Dojde k rekonstrukci Krmelínské ulice

Ve spolupráci s našim úřadem a Správou silnic Moravskoslezského kraje přinášíme bližší informace ohledně připravované rekonstrukce ul. Krmelínská.

Stanislav Holiš přišel koncem února letošního roku s obecnou informací, že se má rekonstruovat ulice Krmelínská, díky které by mělo údajně dojít k zásadním dopravním omezením. Společně jsme se zeptali úřadu, jestli by nám k této připravované akci nemohli poskytnout více informací.

Děkujeme tímto paní Králové a panu tajemníkovi za přeposlání informací, které poskytl úřadu investiční technik střediska Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Dobrý den paní Králová,

Reagují tímto na Vámi potažmo jedno z občanů vznesený dotaz. Abych uvedl celou věc na pravou míru a informace měli jakou si posloupnost tak k dané stavbě uvádím následující:

V současně době je tato stavba ve fází výběru zhotovitele, který by měl být znám v termínu 11.3.2016, kdy dojde otevírání obálek přihlášených uchazečů o tuto stavbu.

Předpoklad realizace této stavby je plánován na období 05-06/2016, kdy tedy bude provedena oprava povrchu silnice II/478 Ostrava, ul. Krmelínská a to v koordinaci se stavbou „Sanace kanalizačních šachet, ul. Krmelínská“ – investor SMO. Jedná se tedy o úsek mezi křiž. se sil. III/47811 ul. Mitrovická po okružní křižovatku u Makra v celkové délce 3,113 km (viz. přiložená širší situace této stavby).

Co se týče dopravních omezení po dobu provádění opravy takto řešeného úseku komunikace, tak je zde předpoklad částečné uzavírky, tzn. že doprava bude vedena kyvadlově vždy jedním jízdním pruhem, vyjma finální pokládky obrusné vrstvy vozovky, kde je předpoklad úplné uzavírky na dobu max. 3 dnů a dále také v úseku mezi křižovatkou MK ul. Prodloužená a MK ul. Krmelínská, kde z důvodu rekonstrukce stávajícího objektu (propust), kde mimo jiné dojde také k odstranění nevhodných konstrukčních vrstev vozovky v tl. 0,45m, bude potřeba provést úplnou uzávěru se zajištěním objízdné trasy po MK ul. Prodloužená. Zde se předpokládá s úplnou uzavírkou řádově mezi 3 -4 dny. Existuje však zde možnost, že vybraný zhotovitel využije objízdné trasy po ul. Podnikatelská a doba samotné uzavírky bude delší.

Vše se však bude odvíjet od společné časové a technické koordinace s výše uvedenou stavbou. Proto tedy v průběhu měsíce dubna dojde ke svolání výrobního výboru na kterém bude s jednotlivými zhotoviteli obou staveb dořešena organizace výstavby po celou dobu realizace takto navržených staveb.

S ohledem na výše uvedené, Vás budu proto nadále o jakýchkoliv změnách informovat i dle předem stanovené dohody vůči společné koordinaci prací s Vámi řešeným projektem a to „Přechod pro chodce na ul. Krmelínská u STK Hrabová“.

Samozřejmě bude naší snahou pokud možno zachovat přístup ke stávajícím objektům i provoz veřejné osobní dopravy v řešeném úseku této stavby.

Pro lepší orientaci Vám také mimo jiné přikládám situační výkres této stavby.

mk-2015-15-04 05 – Situace – Část 1 a 2
mk-2015-15-06 07 – Situace – Část 3 a 4

Předem Vám tedy tímto děkuji za Vaše pochopení.

S pozdravem,

Ing. Michal Jahn
investiční technik střediska
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]