Usnesení z 30. a 31. jednání RMOb

Usnesení z 30. jednání Rady městského obvodu Hrabová konaného dne 9. 12. 2015.

30/600.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s připojením pozemku parc. č. 1250/7 v k.ú. Hrabová, kmístní komunikaci K Pilíkům na pozemku parc.č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová.

30/601.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu v domě Šrobárova, Ostrava—Hrabová, s HK. ke dni 31. 12. 2015

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k ukončení nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 31. 12. 2015

30/602.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě Příborská, Ostrava—Hrabová s K.V. na dobu určitou 1 roku ke dni 1. 1. 2016

a pověřuje

vedoucí odboru financí. a správy majetku provedením všech úkonů k sepsání nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 1. 1. 2016

30/603.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě Příborská, Ostrava-Hrabová s J. H. na dobu určitou 1 roku ke dni 15. 12. 2015

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k sepsání nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 15. 12. 2015

30/604.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě č. PO20010557 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů mezi statutárním městem Ostrava-městským obvodem Hrabová a OZO Ostrava s.r.o. Frýdecká 680/444, Ostrava

a zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy.

Z.: Mgr. Rostislav Naď
T.: do 15. 12. 2015

30/605.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě V. Huga, Ostrava-Hrabová s L. Z. na dobu určitou 1 roku ke dni 1.2.2016

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k sepsání nájemní smlouvy.

z.: Ing. Jana Ziobrová
t.: do 1. 2. 2016

30/606.) Rada městského obvodu Hrabová

a) bere na vědomí dopis pana D. Š.

a nedoporučuje

instalaci zpomalovacích prahů na místní komunikaci Lužná v Ostravě-Hrabové

b) bere na vědomí

dopis vlastníků rodinných domů vybudovaných podél místní komunikace Bělská v Ostravě-Hrabové

a rozhodla

o vypracování operativního návrhu

a pověřuje

vedoucí odboru stavebně správního zajištěním jeho vyhotovení.

Z: Ing. Jana Faicová
T: do 15. 1. 2016

30/607.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

dokumentaci k návrhu propojovací větve mezi rampou se silnicí I/56 Místecká a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové s připomínkou.

30/608.) Rada městského obvodu Hrabová

nesouhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 15 v domě Bělská 840/28, Ostrava-Hrabová

30/609.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Chodník z ul. Jestřábského do parku, Ostrava-Hrabová“ dodavateli SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 416, 719 00 Ostrava-Kunčice za cenu nejvýše přípustnou 45 118,17 Kč vč. DPH.

30/610.) Zahájení přípravy projektu „Stavební úpravy MŠ Příborská, Ostrava-Hrabová“ bylo staženo z programu.

30/611.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

oznámení odboru výkonu státní správy IX Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Zpracování syntetických polymerů s kapacitou nad 100 tun/rok, Lisovna — vstřikolisy, Na Rovince 872, 720 00 Ostrava-Hrabová“ – změna záměru, který je zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bez připomínek.

30/612.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

záměr společnosti DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Odra, realizovat v rámci stavby “Úprava potoka Zyf“ nový propustek ve stávající dimenzi (DN 600), dle žádosti společnosti HydroIdea s.r.o. ze dne 4. 12. 2015, bez připomínek.

30/613.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

upravený návrh urbanistické studie US 57 pro lokalitu Na Šajaru předložený útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 1. 12. 2015, bez připomínek.

30/614.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

  • územní rozhodnutí č. 152/2015 vydané útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o umístění stavby „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská, úsek od ul. Perunova po ul. Jezerní, Ostrava-Hrabová“, pro žadatele SMO, MOb Hrabová
  • oznámení Úřadu městského obvodu Hrabová o zahájení územního řízení o umístění stavby „Ostrava 2043/18 Baeva, NNk“ na pozemcích parc.č. 2043/18 a 2043/68 v k.ú. Hrabová pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s.
  • oznámení Úřadu městského obvodu Hrabová o zahájení řízení odstranění stavby „Úpravna Paskov, most nad cestou, ul. Paskovská“ na pozemcích parc.č. 1433/1, 2584/6 a 2584/11 v k.ú. Hrabová pro žadatele OKD, a.s.

