli starosta a členové Rady na dotazy a názory občanů k vyrovnání nájemného, k problémům parkování na Šídlovci, k rozúčtování nákladů na vodné a stočné.
  • Obec eviduje přes 200 žádostí o byt z řad místních občanů.
  • V Hrabové bylo plynofikováno 294 domů, z toho 283 odstavilo kotel na pevná paliva s příspěvkem.
  • Koncem roku 1995 bylo oznámeno, že od září následujícího roku se zakazuje na území města Ostravy topit kaly a odpadem.

MORÁLNĚ JSME K TOMU ZAVÁZÁNI
Ing. Bohumil Rundt

O likvidaci haldy, pokud k ní dojde, už jednáme více než dva roky a zatím bez věcných výsledků. Hrabová má historickou možnost se haldy zbavit a do lokality k řece Ostravici vrátit lužní les. To na straně jedné. Na straně druhé jsem si vědom toho, že likvidace haldy nese dočasně i jistá negativa (hlučnost, prašnost). Ze strany obce byly vymezeny technologické podmínky, vzhledem ke způsobu a času zpracování. Jedna z nich je např. odvoz materiálu stejnou cestou jak byl přivezen, tj. po vlečce. Krátkodobý zkušební provoz před řízením podle zákona o životním prostředí (při kterém může každý občan Hrabové vznést své připomínky a náměty) by měl ukázat, zda likvidace haldy bude pro občana Hrabové přijatelnou. Nicméně se domnívám, že jistou zátěž bychom ve prospěch příštích generací měli vydržet. Morálně jsme k tomu vázáni i tím, že jsme nasypání haldy v minulosti dovolili.

NAŠE KRONIKA PRO SOUČASNOST I BUDOUCNOST
Ing. Vladimír Slavík, předseda letopisecké komise

Obecní kroniky mají v životě obcí zvláštní místo. Generace postupně přicházejí a odcházejí a události, jakkoliv pro současníky významné, pokud nejsou podchyceny v kronice, brzy upadají v zapomenutí. Přitom činy našich předchůdců, ať již příkladné nebo zavrženíhodné, jsou zdrojem poučení a inspirace pro současnost i budoucnost.

Povinnost vést obecní kroniky byla v našem státě uzákoněna již v roce 1920. V následujících letech pak vznikaly postupně kroniky, z nichž mnohé se zachovaly do dnešních dnů. Tehdejší kronikáři se snažili zachytit dějiny své obce od nejstarších dob, včetně událostí, které prožívali současníci. Hrabová měla to štěstí, že prvním kronikářem se stal místní učitel Zdeněk Oliva, který s příkladnou péčí, systematicky a důsledně, zaznamenal všechny známé údaje o historii obce a životě jejich obyvatel, od nejstarších dob až do konce prvé republiky.

Pak je v kronice mezera, způsobená válkou a poválečnými poměry. Kronikářské zápisy byly obnoveny až v 60-tých letech, události jsou však líčeny zkresleně a tendenčně, jak to vyžadoval tehdejší politický režim. Kronice byla opět věnována patřičná pozornost až po vzniku samostatného městského obvodu v r. 1991.

Zásluhou pana Břetislava Stárka a dalších jsou v kronice pravdivě zaznamenány události od r. 1948 až do dnešních dnů. V letošním roce se uskuteční vystavení kroniky pro veřejnost, aby každý občan měl možnost se seznámit se zněním kronikářských zápisů a případně podat návrh na úpravu textů.

Po zvolení nového zastupitelstva, pro období 1994-1998 byla ustavena i nová letopisecká komise. Význam kroniky nás zavazuje k tomu, abychom zajistili její kvalifikované vedení, což se neobejde bez jmenování kronikáře. Jde o funkci náročnou, která je však i patřičně finančně honorována. Kronikářem může být osoba znalá dění v obci, odborně způsobilá s potřebnými vyjadřovacími a gramatickými schopnostmi.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]