Příspěvek do různého na zasedání Zastupitelstva 28.12.2015

Předem se omlouvám, text není moc čtivý, tak jak od zdejších dobrých dopisovatelů. Jedná se pouze o seskupená fakta.

Připomínka ke Zprávě o plnění rozpočtu I.-III. kvartálu 2015, předložené na 8. zasedání zastupitelstva 18.11.2015

Co je účtováno na paragrafu 6171, položce 2212:

 • V celkové částce 163.000 Kč jsou zaúčtovány:
  • bloková pokuta 200 Kč; pokuty vymáhané na úseku přestupků 2.800 Kč.
  • Zbývající částky v celkové výši 160.000 Kč jsou pokuty ke smlouvám o dílo. 40.000 Kč smluvní pokuta ke smlouvě o dílo E 174/2014 – ELSPOL spol. s r.o. akce „Parkovací plochy Šídlovec, parkoviště č. 1,2, Ostrava-Hrabová“ a 120.000 Kč smluvní pokuta ke smlouvě o dílo E 175/2014 – ELSPOL spol. s.r.o. akce „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová. (60000 Kč za 2014 a 60000 Kč za 2015 – tedy celkem za 6 dní zpoždění) + Za toto již dal tehdejší místostarosta pan Trávníček hlavu na špalek 🙂

Jenže z této povedené taškařice zvané investiční výstavba mě chybí ještě jiná pokuta vymahatelná na základě smlouvy o dílo na vnitroblok, článek XIV smluvní pokuty, bod 3 – dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě.

Citace z „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného objektu z 16.1.2015, bod 26 Termín úplného vyklizení staveniště 31.1.2015.“. V záznamech stavebního deníku (velmi stručných a neplnících požadavky legislativy) není za dobu od 31.1.2015 do 17.3.2015 (na tuto dobu mám fotokopie SD) zápis, zmínka či nějaká zpráva o vyklizení staveniště.

Velmi zajímavé a dokreslující je vyjádření autorského dozoru v jeho zápise z návštěvy stavby z 10.3.2015: „Investorem stavby nebyla stavba předána do užívání z důvodu zajištění odstranění vad a nedodělků zhotovitelem díla.“ Dále jsou popsány závady bránící užívání.

Já osobně mohu dosvědčit, že ještě v neděli 22.3.2015 po poledni se pracovalo na zaústění vjezdu a řádné napojení na komunikaci Šídlovecká. Takže dle mě měla být vyměřena smluvní pokuta na:

1.2.2015 – 17.3.2015
tj. 45 dní

1.2.2015 – 22.3.2015
tj. 50 dnů

1.2.2015 – ?
Do data na přejímacím protokolu vyklizeného staveniště (zítra možná objevený protokol)

67.500 Kč

75.000 Kč

0 Kč

Teď už asi nic nedostaneme, že? Vždyť by to mohlo ELSPOL dostat do krachu:-) Je to hodně drahá chyba, jen z ní nikde nevidím poučení.

Dovoluji si vznést dotaz zastupitele, jak se úřad poučil a co změnil na procesu investiční a jiná výstavba? Na toto požaduji skutečně kvalifikovanou odpověď v reálném čase.

Pro inspiraci si ve vší neskromnosti pokusím nastínit řešení. Pro jednoduchost vynechám v následujícím podmiňovací způsob.

 1. Stanovit jak se vůbec zjišťuje potřebnost / vhodnost / nutnost něco postavit.
 2. Kdo a jak rozhoduje o potřebnosti teď a i v budoucnosti alespoň 10 let, budeme mít prostředky na provozování, údržbu a opravy.
 3. Jaké jsou popisy pracovních míst, stanoveny práva a povinnosti ke každému funkčnímu místu.
 4. jak jsou stanoveny, popsány, udržovány a vymáhány procesy
 5. Jak probíhá informovanost hore – dole.
 6. Kdo má o čem rozhodovat? Jen jak dosud „rada moudrých“; nebo zákulisí, zastupitelstvo, „referendum“?
 7. Chceme dodržovat zákon? Nebo to nějak uplichtíme?
 8. Platí zásada: kdo rozhoduje ten zodpovídá? Jak a komu?
 9. Hodnotit účelnost a praktičnost stavby v intervalech , nejen hned ale i po letech.

