10. jednání zastupitelstva 16.12.2015, které vlastně nebylo.

Ve středu mělo proběhnout další řádné jednání zastupitelstva Hrabové. Dostavilo se všech 15 zastupitelů, i když jeden s malým omluveným zpožděním.

Vše vypadalo na rozjezd jednání s bohatým a zajímavým programem. O samotném jednání probíhaly od jednání zastupitelstva před týdnem intenzívní zákulisní rozpravy a zasvěcení již měli rámcovou představu, co se na daném jednání odehraje. Krom schvalování rozpočtu mělo také dojít na volbu nového starosty, dovolbu chybějícího člena rady po odstoupení zastupitele Nadě z funkce starosty, který tímto aktem rezignace automaticky přišel i o místo v radě. Ve hře snad bylo i odstoupení dalšího člena rady, takže by se volili noví členové dva. Již předem jsem však upozorňoval, že volba nového starosty bez uvedení v zveřejněného návrhu programu jednání zastupitelstva není úplně čistá. Zastupitelstvo sice může zařadit na program jednání další neohlášené body jednání, ale může tak činit pouze ve výjimečných případech a prakticky pouze tehdy, pokud by z prodlení hrozila obci škoda. V následujícím textu budu kurzívou citovat dokument ze stránek ministerstva vnitra „Zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce – Praktické problémy“. Ocituji tedy pasáž věnovanou danému problému, pokud Vás právničina nezajímá, můžete tedy části článku psané kurzívou (ležatým písmem) přeskakovat:

Při hodnocení dodatečného zařazování bodů na program zasedání zastupitelstva obce po zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích lze podpůrně vycházet ze závěrů nálezu Ústavního soudu ze dne 30. září 2002, sp. zn. IV. ÚS 331/02 (publikovaného pod č. 113 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu č. 27), který v podobném případě konstatoval, že doplnění nových bodů na program probíhajícího zasedání zastupitelstva obce postupem podle § 94 odst. 2 zákona o obcích (na základě návrhu subjektů uvedených v § 94 odst. 1 zákona o obcích) neznamená porušení § 93 odst. 1 zákona o obcích. Vzhledem k tomuto stanovisku bude možné i případné doplnění návrhu programu po jeho zveřejnění podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, avšak před zahájením zasedání zastupitelstva obce, považovat v zásadě za přípustné (návrh programu by tedy byl zastupitelstvu obce ke schválení předkládán již v doplněné podobě). Této možnosti by však mělo být využíváno pouze výjimečně, je-li dodatečné zařazení bodů na program zasedání skutečně nezbytné a odůvodnitelné objektivními okolnostmi, např. je-li třeba o určité záležitosti rozhodnout co nejdříve, neboť prodlením by mohla obci vzniknout škoda.

Předpokládal jsem, že v zájmu zajištění hladkého chodu obce nikdo zařazení těchto voleb na program jednání nebude rozporovat a volba bude umožněna. Toto dle mého předpokladu také nikdo nerozporoval, nebo možná pouze nebyl čas, aby k tomuto došlo. Jednání zastupitelstva totiž dříve rozvrátilo pozdní zveřejnění pozvánky na jednání zastupitelstva, které má být zveřejněno celých 7 kalendářních dní, to znamená sedm celých kalendářních dní od půlnoci do půlnoci. Jelikož kalendářní den začíná právě půlnocí, neexistují kalendářní dny od tří hodin odpoledne do tří hodin odpoledne.

Opět ocituji z dokumentu ministerstva vnitra:

K ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích je nezbytné doplnit, že pro splnění povinnosti obecního úřadu zveřejnit informaci na úřední desce 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce je nutné, aby tato informace byla na úřední desce zveřejněna po celých 7 kalendářních dnů předcházejících dni, ve kterém se konalo příslušné zasedání zastupitelstva obce. Mezi dnem zveřejnění na úřední desce a dnem zasedání zastupitelstva obce by tedy mělo uplynout nejméně 7 celých po sobě jdoucích kalendářních dnů (7 x 24 hodin). Tento způsob počítání doby zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích přitom vychází i z konstantního výkladu zveřejňování písemností na úřední desce, zastávaného judikaturou správních soudů (srovnej například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 4 As 5/2007-49 nebo rozsudek ze dne 21. března 2007, č. j. 2 As 42/2006-48). Případné nesplnění celé doby pro zveřejnění informace je pak třeba posuzovat s ohledem na závěry uvedené v předchozím odstavci podle míry „narušení“ požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce.

