Usnesení z 32. jednání RMOb Hrabová

Zveřejňujeme usnesení z 32. jednání rady městského obvodu Hrabová konaného dne 6. 1. 2016, které se prozatím ještě neobjevilo na webu obce.

32/638.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová a paní D.U., bytem Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les na pronájem pozemku parc. č. 106/8 – orná půda o výměře 356 m2, zapsaném na LV č. 1655 pro k.ú. Hrabová, na kterém je zřízena zahrádka, za nájemné 2,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 11.1.2016 s připomínkou

a zmocňuje

starostu k podpisu nájemní smlouvy.
z.: starosta
t: do 11.1.2016

32/639.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

návrh koordinátora ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava ze dne 28.12.2015 o zřízení autobusových zastávek linek č. 27, 35, 39, 48, 55, 73, 74, 77, 351, 360 a 361 na zastávkách Bělská, Hrabová statek, Mostní, Hrabová zóna sever a Hrabová zóna střed na znamení a souhlasí s připomínkou

32/640.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

žádost J. M. o umístění zpomalovacích prahů na místní komunikaci Na Konečné ze dne 14.12.2015 a pověřuje komisi výstavby, dopravy a ekologie jejím prověřením

z.: Ing. Jan Dvořák
t.: do 26.2.2016

32/641.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření dohody o splátkovém kalendáři na úhradu dlužné částky na nájmu a poplatcích z prodlení, z bytu v domě V.Huga, Ostrava-Hrabová, s nájemnicí dle předloženého návrhu

a pověřuje

vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k sepsání splátkového kalendáře.

z.: Ing. Jana Ziobrová
t.: do 31.1.2016

32/642.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s návrhem předsedkyně Komise pro občanské záležitosti Mgr. Alice Strnišťové ze dne 4.1.2016 o úpravě ustanovení ze 14.10.2015 ohledně roznosu dárkových balíčků pro jubilanty MOb Hrabová.

32/643.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

zápis z výrobní porady a projednání DÚR pro stavbu “Propustek přes Šídlovecký potok na ul. Ve Stromoví Ostrava-Hrabová” ze dne 14.12.2015 se zpracovatelem dokumentace společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

32/644.) Rada městského obvodu Hrabová

 1. bere na vědomí zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie konaného dne 26.11.2015
 2. ukládá paní Petrově projednat s krajským cyklokoordinátorem a ÚMOb Ostrava-Jih technická opatření u podchodu na ul. Šídlovecká vedoucí ke zvýšeně bezpečnosti cyklistů a chodců.

z.: Ivona Petrová
t.: do 31.1.2016

32/645.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

oznámení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zřízení recyklačního dvora“ v areálu firmy JANKOSTAV s.r.o., který je zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bez připomínek.

32/646.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

záměr stavby rodinného domu vč. přípojek, zpevněných ploch a sjezdu na pozemku parc. č. 539/16. ul. K Pilíkům v k.ú. Hrabová, předložený dne 21.12.2015, bez připomínek,

souhlasí

 1. s umístěním a realizací vodovodní přípojky a sjezdu na pozemku parc. č. 2547, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová,
 2. ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zvláštním užíváním — uložením inženýrských sítí v tělese místní komunikace K Pilíkům na pozemku parc. č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,
 3. ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s připojením pozemku parc. č. 539/16 v k.ú. Hrabová k místní komunikaci K Pilíkům na pozemku parc. č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,
 4. s vydáním územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou

a rozhodla

na straně vlastníka pozemku parc. č. 2547 v kat. úz. Hrabová, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu pro plánovanou stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 539/16 s J.K. a R.Š. dle předloženého návrhu.

32/647.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

záměr stavby rodinného domu vč. přípojek, zpevněných ploch, oplocení a sjezdu na pozemku parc. č. 1199/3, ul. Poplužní v k.ú. Hrabová, předložený dne 21.12.2015, bez připomínek,

souhlasí

 1. s umístěním a realizací přípojek na inženýrské sítě a sjezdu na pozemku parc. č. 1185/ 1,
  který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová,
 2. ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zvláštním užíváním — uložením inženýrských sítí v tělese místní komunikace Poplužní na pozemku parc. č. 1185/1 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,
 3. ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s připojením pozemku parc. č. 1199/3 v k.ú. Hrabová k místní komunikaci Poplužní na pozemku parc. č. 1185/1 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,
 4. s vydáním územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou

a rozhodla

na straně vlastníka pozemku parc. č. 1185/1 v kat. úz. Hrabová, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu přípojek na inženýrské sítě a sjezdu pro plánovanou stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1199/3 s J.S. dle předloženého návrhu.

