Jak je to tedy s možností zvýšení nájmu?

Městský obvod Hrabová provedl na své náklady celkovou, ne zrovna levnou, rekonstrukci u řady obecních bytů. Protože nájemné v těchto bytech, dle názoru Mgr. Šumbery, neodpovídá výši nájemného v místě obvyklém s ohledem na úpravy bytu, byl Mgr. Šumberou vyjádřen na dvou jednáních zastupitelstva a jednání bytové komise názor na nutnost zvýšení nájemného v těchto opravených bytech. Přibylo mi tedy dotazů občanů, jak to tedy bude.

Rada obvodu Hrabová, v souladu s povinností spravovat svůj majetek s péčí řádného hospodáře, by měla posoudit výši nájemného nejen v rekonstruovaných bytech, ale i u dosavadních nájemců, zda výše nájemného dosahuje výše nájemného v místě obvyklém.

Podle názoru občanů bydlících v rodinných domcích je nájemné v obecních bytech nedostatečné a je dotováno.

Podle mého názoru by se tímto měl zabývat finanční výbor a předložit Radě obvodu Hrabová k projednání informaci, zda je dosavadní nájem v obecních bytech v souladu s nájmem v místě obvyklým. Nájem patří do oblasti příjmů obce, a proto se domnívám, že to patří do právě do působnosti výboru finančního.

Jak je to tedy s možností zvýšení nájmu?

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv, a tedy i jejich náležitostí (jako je výše nájemného), je v působnosti Rady obvodu Hrabová (alespoň jsem nenašel nikde omezení práva rady, že si tuto působnost vyhradilo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová).

Dále již cituji z chytrých stránek:

„Nájemné lze zvýšit pouze za podmínek stanovených v nájemní smlouvě, je-li ujednáno zvyšování nájemného, jinak postupem podle § 2249 občanského zákoníku. Z něho vyplývá, že pokud není zvyšování nájemného výslovně vyloučeno (v nájemní smlouvě), může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %. K návrhu se však nepřihlíží, pokud je učiněn dříve než po uplynutí 12 měsíců od předchozího zvýšení nájemného. Vysloví-li s návrhem nájemce souhlas, začne zvýšené nájemné platit počínaje třetím měsícem po dojití návrhu, a to v navržené výši. Nájemce může s tímto návrhem souhlasit a zaplatit počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Avšak nesdělí – li nájemce písemně pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Pronajímatel tedy nemůže požadovat zvýšené nájemné jen na základě svého návrhu, vždy musí existovat buď souhlas nájemce s tímto návrhem, nebo rozhodnutí soudu. Nejsnazší je však pokusit se na zvýšení nájemného dohodnout a formou dodatku určit jeho pravidelné zvyšování, kdy pronajímatel není vázán limitem maximálně 20% zvýšení v předchozích třech letech.“

Tuto informaci zveřejňuji na stránkách Hrabová info., neboť z diskuze občanů si udělám úsudek pro jednání na Zastupitelstvu Městského obvodu Hrabová.

Je opravdu potřeba ověřit, zda rada a zastupitelstvo spravuje svůj majetek s péčí řádného hospodáře v období, kdy obec bude vše s byty včetně oprav a vybírání nájmu řídit sama.

Ing. Milan Orkáč
Nezávislý zastupitel zvolený za KSČM, předseda bytové a sociální komise.

4 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Nejde o názor obyvatel rodinných domů, pokud je celková bilance týkající se nájemních bytů záporná, je toto dotováno. Pokud si dobře pamatuji, byl na některém z minulých zastupitelstev zmiňován schodek ve výši cca. 1,5 miliónů korun ročně (pokud si dobře pamatuji, bytů je ve správě obce cca. 220, což by průměrně vycházelo více než 500 Kč měsíčně na jeden byt). A to by v ideálním případě neměla být bilance vysloveně vyrovnaná, ale obec by pro bytové potřeby měla tvořit účelový fond na opravy, budoucí investice a neočekávané výdaje. Takto by se alespoň choval správný hospodář.

  Vyrovnané bilance lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je navýšení příjmové strany, tedy nájemného. Druhým je omezit výdajovou stranu, tedy omezit investice, toto je však z dlouhodobého hlediska nerozumné. Taktéž je možné říci, že záporná bilance je v zájmu obce, dostatečně toto zdůvodnit a získat pro to souhlas většiny občanů.

  Pan Orkáč ve svém článku opomněl uvést, že v souvislosti s rekonstrukcí bytu či domu, lze nájemné mimořádně zvýšit až o 10% z účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci ročně (cca. 0,8% měsíčně). Pokud s tímto nesouhlasí minimálně 2/3 nájemců v domě, lze provést zvýšení pouze o 3,5% ročně z účelně vynaložených nákladů (cca. 0,3% měsíčně).

  Každopádně prvním krokem je nutné detailně zmapovat současný stav na příjmové i výdajové straně, včetně souvisejících nákladů a zejména nájemné v místě obvyklé. Důležité je znát i detailní informace o bytovém fondu a vývoji nájmu v minimálně posledních třech letech, ideálně však za delší časové období. Taktéž bude nutné vypracovat finanční přehled minulých i plánovaných investic. Jelikož považuji za nutné zohlednit i sociální aspekt zvyšování nájemného a to zejména u seniorů, kteří nevlastní jiné nemovitosti vhodné k bydlení. Bude tedy nutné zmapovat stávající využití bytů i z tohoto hlediska.

  Teprve pak lze na základě zevrubných informaci hledat nejlepší řešení.

  Každopádně nejhorším řešením je tento problém ignorovat a strkat před ním hlavu do písku. Chápu, že se do něj radě a koaličním zastupitelům moc nechce, jelikož se jedná o citlivé téma, které může ovlivnit volební preference jejich voličů. Není však dobré populisticky potajmu sahat do cizích kapes místo toho, aby náklady platili ti, kteří dané služby využívají. Také nájemci dozajista uvítají, když budou mít jasnou představu o vývoji nájemného do budoucna, s jasně danými pravidly.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Ještě dodatek, podařilo se mi najít orientační pomůcku s cenovými mapami nájmů, k nalezení je zde:

  http://cenovamapa.gekonsro.cz/#c=%2849.77744029517218,%2018.276794323026937%29&z=13&sB=1&t=bytyn3&st=

  Pro lokalitu Šídlovec je obvyklá cena nájmu v této mapě zobrazována 71Kč/m2. Na jednání zastupitelstva 3.6.2015 padlo, že obecní nájem na Šídlovci u nerekonstruovaných bytů činí cca. 45Kč/m2 a u rekonstruovaných cca. 50Kč/m2.

  Problém samozřejmě vyžaduje přesnější analýzu, ale jako orientační náhled to myslím postačuje.

 3. petr žižka říká:

  toto je skvělé téma. Jsem velmi rád, že se otevírá. A jsem opravdu zvědav na názory a komentáře, které se k tomuto tématu na tomto webu objeví. Těším se.

 4. Stanislav Holiš říká:

  Hrabová je majitel tak ať se podle toho chová. Majitelé ubytoven taky nejsou v mínusu. Stát – Čssd to umožňuje. Když můžou rodiče pronajímat pokoj v rd rodiným příslušníkům, kteří inkasují dotace na bydlení od státu…..

[email protected] [email protected]