Veřejná vyhláška – Prodloužení cyklostezky

Veřejná vyhláška – Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici v k.ú. Vratimov a k.ú. Hrabová

 • Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
 • Výzva k podání připomínek a námitek
 • Určení lhůty

Právnická osoba, společnost Hochbau, s.r.o., se sídlem Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 25857614, podala dne 20.4.2016 na Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní, žádost na vydání opatření obecné povahy — místní úpravy silničního provozu, spočívající v osazení dopravního značení před a za nově vybudovanou lávkou přes řeku Ostravici v k.ú. Vratimov a k.ú. Hrabová. Místní úprava silničního provozu bude v k.ú. Vratimov na začátku úpravy provedena osazením svislého dopravního značení č. A 22 s dodatkovou tabulí E 13 s textem „KYSLÍKOVOD ZÁKAZ KOUŘENÍ” a E 13 s textem „NEBEZPEČÍ POŽÁRU”, asi ve 2/3 části úseku před lávkou osazením svislého dopravního značení IP 16 a vodorovným dopravním značením V 9a až k lávce, před lávkou svislým dopravním značením A 22 s dodatkovou tabulí E 13 s textem „MINIMÁLNÍ ROZESTUPY PĚŠÍCH 2m” a dodatkovou tabulí E 13 s textem „ZRUŠIT KROK”. V k.ú. Hrabová na konci lávky svislým dopravním značením A 22 s dodatkovou tabuli E 13 s textem „MINIMÁLNÍ ROZESTUPY PĚŠÍCH 2m” a dodatkovou tabulí E 13 s textem „ZRUŠIT KROK”, asi v 1/3 části úseku za lávkou osazením svislého dopravního značení IP 16 a vodorovným dopravním značením V 9a, na konci úpravy provedena osazením svislého dopravního značení č. A 22 s dodatkovou tabulí E 13 s textem „KYSLÍKOVOD ZÁKAZ KOUŘENÍ” a E 13 s textem „NEBEZPEČÍ POŽÁRU”.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová ve smyslu § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., a provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, § 139 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, čl.23 písm. b) odst. l obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků a dle stanovení Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy ze dne 21.4.2016 pod čj. 01490/2016, jako věcně a místně příslušný pro místní komunikace na území městského obvodu Hrabová, ve smyslu § 77 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje

tento návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”).

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v příloze této veřejné vyhlášky a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.ostrava-hrabova.cz

Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení § 42a, § 42b, zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném neplnění povinností daných uvedeným zákonem i uložením sankce silničním správním úřadem. Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, anebo k uzavírce podle § 24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených v povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení silničního provozu a podobně, musí zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají. Totéž platí, jestliže úřad (vlastník) příslušný pro navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení, úpravy vozovek, přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což můžou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištěni silničního provozu.

Příloha:
Situační výkres dle podmínky č. I

Příloha:
Věc: Příkaz o dopravním značení trvalém – rozhodnutí.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová ve smyslu § 124 odst.6 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 139 zák.č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č1.23 písm. b) odst.1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků a a dle stanovení Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy ze dne 21.4.2016 pod č.j. 01490/2016, jako věcně a místně příslušný pro místní komunikace na území městského obvodu Hrabová, ve smyslu § 77 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem MŘ Policie ČR- DI Ostrava ze dne 19.4.2016 Č. 91280/0-2015-07070- MS, na základě žádosti společnosti Hochbau, s.r.o., se sídlem Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 25857614ze dne 20.4.2016, stanovuje místní úpravu silničního provozu takto:

PŘÍKAZ O DOPRAVNÍM ZNAČENÍ Č. 25 / 2016

Podmínky příkazu:

 1. Příkaz bude proveden podle návrhu zpracovaného společností NOVÁ HUŤ — Projekce,, spol.r.o., se sídlem Vratimovská 695/76, 707 00 Ostrava-Kunčice, IČ 25393804, vypracovaného v říjnu 2013, pod č. 13P143SSK-Ks „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava-Hrabová”, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.
 2. Před realizací dopravního značení dojde k převzetí dotčeného úseku od vlastníka komunikace. Po realizaci dojde k fyzickému předání dotčeného úseku komunikace zpět, včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi komunikace v souladu s § 12 odst. 1 d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě do 7 kalendářních dnů.
 3. Nedílnou součástí protokolu o předání dopravního značení po realizaci vlastníkovi komunikace bude situace skutečného provedení dopravního značení se zohledněním bodů 4 a 5 tohoto příkazu.
 4. V souvislosti s umístěním dopravních značek /zařízení/ budou ověřeny trasy podzemních vedení inženýrských sítí s cílem zabránit jejich případnému poškození. Rovněž je třeba respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj.
 5. Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62 odst.6 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při osazování dopravních značek /zařízení/ budou dodrženy zásady pro jejich umisťování, lze použít pouze dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
 6. Za splnění tohoto příkazu odpovídá společnost Hochbau, s.r.o., se sídlem Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 25857614, která podá do 7 dnů po realizaci zprávu ÚMOb Hrabová a Policii ČR-DI.
 7. Termín realizace: do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření.
 8. Osazení značení provede společnost Hochbau, s.r.o., se sídlem Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 25857614.
 9. V případě, že stanovená místní úprava nebude provedena ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření, stává se tento příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající marně uplynulou lhůtou zanikají.

Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně-správní podle ust. § 172 odst.l a § 173 ost. 5 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly připomínky anebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení

Podle ustanoveni §172 zákona mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp, v případě vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námitky. Vlastníkům zákon k tomu určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tornu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví zákon lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce 30-ti dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšeni na úřední dece. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíži a zmeškání úkonu nelze prominout.

Návrh byl projednán s dotčenými orgány ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu, a to MŘ Policie ČR-DI Ostrava dne 19.4.2016 pod č. KRPT 91280/ČJ-2015-07070- MS se souhlasným stanoviskem, bez připomínek.

Žádáme Úřad městského obvodu Hrabová a Městský úřad Vratimov, aby tuto veřejnou výzvu vystavily na dobu 15-ti dnů na své úřední desce a po uplynutí této doby zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení.

Příloha:

 • návrh opatření obecné povahy
 • výkres č. C101 Cyklostezka (SO 01)

Rozdělovník:

Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
MŘ Policie ČR- DI Ostrava, Výstavní 117/55, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mar.Hory

K vyvěšení na úřední desku:

 • ÚMOb Hrabová
 • Městský úřad Vratimov
Výkres č. C101 Cyklostezka (SO 01)

Výkres č. C101 Cyklostezka (SO 01)

17 Komentáře

 1. Janša František říká:

  Co to je za šiml???

 2. petr žižka říká:

  to je hodně čtivý text:-)

  • Radomír Orkáč říká:

   Urad vse zverejnuje v PDF a s tim se neda pracovat… Uz vubec to nema smysl jako obrazek zaznamenat pro pozdejsi generace – kronika, denicek, web…

   Rozhodl jsem se, ze to budu pracne predelavat do bezneho textu.

   Slovo “pracne” neznamena rucni prepis (jako u kroniky), ale korekturu textu, ktery sam z obrazku dostane OCR nastroj.

 3. Stanislav Holiš říká:

  Mě baví” zrušit krok” to snad ani není na této lávce technicky možné. Může to platit možná na velkém moste pro skupinu jdoucí pořadovým krokem, ale tady……

 4. Ivo Brázdil říká:

  Hotovo !!! Včera jsme se projeli po nové lávce.
  Jsem vděčný za každý počin, který zvyšuje bepečnost cyklistů. Pokud stezka nepovede dál, třeba kolem Pilíků na Mitrovice, nebo po opačném břehu areálem šachty do Paskova, tak to je úspěšný počin bývalého starosty, přivést klienty do hospůdky, kolegy z Rady. My jsme pokračovali na Paskov po Paskovské a nebylo to příjemné, spíš nebezpečné.

 5. Jan Dvořák říká:

  Protože jsem této stavbě pomáhal na svět, tak věci vysvětlím. Lávka je záměr hodně starý, dokonce možná ještě z doby starostování pana Rundta. Zcela jistě však nebylo záměrem přivést klienty do hospůdky kolegy z rady, protože právě onen kolega z rady spolu s dalšími spoluvlastníky kdysi způsobili zamítnutí projektu, protože nechtěli, aby cesta od lávky směrem k Paskovské, vedená po jejich pozemcích, byla cyklostezkou, a magistrát pak zamítl financovat stavbu z důvodu chybějícího pokračování cyklotrasy na hrabovské straně. Po hledání krkolomné alternativy objezdem paskovské haldy se nakonec podařilo “kolegu z rady” přesvědčit aspoň k ponechání statusu quo, tj. že nebude cyklistům bráněno ve vjezdu na stávající polní cestu. Odmítnutí financování však mělo také další důvod – vysoké náklady stavby dle původního projektu, převyšující i obvyklé náklady na novou lávku. Proto jsme s projektantem hledali možnosti zlevnění stavby při zachování uživatelského komfortu. Projektant navrhl jiné uspořádání a pokud by měla být lávka dimenzována na zatížení lidmi “hlava na hlavě”, bylo by nutno ji celou staticky zpevnit. Bezpečnost však musí být zajištěna a proto ony příkazy. Každý projektant se jistí a hrozba zničení kovového mostu rozkmitáním jednotným krokem samozřejmě existuje – ostatně zrovna v Ostravě se z toho důvodu zřítil předchůdce Sýkorova mostu. Na závěr ještě pro jednoznačnost chci říct, že úpravy ke zlevnění lávky a přesvědčování magistrátu a Vratimova ke spolufinancování jsem nedělal kvůli nějaké hospodě, ale proto, aby vznikl v Hrabové velký okruh pro výlety na kolech a procházky a také se odlehčilo poněkud přetížené pravobřežní cyklostezce podél Ostravice.

  • Stanislav Holiš říká:

   No snad si s tím rozvolněním kroku občané nějak poradí a lávka nám nespadne. Netušil jsem, že to bylo příčinou zřícení předchůdce Sýkorového mostu, ale že ta možnost existuje jsem věděl.