K tomuto mému příspěvku jsme dostal následující odpověď emailem:

Dobrý den,

z pověření pana starosty Vám v příloze zasílám vyjádření k dotazů vznesených na jednání zastupitelstva dne 28.12.2015.

Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava-Hrabová – odpověď panu Petanovi

Zastupitelstvo městského obvodu bylo dne 17.12.2014, s odkazem na čl. VI – Doba plnění, smlouvy o dílo, odstavec 4, požádáno o prodloužení termínu do 31.5.2015 na dokončení výše uvedené stavby. Dle výše uvedeného článku smlouvy může být termín pro dokončení stavby prodloužen vlivem povětrnostních podmínek, vyžádá-li si to nutnost dodržení technologických postupů při provádění prací tak, aby byla garantována jakost díla.

Jednalo se především o dodláždění hl. příjezdové komunikace a napojení „rondelu“ na komunikaci vč. dořezu dlažby, ale hlavně se jednalo o vegetační úpravy. K tomuto materiálu zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení, tudíž zůstala v platnosti původní smlouva o dílo s termínem pro dokončení stavby do 16.12.2014.

Na vlastní stavební práce dodavatel potřeboval týden pro dokončení pokládky veškerých dlažeb a obrubníků. Vzhledem k tomu, že termín ze smlouvy 16.12.2014 nebyl splněn, byla vystavena penalizační faktura ve výši 60 tis. Kč za období 17.12.2014 – 19.12.2014. Od 20.12.2014 do 4.1.2015 byla stavba na žádost investora přerušena a to z důvodu vánočních svátků.

Od 5.1.2015 dodavatel se souhlasem investora přerušil práce z důvodu sněžení a mrazu. Od 13.1.2015 pokračoval v dokončovacích pracích a dne 16.1.2015 požádal převzetí prací. Za období 13.1.2015 – 15.1.2015 bylo v zápise o předání a převzetí stavby uplatněno další penále ve výši 60 tis. Kč.

Dne 16.1.2015 byla provedena přejímka dokončené stavby – zápis o odevzdání a převzetí dokončeného objektu s vytipováním vad a vegetačních úprav. V zápise o předání a převzetí stavby byl stanoven termín pro odstranění vad do 31.3.2015 a na vegetační úpravy do 31.5.2015. Nejednalo se o žádné umělé prodloužení termínu, ale stanovení reálného termínu z důvodu nestálého počasí v období přelomu zimy a jara.

V bodě 26. zápisu o předání a převzetí stavby byl stanoven termín pro vyklizení staveniště do 31.1.2015. Staveniště bylo vyklizeno, nebyl důvod pro penalizaci. Na odstranění vad byl stanoven termín do 31.3.2015, tyto byly odstraněny a při přejímce bylo také staveniště vyklizeno, takže nebyl důvod pro penalizaci. Na odstranění vad byla nad rámec smlouvy uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované částky.

Na výše uvedené dílo je záruka 60 měsíců na práce, 24 měsíců na dodávky. V této lhůtě budou uplatněny všechny zjištěné závady jak na stavební práce, tak na zeleň

S přáním příjemného dne

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor stavebně správní
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová
T+420 599 420 119, 725 996 470
E [email protected]
W www.ostrava-hrabova.cz

Na základě této odpovědi jsem byl nucen požádat „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“. (Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru přivedl na svět Zdeněk Jirotka v románu Saturnin). Čekám na vypracování jejich zprávy, kterou určitě po obdržení zde zveřejním.

Bude pokračováno…

Zastupitel Vladimír Petana

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]