30/615.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

na straně vlastníka pozemku parc.č. 2574 v kat. úz. Hrabová, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „NTL plynovodní přípojka pro rozestavěnou stavbu RD“ na pozemcích parc.č. 1812 a 1811/1 v k.ú. Hrabová s paní K. M. H., dle předloženého návrhu.

30/616.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a Základní uměleckou školou Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidická 507/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zastoupenou Mgr. Jaromírem Návratem, ředitelem školy na pronájem tříd v objektu Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, přÍSpěvková organizace na dobu určitou od 4. 1. 2016 do 30. 6. 2016 za nájemné ve výši 37. 677,- Kč na období od 4. 1. 2016 do 30. 6. 2016

a pověřuje

vedoucí odboru financí a Správy majetku podpisem nájemní smlouvy.

Z.: Ing. J. Ziobrová
T.: do 31.12.2015

30/617.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o záměru městského obvodu pronajmout pozemek parc. č. 106/8 — orná půda o výměře 356 m2, zapsaném na LV č. 1655 pro k.ú. Hrabová, na kterém je zřízena zahrádka

a ukládá

vedoucí odboru financí a správy majetku zveřejnit záměr způsobem obvyklým.

Z.: Ing. J. Ziobrová
T: do 31. 12. 2015

30/618.) Rada městského obvodu Hrabová

schvaluje

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 20. kterým se zvyšují nedaňové příjmy

§ 2219, pol. 2119 o 3tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

§ 6171, pol. 5492 o 3 tis. Kč

schvaluje

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 21, kterým se snižují kapitálové výdaje

§ 2219, pol. 6121 o 25 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§ 3613, pol. 6121 o 25 tis. Kč

30/619.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o poskytnutí peněžitých darů členům Sboru dobrovolných hasičů Hrabová pí. Haně D., pí. Kateřině Z., pí. Dagmaře S., p. Jaroslavu M., sl. Kristýně Z a Martinu D. za činnost na úseku mladých hasičů a dorostu
v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu.

30/620.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o poskytnutí peněžitých darů členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrabová za činnost v roce 2015 dle předloženého návrhu.

30/621.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o poskytnutí peněžitých darů členům bytové a. sociální komise rady městského obvodu Hrabová, za činnost v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu.

30/622.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření dohody mezi Statutárním městem Ostrava — městským obvodem Hrabová a Uřadem práce, se sídlem 30. dubna 3130/2c, Ostrava pro přijetí nového uchazeče (koordinátora VPP) do zaměstnání v počtu 1 pro veřejně prospěšné práce od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

a zmocňuje tajemníka k podpisu dohody.

Z.: Ing.. Jan Socha
T.: do 31.12. 2015


 

Usnesení z 31. jednání Rady městského obvodu Hrabová konaného dne 16. 12. 2015.

31/623.) Rada městského obvodu Hrabová

a) bere na vědomí

rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se

zvyšují

převody mezi statutárními městy a městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 o 29 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

§ 6171, pol. 5901 o 29 tis. Kč

a doporučuje předložit ke schválení Zastupitelstvu MOb Hrabová

b) schvaluje

rozpočtová opatření městského obvodu. Hrabová č. 21, kterými se

zvyšují daňové příjmy pol. 1341 o 8 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy § 2219,p01.2119 o 16 tis.Kč

zvyšují běžné výdaje

§ 3613, pol. 5154 o 2 tis. Kč
§ 3613, pol. 5169 o 1 tis. Kč
§ 3722, pol. 5169 o 24 tis. Kč
§ 3745, pol. 5171 o 5 tis. Kč
§ 5512, pol. 5162 o 1 tis. Kč
§ 5512, pol. 5172 o 4 tis. Kč
§ 6171, pol. 5139 o 5 tis. Kč
§ 6171, pol. 5173 o 3 tis. Kč

snižují běžné výdaje

§ 3613, pol. 5162 o 3 tis. Kč
§ 3745, pol. 5137 o 5 tis. Kč
§ 5512, pol. 5137 o 4 tis. Kč
§ 5512, pol. 5169 o 1 tis. Kč
§ 6171301. 5167 o 8 tis. Kč

31/624.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o vyřazení majetku Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu inventarizační komise ZŠ.

