Velocipedisté v období let 1906 až 1950, část první

Jiří Axmann, předseda KČV v Hrabové, nám zaslal historii KČV v Hrabové za období let 1906-1950. Velmi pěkný historický popis sepsal člen klubu Petr Přendík, 25 letý student.

Klub českých velocipedistů v Hrabové u Vítkovic 1906-1950

Vznik jízdních kol

Rok 1817 se zapsal do dějin jako letopočet vzniku prvního jízdního kola, můžeme ho označit lůnem cyklistiky. Karl Drais vynalezl na území dnešního Německa tzv. draisinu, která fungovala na principu dětského odrážedla. Měla řiditelné přední kolo a jezdec se odrážel od země nohama. Stroj byl až na železné spojovací komponenty dřevěný, měl loukoťová kola s železnou obručí, kožené sedlo a opěrnou tyč jako stojan. Tak vypadaly počátky jednoho z dnes nejrozšířenějších sportů. Cesta ke kolu, jak ho známe dnes, nebyla až tak dlouhá, porovnáme-li kolo s jinými vynálezy – vždyť první kola s řetězovým převodem a nižším těžištěm, tzv. bezpečníky, se rozšířila v 80. letech 19. století. To je také období, kdy začínají na Ostravsku vznikat první velocipedistické kluby.

Spolky velocipedistů v Ostravě

Nejstarším ostravským cyklistickým spolkem byl německý Radfahrer Club v Moravské Ostravě, založený v roce 1887. Z českých klubů byl nejstarší Klub českých velocipedistů Blesk v Moravské Ostravě, vzniklý roku 1895. Ostrava se postupem času stala největším střediskem organizované cyklistiky na severní Moravě. Jednou z příčin tohoto rozmachu byl fakt, že bicykl byl oblíbeným dopravním prostředkem zkracujícím každodenní cestu do práce. Pořídit si velocipéd nebyla nikterak levná záležitost, průměrná cena kola se pohybovala mezi 30 až 40 zlatými, přičemž průměrná denní mzda mistra ve Vítkovických železárnách činila necelé 3 zlaté. Na přelomu 19. a 20. století nastal prudký rozmach zakládání nových velocipedistických spolků – uveďme například ,,Klub českých velocipedistů M o r a v a n“ v Hrabůvce (1909), ,,Klub českých cyklistů“ v Zábřehu nad Odrou (1910) či ,,Klub českých velocipedistů ve Výškovicích“ (1912). Nás však bude zajímat klub velocipedistů v Hrabové.

Zakládající listina hrabovského klubu velocipedistů

2. července 1906 byly sepsány stanovy nově založeného spolku ,,Klubu českých velocipedistů v Hrabové u Vítkovic“. Tento moment můžeme označit jako zrod samotného spolku. Ručně psané stanovy se nám dochovaly ve dvou opisech do dnešní doby a můžeme tak detailně nahlédnou do fungování jmenovaného spolku. Pod ustavujícími stanovami je podepsáno celkem 12 osob, což není málo, srovnáme- li to se stanovami jiných českých spolků na území Ostravy. C. k. moravské místodržitelství v Brně vzalo tyto stanovy na vědomí 18. července 1906 lapidární a obligátní větou:

,,Trvání tohoto spolku dle obsahu předstojících stanov se ve smyslu § 9. zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 osvědčuje. Za c. k. místodržitele Pillersdorff m. p.“

Vraťme se však ke znění stanov.

Na následujících stranách doslovně přepisuji veškerý obsah stanov:

§1 Jméno klubu: Klub českých velocipedistů ,,Hrabová u V.“

§2 Sídlo: Hrabová u Vítkovic, pol. okres Mor. Ostrava

§3 Jednací řeč: česká

§4 Účel: Pěstování jízdy na velocipedech, což se děje:

 1. společným cvičením,
 2. výlety a cestováním,
 3. pořádáním závodů a účastněním se jich,
 4. pořádání přednášek odborných a zábav, jakož i divadelních her ve prospěch klubu, dobročinných a vlasteneckých účelů.