V souladu s tímto měla být pozvánka zveřejněna nejpozději do půlnoci z úterka na středu 9.12.2015, zveřejněna však byla až v průběhu středy, čímž byla narušena podmínka veřejnosti jednání. Porušení této podmínky sice neznamená automaticky neplatnost všech rozhodnutí na dotčeném jednání, jelikož se pak každý případ porušení posuzuje individuálně, ale tato možnost reálně hrozí. Pokud se však na daném jednání volí rada a starosta, tak je toto porušení na pováženou. S touto připomínkou k jednání vystoupil ihned na počátku z přihlížejících občanů Ing. Radomír Orkáč. Následně se strhla přestřelka mezi, nyní již „pouhým“, zastupitelem Naďem a občanem Orkáčem. Z počátku se jednalo pouze o ujasňování stanovisek, kdy se pan Orkáč odvolával na komunikaci s ministerstvem vnitra, které si pro tento konkrétní případ vykomunikoval a které zdůrazňuje celých 7 kalendářních dnů. Zde se vložil do komunikace nový tajemník, že má stanovisko právního oddělení magistrátu o tom, že postačí pouze 7×24 hodin před hodinou jednání zastupitelstva, neuvědomujíc si, že proti pikovému králi vytáhl károvou desítku (eso ponechejme pro nejvyšší správní soud). Tajemník je zde krátce a snažil se pouze hasit situaci dle svých aktuálních možností a být loajální vůči vedení svého úřadu. Nemám mu to za zlé, nikdo od stolu neví všechno přesně a jsem přesvědčen, že on ve svém úřadě ve Štramberku nezveřejňoval pozvánky na poslední chvíli, takže nebyl nucen tyto jemné nuance řešit a neměl je v hlavě.

Po té začala situace eskalovat tím, že si exstarosta uzmul jednání pro sebe a chtělo se mu zvracet. Pravděpodobně se však pouze jednalo o řečnický obrat, jelikož jsem jakožto vzděláním zootechnik nepozoroval po celou následnou dobu nástup, ke zvracení potřebné, antiperistaltické vlny. Jeho další vystupování se vyznačovalo postupným nárůstem agresivity, naštěstí pouze ve verbální rovině. V jednání postupně připojili svůj rozumný názor zastupitel Orkáč, přispěl zastupitel Dvořák a velmi příjemně překvapil vstupem do diskuze koaliční zastupitel Novák, k jehož názoru se připojila i většina koalice. Na základě tohoto předsedající jednání místostarosta Trávníček další diskuzi důrazně utnul a schůzi přeložil na 28.12.2015 v 9:00. Verbální přestřelka mezi zastupitelem Naděm a panem Orkáčem mladším pokračovala s narůstající intenzitou i po tomto oficiálním ukončení a ostatní zúčastnění již neformálně, ale o to živěji diskutovali.

Je pouze škoda, že nikdo nepoukázal, že za tímto fiaskem není poukázání na chyby, ale až zvrácená záliba exstarosty ve šponování termínů na krajní mez danou zákonem, bez toho, aniž by si předem důsledně ověřil, kam až šponovat lze. Netýkalo se to pouze inkriminovaného zveřejňování pozvánek, ale kupříkladu i samotných termínů jednání zastupitelstva. V důsledku tohoto jsou vcelku zbytečné prostoje v práci obce.

Zastupitelstvo tedy bylo opět zajímavé, nechyběla dramatičnost a emotivní výstupy, pro ženské publikum možná chybělo trošku romantiky, ale jinak lze opět celé vystoupení hodnotit kladně. Včerejšek mne utvrdil v rozhodnutí, že účast v hledišti jednání zastupitelstva není ztracený čas a pravidelně budu jednání navštěvovat i nadále, obzvláště když je vstup zdarma a není nouze o nečekané zvraty v ději. Akorát nikdo předem ani slůvkem nenaznačil, že se jedná o dětské představení, jehož začátek by mohl začínat oním obligátním „Bylo, nebylo …“.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]