32/648.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene — služebnosti k části pozemku parc. č. 3135/1 v k. ú. Hrabová, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenému do správy městského obvodu Hrabová, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2344-821/2010. potvrzeným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 16.2.2011, ve prospěch společnosti CTP Property XIV. spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28136900, DIČ CZ28136900, za účelem uložení a “provozování plynovodní přípojky k budově O1 v průmyslové zóně
Hrabová na ul. Na Rovince. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 4080,- Kč + 21 % DPH, t.j. celkem 4.936.80 Kč.

32/649.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

 • územní rozhodnutí č. 54/2015 vydané Úřadem městského obvodu Hrabová o umístění
  stavby „Ostrava 2043/18 Baeva. NNk“ na pozemcích parc. č. 2043/18 a 2043/68 v k.ú. Hrabová pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s.
 • rozhodnutí č. 56/2015 vydané Úřadem městského obvodu Hrabová o povolení odstranění stavby „Úpravna Paskov, most nad cestou. ul. Paskovská“ na pozemcích parc. č. 1433/1, 2584/6 a 2584/11 v k.ú. Hrabová pro Žadatelé OKD, a.s.
 • vyrozumění útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 0 podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 152/2015 ze dne 1.12.2015 o umístění stavby „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská, úsek od ul. Perunova po ul. Jezerní, Ostrava-Hrabová“

32/650.) Rada městského obvodu Hrabová

schvaluje

členy výběrové komise pro výběr hlavní účetní a referenta (dky) odboru financí a správy majetku dle vyhlášených výběrových řízení č.7/ 2015 a č.8/2015 Uřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová:

 • Ing. Bohumil Rundt
 • Ing. Jana Ziobrová
 • Ing. Ivana Svobodová nebo jí pověřený zástupce Magistrátu města Ostravy
 • Ing. Květoslava Hrabovská
 • Ing. Jan Socha

32/651.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

odvolání účastníka územního řízení o umístění stavby proti rozhodnutí č. 135/2015 ze dne 9.12.2015 o umístění stavby „Parkovací plochy u ZŠ Paskovská, Ostrava – Hrabová“

souhlasí

s odpovědí dle předloženého návrhu.

3 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  32/651.) Rada městského obvodu Hrabová

  bere na vědomí

  odvolání účastníka územního řízení o umístění stavby proti rozhodnutí č. 135/2015 ze dne 9.12.2015 o umístění stavby „Parkovací plochy u ZŠ Paskovská, Ostrava – Hrabová“

  souhlasí

  s odpovědí dle předloženého návrhu.

  Je někde k nahlédnutí odvolání účastníka a odpověď pověřeného úřadu? Určitě nejsem sama, koho by to zajímalo…

  • Radomír Orkáč říká:

   Tech bodu k vysvetleni tam je vice, napr. jake vyhrady mela Rada k zastavkam na znameni.

   Dovolim si ale odpovedet na otazku, kde je k nahlednuti odvolani. Troufam si rict, ze primo k nahlednuti nebude nikde. Muzete se ale pokusit zeptat tajemnika, s cim ucastnik nesouhlasil. Tajemnik predpokladam dotaz preposle na kompetentni osobu.

   Po vymene tajemnika jiz pravdepodobne nebudeme muset pouzivat 106ku, kazdopadne pak se ale ostatni nedozvedi, co lidi zajima a jaka je vlastne odpoved.

  • Stanislav Holiš říká:

   Dotčený se pouze vyjádřil negativně k záměru rozšíření parkoviště. Ovšem když bydlím vedle školy, měl bych být smířený s tím, že na parkovišti po určitou dobu bude určitý provoz. Sám jsem bydlel 40 let u školky tak vím o co jde.

[email protected] [email protected]