§5 Členové jsou:

 1. čestní,
 2. zakládající,
 3. činní,
 4. přispívající;
 1. čestným členem stane se, kdo pro své zásluhy o klub neb sport cyklistický valnou hromadou aklamací zvolen byl
 2. zakládajícím členem stane se, kdo jednou pro vždy určený poplatek 20 K zapraví
 3. činným členem stane se, kdo nejméně 18 let čítá a 1K jako zápisné složí a roční poplatek valnou hromadou ustanovený platiti se zaváže. Člen cizích klubů zápisné neplatí, nerozhodne-li výbor jinak
 4. přispívajícím členem stane se, kdo roční příspěvek valnou hromadou stanovený platiti se zaváže.

§6 Přijímání členů: Členem vůbec státi se může, kdo byv stávajícím členem klubu doporučen, listinu přihlašovací tímto mu podanou sám vyplní, ve kteréž napíše své jméno, stav neb zaměstnání, stáří a obydlí své. Přijetí rozhodne správní výbor, jenž není povinen nepřijetí odůvodniti. Byl-li přijat, vydá se mu členský lístek neb legitimace a po zapravení výborem stanoveného poplatku odznak klubový.

§7 Členství přestává: a) čestným, kdo vrátí diplom, b) přispívajícím, kdo za běžný rok příspěvek nezapravil aneb výboru písemně své vystoupení oznámil c) činným, kdo výboru písemně oznámí, že vystupuje d) kdo pro neplacení příspěvků aneb nezachovávání stanov a řádů klubovních vyloučen byl. Vyloučený má právo odvolací k valné hromadě.

§8 Práva členů

Členové mají právo:

 1. užívati majetku klubového dle platných ustanovení,
 2. dle způsobilosti účastniti se činně výletů, cest a závodů,
 3. volného přístupu k valným hromadám, v nich o záležitostech klubovních dotazy a návrhy činiti a rokováním se účastniti, avšak hlasovati, voliti a volen býti mohou jen členové činní
 4. žádati výbor za svolání valné hromady, souhlasí-li 1/3 členů činných
 5. valné hromadě předkládati stížnosti na výbor a odvolávati se z jeho usnášení.

§9 Povinnosti členů

Každý člen povinen jest

 1. šetřiti stanov, řádů a usnesení valných hromad a výboru
 2. platiti příspěvky ve lhůtách valnou hromadou určených
 3. podrobiti se rozsudku smírčího soudu
 4. při vystoupení nebo vyloučení řádně vrátiti vypůjčený majetek klubový, rovněž i odznak
 5. zakoupiti si odznak klubu a při vystoupení veřejném jej nositi. Činný člen jest však povinen si do tří měsíců po přijetí do klubu velociped a klubový stejnokroj zaopatřiti.

kvc1

§10 Správa klubu

Klub řídí A) Valná hromada řádná i mimořádná, B) Správní výbor

A) Valná hromada

1.) Řádnou valnou hromadu svolává výbor každoročně v měsíci lednu, a jest tato k usnášení způsobilou, jestliže nejméně třetina všech členů činných přítomná jest. Nesejde-li se dostatečný počet členů
v ustanovenou hodinu, odbývá se hodinu později mimořádná valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada, jakož i program její oznámí se všem členům písemně 8 dní napřed a jest veřejnou, netýká-li se osobních zájmů. Návrhy ku valné hromadě musí se nejdéle 3 dny před touto předsedovi písemně oznámiti. Usnesení valné hromady jest platné při nadpoloviční většině hlasů, při rovnosti rozhodne předseda. Ku změně stanov třeba dvou třetin hlasů přítomných. Valná hromada má právo usnášeti se o všech spolkových záležitostech vyjma přijímání členů a rozsudek smírčího soudu, zvláště se jí vyhražuje:

 1. voliti výbor pro příští správní rok – toliko členové činní,
 2. posuzovati a schvalovati činnost odstupujícího výboru,
 3. vykládati stanovy a měniti je, schvalovati a měniti řády spolkové k návrhu výboru,
 4. jmenovati čestné členy a protektora,
 5. určovati výši příspěvků členských,
 6. vyřizovati stížnosti a odvolání členů oproti výboru,
 7. usnášeti se ve všech podnicích klubových a rozejití se spolku.