31/625.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu v domě Bělská, Ostrava-Hrabová, s V. H. ke dni 31. 1. 2016

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k ukončení nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 31. 1. 2016

31/626.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě Šrobárova, Ostrava-Hrabová s M. H. na dobu určitou
1 roku ke dni 1. 1. 2016

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k sepsání nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 1. 1. 2016

31/627.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu v domě Příborská, Ostrava-Hrabová, s V. B. ke dni 31. 12. 2015

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k ukončení nájemní smlouvy.

Z.: Ing. Jana Ziobrová
T.: do 31. 12. 2015

31/628.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Provozní budova LCO Ostrava-Hrabová“ předloženou dne 8. 12. 2015 Ing. Zdeňkem Krejčím, bez připomínek.

31/629.) Rada městského obvodu Hrabová

nesouhlasí

s odejmutím hřbitova na ul. Bažanova v k.ú. Hrabová ze Správy městského obvodu Hrabová.

31/630.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na. vědomí

záměr stavby rodinného domu vč. přístřešku na auto, přípojek, zpevněných ploch a oplocení
na pozemku parc. č. 1250/9, ul. K Pilíkům v k.ú. Hrabová, předložený dne 4. 12. 2015, bez připomínek.

31/631.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

územní rozhodnutí č. 153/2015 vydané útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o umístění stavby „Parkovací plochy 0 ZS Paskovská“, pro žadatele SMO, MOb Hrabová

31/632.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

v souladu s § 27 odst. 5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Základní školy, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

a ukládá

místostarostovi vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele ke smlouvě na přijetí daru dle bodu 1) tohoto usnesení.

Z.: místostarosta
T.: do 31. 12. 2015

31/633.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření Ujednání o ceně mezi společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 45193410 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová, na dodávku a odběr tepelné energie a nosných médií na rok 2016 pro odběrná místa – kulturní středisko Paskovská 664/31, Ostrava-Hrabová a byt školníka ZŠ Paskovská, Paskovská 110/46, Ostrava-Hrabová, na dobu určitou do 31. 12. 2016,

schvaluje

diagram na dodávku a odběr tepla pro odběrná místa — kulturní středisko Paskovská 664/31, Ostrava-Hrabová a byt školníka v ZŠ Paskovská, Paskovská 110/46, Ostrava-Hrabová, pro rok 2016

a zmocňuje

místostarostu k podpisu Ujednání o ceně a diagramu na dodávku a odběr tepla.

Z: místostarosta
T: do 23.12.2015

31/634.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření ujednání o ceně mezi společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 45193410 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová, na dodávku a odběr tepelné energie a nosných médií na rok 2016 pro odběrná místa — Obchodní 6, Obchodní 5, Příborská 27, V. Huga 8, V. Huga 7, Šrobárova 22, Ostrava-Hrabová, na dobu určitou do 31. 12. 2016,

schvaluje

diagram na dodávku a odběr tepla pro odběrná místa — Obchodní 6, Obchodní 5, Příborská 27, V. Huga 8, V. Huga 7, Srobárova 22, Ostrava-Hrabová, pro rok 2016,

schvaluje

dohodu o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2016 pro odběrná místa — Obchodní 6, Obchodní 5, Příborská 27, V. Huga 8, V. Huga 7, Srobárova 22, Ostrava-Hrabová, pro rok 2016

a zmocňuje

místostarostu k podpisu Ujednání o ceně, diagramu na dodávku a odběr tepla a dohody o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2016.

Z: místostarosta
T: do 23.12.2015

31/635.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s udělením plné moci firmě ENWOX ENERGY s.r.o., IČ: 02639564, aby Městský obvod Hrabová zastupovala při jednání se současným dodavatelem energie, a to firmou ČEZ, a.s. a učinila veškeré úkony směřující k ukončení smlouvy na dodávku elektrické energie pro odběrná místa dle Přílohy k plné moci

a zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci.

Z.: místostarosta
T.: do 23. 12. 2015

31/636.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová s účinnosti a ve výši dle přílohy a úpravu měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová s účinnosti a ve výši dle přílohy důvodové zprávy.

31/ 637.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

upravený program 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dle předloženého materiálu.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]