   • Milan Slíva jr. říká:

    No přímou příčinou to nebylo, ale způsobilo to. Blíže viz zde (15. září) https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/historicke-kalendarium-5

    • Stanislav Holiš říká:

     No povoz a pochodující jednotka hulanů nám snad už nehrozí a revizemi stav lávky uhlídáme.
     Ale pro připomenutí z minulosti mne zaujala i tahle zpráva….to byl tehdy brutus…..
     Dne 12. září 1950 v noci byly příslušníky SNB přepadeny ženské kláštery Těšitelek Božského srdce Ježíšova v Moravské Ostravě na Hornopolní ulici a ve Slezské Ostravě na Klášterní ulici, Milosrdných sester sv. Kříže III. řádu sv. Františka na Dvořákově ulici a dále sociální domy Ludmila na Hrabákově a Kratochvílově ulici, které byly v péči Chudých školních sester de Notre Dame. Řeholnice byly odvezeny do tzv. internačních klášterů v Rajhradu, Bohusodově u Teplic a Broumově. Z této akce byly vyňaty řeholnice, které ošetřovaly osoby nevyléčitelné a přestárlé v městské nemocnici na Fifejdách, v krajské nemocnici v Zábřehu a v závodních nemocnicích ve Vítkovicích a v Petřkovicích. I tyto řádové sestry byly od roku 1954 postupně nahrazovány civilními ošetřovatelkami.

     • Martin Slepička říká:

      Smutná doba, byly to tzv. akce K (zaměřená na likvidaci mužských klášterů) a akce Ř (zaměřená na likvidaci ženských klášterů).

      Pro Hrabovské občany shledávám poněkud zajímavější osobou Jana Buchala, který byl nezákonně odsouzen ke smrti ve vykonstruovaném politickém procesu s Miladou Horákovou roku 1950. Historikům to není neznámá osoba, je také čestným občanem města Ostravy. Bydlel v Hrabové na Paskovské č. 169. Takoví lidé by si jistě zasloužili nějaké uznání, například pamětní desku (podobně též Vilém Závada – škola, socha, busta, pamětní deska). Doufám, že bude na tyto osobnosti pamatováno příslušnými odborníky v připravované kolektivní publikaci Historie obce Hrabová (1297-2017): k 720. výročí.

 6. Martin Slepička říká:

  Chtěl bych se jen zeptat, zda lávka bude sloužit jen pro cyklisty či též lze přes ní přejít pěšky.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Zvláštni dotaz vzhledem ke značce přikazující zrušit krok 🙂

   • Martin Slepička říká:

    Děkuji za brzkou a jako obvykle vstřícnou odpověď. Jsem rád, že nová cyklostezka bude sloužit, měla by se pak napojit na Pilíky.

  • Radomír Orkáč říká:

   Lavka jiz od vcerejska slouzi jak cyklistum, pesim, tak pres ni prejizdeji i lide na koleckovych bruslich a kolobezkach.

   Jen za cca 15 minut (dnes pri foceni) pres lavku prejela/presla dvacitka vyse uvedenych (kolo, kolobezka, pesi, lide na bruslich).

   Pro brusle je ale ocelovy rost nevhodny;-)

   • Stanislav Holiš říká:

    Na rošt jsem se ptal na radnici a z odpovědi jsem nabyl dojmu, že tam bude stejný rošt jako na lávce u OZO. No, asi došlo v průběhu ke změně, dalo by se to určitě napravit. Máme podnět do komise….a sběrna železného šrotu je tak blízko….

 7. Ivo Brázdil říká:

  Jsem rád, že mi to Honza Dvořák vysvětlil. Omlouvám se, ale k myšlence, že je to cesta do hospůdky „Ve Dvoře“ mě přivedlo i to, že jsem v minulosti s přáteli, abychom mohli navštívit onu osvěžovnu, brodili s kolem nad hlavou Ostravici a v zimě na běžkách skákali přes ledové kry, abychom si dali čaj s rumem, nebo pivo. Podstatné je aby stezka měla pokračování. Asfaltová cyklostezka – Beskyská magistrála je o víkendech přetížena a od lávky se nabízí možnost dojet do Paskova po druhém břehu, anebo pokračovat na Mitrovice okolo Pilíků. Je úplně jedno, jestli to bude provedeno v rámci složitého stavebního řízení, aby to splňovalo nároky a parametry cyklostezky, nebo se jen opraví účelová polní komunikace (odvodní a zpevní).

 8. Jan Dvořák říká:

  Naštěstí na tom ještě nejsme tak špatně, že by se všechny investiční akce ve veřejném sektoru dělaly jen za účelem něčího finančního prospěchu. Úprava té cyklotrasy směrem od lávky k Pilíkům musí počkat na připravovanou rekonstrukci odlehčovacího kanálu. S přípravou nejdál je levobřežní trasa od nové lávky k vratimovskému mostu, kde existuje projekt in line dráhy. S pokračováním dál směrem na Paskov se sice počítá, ale reálně možné to bude asi až po ukončení činnosti úpravny uhlí Dolu Paskov (což, pro zaměstnance dolu bohužel, bude možná brzy).

[email protected] [email protected]