Za nepřítomnosti předsedy i místopředsedy řídí valnou hromadu jednatel. Z nálezu valné hromady není odvolání. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor, když toho potřebu uzná anebo přeje-li si tak alespoň jedna třetina členů činných. Mimořádná valná hromada má též práva jako řádná.

B) Správní výbor

Výbor volí se valnou hromadou lístky na dobu jednoho roku ze členů činných. Volí se předseda, jeho náměstek, náčelník, čtyři členové výboru, dva náhradníci a dva revisoři účtů. Správní výbor převezme úřad hned po svém zvolení a zvolí z oněch čtyř členů výboru jednatele, pokladníka a 2 praporečníky. Uprázdní-li se místo ve výboru, nastoupí náhradník, který při volbě nejvíc hlasů obdržel, při rovnosti hlasů rozhodne předseda. Výbor koná schůze dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, je-li aspoň polovice členů výboru přítomná a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů. Všichni členové výboru jsou povinni schůzí se účastniti. Kdo by náležitého omluvení po třikráte po sobě do schůze se nedostavil, pozbývá funkce.

Výboru náleží:

 1. vykonávati moc disciplinární a usnešení valné hromady
 2. říditi vnitřní i zevní záležitosti klubové
 3. přijímati nové členy a vylučovati je
 4. pečovati o klubový majetek
 5. osazovati místa služebná
 6. podávati a připravovati návrhy valné hromadě
 7. určovati klubové výlety a cvičení
 8. měniti řády s dodatečným schválením valné hromady
 9. ustanovovati sbor výkonný, jenž se skládá z náčelníka, podnáčelníka a dvou cvičitelů. Náčelník předsedá výkonnému výboru. Účelem tohoto sboru jest systematické cvičení nově přistouplých členů v jízdě na cyklech.

§11 Členové správního výboru:

 1. Předseda a jeho náměstek. Předseda stojí v čele klubu, zastupuje jej proti třetím osobám a úřadům ve všech záležitostech, svolává výbor ke schůzi, jíž program sestavuje, řídí jednání ve valných hromadách a schůzích výboru, stará se o správné zachovávání funkcí, má právo v pádu potřeby schůze rozpouštěti a hlasuje jen při rovnosti hlasů. Podepisuje veškeré spolkové spisy a dopisy s jednatelem. Místopředseda má táž práva, když předsedu zastupuje.
 2. Jednatel vede práce kancelářské, opatruje inventář, podpisuje s předsedou listiny, oznamuje shromáždění, přednáší a hájí návrhy výboru, sbírá data k dějinám klubu, ohlašuje veškerá usnesení členům. V nepřítomnosti předsedy a jeho náměstka řídí valnou hromadu.
 3. Pokladní vede knihu pokladniční a seznamu členů, přijímá veškeré důchody a příspěvky členské, ručí za ně a vydává na písemné poukázky předsedy. Koncem roku sestaví účetní závěrku a předloží revisorům.
 4. Náčelník. Jemu svěřeno jest technické řízení klubu. Jest zodpovědný za řádné vycvičení členstva v jízdě a za pořádek při všem společném vystupování. Stojí v čele sboru výkonného.
 5. Náhradníci zastupují nepřítomné neb vystouplé členy výboru.
 6. Revisoři účtů zkoumají účty a podávají o nich dobré zdání výboru a valné hromadě.

§12 Zvláštní ustanovení

 1. správní rok souhlasí s rokem občanským
 2. klub oprávněn jest nositi stejnokroj valnou hromadou ustanovený a při veřejném vystoupení vlajku a odznak klubu
 3. spory poměru spolkového vzniklé rozhoduje smírčí soud, do něhož volí každá sporná strana 2 důvěrníky, kteří shodnou se v volbě předsedy spory řeší se většinou hlasů, při rovnosti rozhodne předseda.
  Z nálezu smírčího soudu není odvolání
 4. klub rozejde se usnese-li se na tom valná hromada třemi čtvrtinami přítomných činných členů, neb bude-li rozpuštěn a tu připadne jeho jmění ,,Ústřední jednotě českých velocipedistů v Praze“.

§13 Vymožení schválení těchto stanov, svolání první řádné valné hromady a přijímání členů a ž do zvolení správního výboru ukládá se podepsanému zařizujícímu výboru.

V Hrabové u Vítkovic, dne 2. července 1906.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]