Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1915

1. 5. Slavnosti dělnické konaly se jen menší, domácí.
4. 8. Řeka Ostravice se rozvodnila a nadělala velké škody. Kolem Ostravice a Olešné bylo všechno zaplaveno.

Rok 1916 – 1917

Nezaznamenány pro kroniku žádné události.

Rok 1918

11. 1. Zemřel Jan Vogt, správce mlýna Vítkovických železáren. Spolu se starostou L. Staňkem a řídícím učitelem Fr. Bartoníkem tvořili trojici, která určovala směr obecní politiky. Byl zakladatelem Sboru dobrovolných hasičů,jeho prvním náčelníkem a později jedo dlouhodobým starostou, členem obecního výboru, dlouholetým předsedou Místní školní rady a členem výboru Sokola. Byl člověkem pokrokovým a zvláště horlivým čtenářem časopisu Volná Myšlenka. Jsa dobré povahy, pomáhal nezištně kde bylo třeba, zvláště za války. Pro svou rozšafnost byl ctěn nejen v Hrabové, ale i v širokém okolí.

2. 5. Zemřel evangelík Ondračka a pochován byl jako první jinověrec na novém hřbitově.

10. 11. Konal se tábor lidu v Mor. Ostravě, na němž oslavováno bylo vítězství českého národa po 300-ti leté porobě. Súčastnily se ho korporativně spolky a asi 120 ticíc lidí bez rozdílu povolání.

V listopadu přijel do Hrabové ministr veřejných prací František Staněk jako člen první československé vlády, pozván starostou A. Adámkem. Přijel z Mor. Ostravy, kdež urovnával stávku horníků a byl uvítán před starou školou uprostřed školních dětí a panem řídícím učitelem Bartoníkem. Rovněž obecním starostou. Žákovská kapela za řízení žáka Vojtěcha Pospěcha zahrála státní hymnu.

Pan ministr odjel pak na břeh Ostravice, kdež slíbil, a také zařídil, čeho bylo ve vládě potřeba. Řeka Ostravice byla u statku č. 19 vzdálena od okresní silnice pouze asi 200 metrů, a proto bylo třeba řeku regulovati. Částečnou regulací řeky bylo nebezpečí odvráceno.

Rok 1919

9. 3. Konala se oslava návratu legionářů v sále „U lípy“. Přednášeli rodáci hrabovští kapl. Pustka a kapl. Laník.

4. 5. Zasazena byla Lípa Svobody naproti hostince „U lípy“ vedle staré lípy za účasti všech spolků, vojenské posádky horského dělostřeleckého pluku 256 a množství občanstva. Za nedlouho uschla a novou již nahražena nebyla.

Zasazování Lípy Svobody v r. 1919 [str. 9 – 244]

Zasazování Lípy Svobody v r. 1919 [str. 9 – 244]

1. 5. Konán byl v hrabové Tábor lidu s takovou návštěvou, jako nikdy dosud.

22. 6. Vykonány byly volby obecního zastupitelstva. Kandidátní listiny byly dvě:

 1. strany sociálně demokratické
 2. spojených občanských stran.

Zvoleno bylo ze strany sociálně demokratické 23 členů, a to:

 1. Hanzelka František, domkář č. 200
 2. Tvarůžek Adolf, strojvůdce č. 90
 3. Žáček Vincenc, domkář č. 190
 4. Hranický Antonín, obchodník č. 139
 5. Malucha Karel, domkář č. 53
 6. Duhan Ludvík, jeřábník č. 132
 7. Hofferle Jan, domkář č. 209
 8. Svoboda Josef, soustružník, č. 58
 9. Závadová Otilie, domkářka č. 29
 10. Nákelný Rudolf, domkář č. 206
 11. Černík Inocenc, domkář č. 81
 12. Olšanský Jan, domkář č. 160
 13. Kovařík Antonín, domkář č. 146
 14. Frýdecký Ferdinand, hutník č. 167
 15. Šebesta Jan, domkář č. 7
 16. Sobek Jan, hutník č. 159
 17. Folta Ludvík, domkář č. 102
 18. Laník Bohumil, zámečník č. 199
 19. Homola Čeněk, domkář č. 2
 20. Seidel Albert, soustružník č. 124
 21. Sobota Jan, domkář č. 171
 22. Linhart Josef, natěrač č. 136
 23. Nákelná Františka, domkářka č. 206

Za občanskéstrany bylo zvoleno 7 členů:

 1. Chlupatý Jan, rolník č. 33
 2. Lička František, rolník č. 31
 3. Kaloč František, rolník č. 44
 4. Černý Ludvík, rolník č. 199
 5. Figar František, učitel č. 202
 6. Chlupatý Jan, rolník č. 176
 7. Demel Josef, domkář č. 50

Dosavadní starosta odmítl kandidovat do nového zastupitelstva pro vyčerpanost a odchylné politické názoryvětšiny občanstva. Před vyřízením rekursu složil úřad do rukou radního Františka Kaloče.
5. 10. Po zamítnití rekursu vykonány byly volby představenstva. Starostou byl zvolen Čeněk Žaček.

Nový starosta Čeněk Žaček [str. 10 – 245]

Nový starosta Čeněk Žaček [str. 10 – 245]

15. 9. Uzavřen byl první občanský sňatek z Hrabové u politické správy v Mor. Ostravě mezi Ludvíkem duhanem a Anežkou Večerkovou.

