Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 8.6.2016

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Nepřítomni: p. Ing. Jan Dvořák (omluven), Libor Lyčka (omluven), Mgr. Alica Strnišťová (omluvena)
Jednání řídil: Igor Trávníček – starosta, zahájeno 1605 hod.
Zapisovatel: Ing. Jan Socha
Návrhová komise: Ing. Bedřich Chlupatý, Petr Balušek

12/137.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová určuje za ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová Ing. Vladimíra Petanu CSc. a Ing. Květoslavu Hrabovskou.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

Ověření zápisu z minulého zasedání zastupitelstva (9.3.2016):
Vladislava Kopitzová – bez připomínek
Petr Novák – bez připomínek

12/138.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová schvaluje zprávu ověřovatelů zápisu paní Vladislavy Kopitzové a p. Petra Nováka o ověření zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 9. 3. 2016.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

Zaslaný návrh programu jednání:

 • Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015
 • Závěrečný účet statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
 • 2a) Účetní závěrka statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová k 31.12.2015
 • Rozdělení hospodářského výsledku statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015
 • Převedení hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava–Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu ZŠ
 • Převedení hospodářského výsledku Mateřské školy, „Klubíčko“, Ostrava – Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu MŠ
 • Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí roku 2016
 • Úprava rozpočtu a rozpočtová opatření statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová k 8.6.2016
 • Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava–Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace
 • Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a příspěvkovou organizací Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace ve výši 63 523 976,47 Kč
 • Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, „Klubíčko“, Ostrava – Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace
 • Záměr prodeje bytové jednotky č. 1, vel. 3+1, v domě na ul. Viktora Huga 563/22, Ostrava-Hrabová, včetně příslušných částí společných prostor a příslušné části pozemku parc.č. 778/3 v k.ú. Hrabová, ve veřejné dražbě
 • Stanovisko k výkupu a svěření pozemků pod štěrkovou komunikací, parc.č. 1616/1, 1616/9 a  1616/13
 • Prodej pozemku parc.č. 1312 a části pozemku parc.č. 1313, křižovatka ul. Paskovská x Na Hurtě
 • Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 • Různé

Mgr. Šumbera navrhuje, aby namísto původního bodu 3 byl vložen nový bod s názvem: informace o přípravě projektu výstavby mateřské školky Viktora Huga. Ing. Milan Orkáč dává protinávrh, aby se zasedání řídilo původně navrženým programem.

Pro je 8 zastupitelů, proti jsou Ing.Petana, Ing.Hrabovská, Mgr. Šumbera, Kopitzová.

Zastupitelstvo se bude řídit původně navrženým programem.

1.) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015

Bod uvedl starosta MOb. Ing. Hrabovská jménem Finančního výboru doporučila tento bod schválit.

12/139.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová bere na vědomí předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2015“.

Hlasování: 11 Pro, Proti Ing. Petana

2.) Závěrečný účet statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

2a) Účetní závěrka statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová k 31.12.2015

Bod uvedl starosta. Doplnila ho Ing. Hrabovská. Ta za Finanční výbor doporučila obě usnesení schválit, nicméně připomněla, že MOb čeká v listopadu interní kontrola MMO a nedostatky, které přetrvávají by se do té doby měly odstranit. Také vznáší připomínku, zda by se neměly do rozpočtu zapojit též volné prostředky 3 665 tis. Kč z bytového fondu.

Dále se zeptala, kdo rozhodl, že bytová správa je vedena v hlavní činnosti. Odpovídala jí ved. odboru financí a správy majetku Ing. Navrátilová.

Ing. Orkáč uvádí, že v loňském roce zastupitelstvo rozhodlo, že hospodaření s bytovým fondem bude vedeno v hlavní činnosti.

Tuto věc je třeba vyjasnit do příštího zasedání zastupitelstva MOb.

