Kdopak mi to vysvětlí?

Pomůžete mi? S velkou pravděpodobností totiž jen neumím hledat, ale opravdu nemohu najít, kdy Zastupitelstvo (znovu) rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Usnesení č. 22 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 26.8.2015

22/436.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec, SO 104 – Parkoviště č.4, Ostrava – Hrabová“, předložené dodavatelem Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov za cenu nejvýše přípustnou 316.961,- Kč vč. DPH

a doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec, SO 104 – Parkoviště č.4, Ostrava – Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov dle přílohy předloženého materiálu.

z.: Mgr. R. Naď
t.: 16.9.2015


Zápis ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 16.9.2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová” mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 10 Praha 10, odštěpný závod — Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ 43005560, dle přílohy předloženého materiálu.

Hlasování: pro: 0, proti 11, zdrželi se: 3

Usnesení nebylo přijato.


Usnesení č. 39 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 13. 4. 2016

39/840.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, za cenu nejvýše přípustnou 240.571,34 Kč vč. DPH.


Zajímavé je, že v usnesení z Rady není zapsána zodpovědná osoba a termín, do kdy musí být smlouva podepsána. Vzhledem k tomu, že se na ul. Příborské stavba realizuje, k podpisu smlouvy již dojít muselo.

Radní si bohužel zrovna asi při svém hlasování zase nevzpomněli, že se celá záležitost bouřlivě řešila na Zastupitelstvu. Tehdy se nikdo ani z Radních neodvážil dát hlas pro uzavření smlouvy.

Kdo mi situaci pomůže vysvětlit? Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy nesouhlasí, ale Rada o tom nakonec rozhodne sama. Opakuje situace okolo neuzavření dodatku u revitalizace vnitrobloku.

Ještě jedna informace na závěr…

Předpis č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 102
(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

9 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Já myslím,že rada v tomto směru bude vést filipiky, že zastupitelé žádné usnesení nepřijali, tak se neměli čím řídit. Myslím, že by bylo v zájmu zastupitelstva a transparentnosti vedení úřadu, aby si zastupitelé přijali následující usnesení:

  Veškeré smlouvy nad 50000 korun českých mohou být podepsány výhradně po souhlasném stanovisku nadpoloviční většiny přítomých členů zastupitelstva vyjádřeném na jednání zastupitelstva, kdy tento souhlas musí být uveden v usneseních z jednání zastupitelstva. U smluv do 50000 korun včetně, které nebyly schváleny zastupitelstvem, musí být ve smlouvě jednoznačně uvedeno, že závazky vyplývající z této smlouvy za žádných okolností nepřekročí částku 50000 korun českých. Uvedená limitní částka 50000 korun českých musí zahrnovat i veškeré související poplatky a daně vyplývající z podepisované smlouvy. V případě, že částka v důsledku souvisejících daní a poplatků překročí 50000 korun českých, musí být smlouva vždy schválena zastupitelstvem. V případě, že podepisovaná smlouva je pouze dílčí smlouvou na projekt, který přesahuje celkovou částkou uvedený limit 50000 korun českých, musí být tato smlouva schválena zastupitelstvem vždy a to bez ohledu na její výši.

  Myslím, že toto by mělo být dostatečné a poskytuje minimální prostor na různé kličky.

  • Radomír Orkáč říká:

   Jako vzdy se mohu pod Milanuv komentar jen podepsat;-)

 2. Stanislav Holiš říká:

  Taky jsem všemi desti pro tohle znění.
  Možná by nebylo na škodu zveřejnit i sankce pro ty, kteří to jako kolektiv poruší.
  Nebo jen pro toho, kdo tuhle partu řídí?
  Jinak se s títo nešvarem budeme potýkat donekonečna…..
  Je to jako ve sportu, vymezit hřiště, určit pravidla a trestat jejich porušení. Žluté, červená, vyloučení,disciplinárka, přerušení kariéry na dva roky, doživotni stop. Funguje to a je to respektované.

 3. Vladimír Petana říká:

  Návrh pana Slívy je fajn, ale:
  – to by se muselo zastupitelstvo scházet poněkud častěji než 4x ročně,
  – to by chudák rada byla v pozici škemrajícího chudého příbuzného,
  – jak by k tomu přišli nejlepší z nás (rada).
  Zapomínáte, že zastupitelstvo je pouze jakýsi pofidérní sbor na základě trapných evropských pokusů o občanskou (zastupitelskou) demokracii a nějakého divného, ne zcela jasného a jednoznačného zákona o obcích.

  A taky by neměli klid na práci. Chtějí jen naše dobro a my nevděčníci jim naše dobro nechceme dát.

 4. ing. Kander zdeněk říká:

  Dobrý den – Už Maximilien Robespierre věděl, že demokracie je iluze, aby poslal Dantona na gilotinu,, kde posléze skončil sám.

 5. Vladimír Petana říká:

  A ještě malá impertinence: on nám to objasní kontrolní výbor. Možná.

  • Šárka Tomisová říká:

   To si děláte srandu pane Petana, že ano.

   Dva členové kontrolního výboru byli v komisi otevírání obálek – Ing. Chlupatý a Mgr. Šumbera. Trošku se nám pánové vybarvili, ale kdo je jen trošku zná, ví co od nich může čekat…

   37/777.) Rada městského obvodu Hrabová

   rozhodla

   zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová“ dle předloženého návrhu s doplněním,

   souhlasí

   s písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č.4, Ostrava-Hrabová“

   a rozhodla

   o jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek veřejné zakázky Mgr. Šumbera, Ing. Chlupatý, L. Lyčka, náhradníci I. Trávníček, Ing. Rundt, Ing. Faicová.

   Rada ze dne 16. 3. 2016, viz. http://www.ostrava-hrabova.cz/usneseni-rmob-2016/ds-1170/archiv=0&p1=1070

 6. Šárka Tomisová říká:

  K tomuto tématu připravuji článek o AROGANCI neMOCNÝCH.

 7. Jan Dvořák říká:

  Smlouvu zastupitelstvo schvalovat nemusí – to se jen zdejší rada snaží na zastupitele přenést zodpovědnost za někdy nepříliš šťastný výběr zhotovitelů a ne zrovna kvalitní smlouvy. Zastupitelstvo má jen dávat souhlas s nabytím majetku vzniklého stavbou a to logicky před její realizací. Pokud se legislativa nezměnila (o čemž nevím), je tedy opravdu na místě se zeptat, proč rada zastupitelstvo obchází.

[email protected] [email protected]