18. 10. Uzavřeno bylo 6 svateb v jeden den. Taneční zábavy se konaly v pěti hostincích. Návštěva byla ve všech četná.

27. 10. Sokolstvo konalo štafetový běh s depeší panu presidentovi Masarykovi ke Dni Svobody. Členové Jednoty hrabovské běželi na trati Žižkov – Nová Bělá.

8. 11. Uzavřeno bylo v jeden den 5 svateb, ke šesté se ženich nedostavil.

15. 11. Uzavřen byl u politické spávy druhý civilní sňatek mezi Adolfem Tvarůžkem a Baltovou z Lazů.

Rok 1920

6. 5. Lípa před hostincem „U lípy“ byla očistěna od jmelí a na žádost sekce soc.dem. bezvěrců se svolením zastupitelstva nazvána „Husova lípa“. Místo vedle lípy směrem k Paskovu, kde dříve zasazena byla Lípa svobody, ponecháno bylo k postavení Husovy mohyly.

Hasičská zbrojnice r. 1920 [str. 10 – 245]

Hasičská zbrojnice r. 1920 [str. 10 – 245]

15. 3. V Sokolském Věstníku uveřejněna byla zpráva o činnosti TJ Sokol za minulý rok.

21. 3. Politická organisace sociálně demokratická konala slavnost odhalení spolkového praporu.

3. 4. Otevřen byl dělnický konsum „Budoucnost“ ve vlastním domě č. 125 naproti obchodu Bohumila Němčanského.

28. 4. Vykonány byly volby do Národního shromáždění. V Hrabové volilo 992 voličů, chybělo 96.
Obdržela strana: Sociálně demokratická 630 hlasů, lidová (římsko – katolická) 97 hlasů, republikánská (agrární) 84 hlasů, národně socialistická 33 hlasy, živnostenská 47 hlasů, agrární oposice 30 hlasů, německých socialistů 12 hlasů a Modráčkovců 11 hlasů.

1. 5. Na dělnických táborech byla účast všude velká. Počátkem května byly sváženy do budovy na novém hřbitově dělové náboje, patrn ěproto, aby byly přichystány pro eventuelní válku s Polskem o Těšínsko. Tamtéž zřízena byla strážní hlídka.

V květnu a v červnu vypukl tyfus tak hojně, že epidemická nemocnice v Zábřehu byla přeplněna. Mnoho mužů nesmělo choditi do práce a mnoho dětí nenavštěvovalo školu, aby se epidemie nerozšiřovala.

20. 6. V časopise „Duch Času“ uveřejněn byl článek, jak zacházejí důstojníci s vojíny.

25. 6. Čeledín Žídek oběsil se ve Dvoře. Jest to první sebevrah, pochovaný na novém hřbitově.

20. 8. Rudý spolkový prapor soc. dem. byl poprvé nesen v pohřebním průvodu Anežky Duhanové, rozené Večerkové.

12. 9. Konala se na „Závodí“ schůze občanů, na níž jednáno o odtržení Závodí od Hrabové a připojení ku Vratimovu. Pro toto sneseny byly následující důvody: Obec vratimov musí postaviti novou školu, a to nejenom pro děti vratimovské, ale i pro 47 dětí ze Závodí. Nebude-li Závodí ke Vratimovu připojeno, nepřijmou tyto děti do školy a obec Hrabová by byla nucena zříditi pro tyto děti školu na Závodí, jelikož stálého přechodu přes řeku není.

Obec Vratimov poukazovala také na to, že musí platiti nájemné továrně na celulosu pro německou školu v obnosu 2 500 Kč a tuto školu navštěvují také děti ze Závodí. Závodí jest také přifařeno ke Vratimovu, přináleží k rayonu četnické stanice ve Vratimově, děti od nepaměti tam navštěvují školu. Občané Závodí odkázáni jsou i nákupem všech potřeb na Vratimov a zdálo se jim, že jsou obcíHrabovou vždy odstrkováni, zvláště za aprovisace po dobu války, což ale nebyla pravda. Naopak i v novinách, dokonce německých, si pochvalovali, že obec Hrabová se o Závodí dobře stará.

Ve skutečnosti však jednalo se o posílení německé posice ve Vratimově a udržení zdwejší německé školy, jelikož v továrních domech na Závodí bydlí mnoho německých rodin, které v úplně české Hrabové ničeho neznamenají.

K vedení celé akce zvoleni byli: Černý Josef, Frýdecký Ferdinand a Slíva se Řehou Ernestem, nájemcem tovární restaurace v čele, který vše také finacoval (asi za peníze továrny na celulosu nebo obce Vratimova). Jako hranici žádali řeku Ostravici. Obecní zastupitelstvo v Hrabové žádalo za hranici dráhu Ostravsko – frýdlantskou.

Konečně ale obecní zastupitelstvo celý plán na odloučení Závodí zamítlo.

1. 11. Náboje z budovy na novém hřbitově byly odvezeny na Těšínsko.

19. 12. Pro nemoc odstoupil ze svého úřadu starosta Čeněk Žáček a zvolen byl starostou Ludvík Duhan.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]