Dokázali jsme, že to nedokážeme?

Na základě pozorování průběhu výstavby v obvodě, jsem požádal dne 11.4.2016 úřad v Hrabové o následující o informaci.

Dotaz ze dne 11.4.2016

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Je Ostrava či MOb Hrabová vyjmut z platnosti nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1, kapitola I.?
Dle průběhu výstavby v Hrabové to tak vypadá.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Další požadavky na staveniště

Obecné požadavky

I. Požadavky na zajištění staveniště

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.

Předem děkuji za odpověď.

Vladimír Petana


Odpověď ze dne 20.4.2016

Dne 11.4.2016 jsme obdrželi Vaši žádost, zda „Je Ostrava či MOb Hrabová vyjmut z platnosti nařízení vlády č. 591/2006Sb. Příloha č.1 . kapitola I.?“ viz níže.

Na tuto žádost odpovídáme sdělením paní Svatavy Králové z odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu Hrabová:

„Ostrava ani městský obvod Hrabová nejsou vyjmuty z platnosti nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.“

Jan Socha
tajemník úřadu v Hrabové


Dnes tj. 26.4.2016 odpoledne jsme se vrátil po 12 dnech do Hrabové a zaregistroval jsem, že již započala „modernizace“ dopadové plochy pod prolézačkami u nového hřiště na ulici Paskovská 35.

Ke svému zděšení jsme spatřil plochu zbavenou drobného štěrku a vyplněnou podkladní štěrkovou vrstvou. Nad tím si hrály děti na prolézačkách. Plocha bylo „obehnána“ červenobílou páskou, kterou vítr řádně potrhal. Kde bylo oplocení dle výše uvedeného nařízení vlády opravdu nevím, ale asi ve skladu stavební firmy nebo v půjčovně. Firma ušetří peníze a andělíčci strážníčci mají alespoň co dělat.

WP_20160426_17_11_02_Pro

Úřad potvrzující, že ví co má dělat, to o šest dnů později neví či nedbá.

Původně jsme dotaz vznesl kvůli úpravě před školou, kde některé práce měli být při nepřítomnosti firmy oploceny.

V minulém roce jsme úřad na několik případů veřejných staveb nezabezpečených upozornil. Dále jsou na blízký dohled úřadu stavby se stavebním povolením našeho stavebního úřadu a ploty jako samozřejmá část stavby chybí a to již mnoho roků pozpátku po celé Hrabové. Stavební firma ušetří, možná, že o to snížila cenu a vyhrála zakázku.

WP_20160426_18_37_02_Pro

Nechci se dožít toho, až všetečná dětská hra na staveništi skončí úrazem. To bude moudrých řečí „se mělo“.

Dovolím si odpovědět na řečnickou otázku v nadpise: přesvědčují mě, že to nedokážou. Mám na mysli veřejnou a státní správu.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]