12/140.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová schvaluje účetní závěrku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Hlasování: 11 Pro, Zdržel se Ing. Petana

Pan Petana namítá, že zastupitelé nemohou schvalovat zprávu auditora. Ing. Orkáč v tomto duchu navrhuje pozměnit usnesení.

12/141.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015, bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: 11 Pro, Zdržel se Ing. Petana

3.) Rozdělení hospodářského výsledku statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za rok 2015

Tento bod uvedl starosta MOb. Ing. Hrabovská uvádí, že bývalo zvykem návrh zapojení finančních prostředků projednat v FV ZMOb. Jelikož to nebylo projednáno FV ZMOb, bude hlasovat proti nebo se zdrží hlasování.

Ing. Orkáč dává protinávrh, aby se hlasovalo pouze o prvních třech projektech zapojení volných finančních prostředků.

Mgr. Šumbera dává protinávrh, aby se dnes o specifickém určení volných prostředků nejednalo. Rozvinul debatu o potřebě nové mateřské školky pro Hrabovou. Zpochybňuje závěry demografické studie poskytnuté starostou. Dětí od 0 do 3 let je 92, od 3 do 6 let je v Hrabové 96 a jsou volná místa v MŠ jinde v Ostravě, např. 430 volných míst, na Ostravě-Jih 244, v Hrabůvce 144. Mgr. Šumbera se ptá, zda novostavbu MŠ někdo projednával s odborem školství a investic MMO.

Ing. Orkáč uvádí, že nechce, aby rodiče dětí z Hrabové je posílali mimo Hrabovou.

Ing. Rundt uvádí, že je třeba schválit prostředky na projektovou dokumentaci MŠ, aby se dalo uvažovat o dotaci na tuto stavbu.

Mgr. Šumbera uvádí, že tento projekt nebyl dostatečně představen ani zastupitelům ani veřejnosti.

Pan starosta uvádí, že poslední dotace na MŠ budou v únoru 2017.

Ing. Orkáč trvá na svém návrhu k hlasování.

Slovo bylo uděleno Ing. R. Orkáčovi. Hovoří za veřejnost, že záměr stavět novou MŠ nebyl prezentován na veřejnosti.

Starosta rekapituloval výsledky pracovního jednání zastupitelů o potřebě výstavby nové MŠ V.Huga z 20.4.2016. Ředitelka MŠ letos odmítla přijmout 44 dětí z kapacitních důvodů. Mgr. Šumbera upřesňuje, že 15.

Starosta argumentuje, že potřeba nové MŠ v Hrabové je, což potvrzuje i demografická studie. V každém případě by se musely vložit fin. prostředky na opravu stávající MŠ V. Huga.

Ing. Rundt cituje závěry demografické studie, že bude potřeba 7 oddělení dětí po 25 dětech.

Ing. Orkáč uvádí, že než opravovat MŠ V. Huga, je potřeba vystavět novou, což podporují jeho voliči. Navíc se v novele školských zákonů chystají opatření, že potřeba bude.

Mgr. Šumbera nic nenamítá proti nové výstavbě MŠ v Hrabové, ale upozorňuje, že jsou volná místa ve školkách v Ostravě.

Starosta dal slovo tajemníkovi Ing. Sochovi. ten doporučil, aby Hrabová měla připraveny projekty i pro možnost čerpat případné dotace.

Ing. Petana připomíná, že o potřebě školky se hovoří dlouho, ale v minulosti se nic neudělalo.

Mgr. Šumbera stáhl svůj protinávrh.

Starosta nechává hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Orkáče, který upřesňuje, aby se schválily první 3 z 8mi bodů schválit, ostatní zařadit později. Ing. Rundt namítá, že další body jsou zde na návrh Komise výstavby, dopravy a ekologie.

Občanka Václavíková se ptá na program dotačního titulu na výstavbu MŠ a jméno dotačního managera. Starosta odpověděl.

Starosta nechává hlasovat o návrhu Ing. Orkáče.

Protinávrh p. Nováka: schválit první 3 projekty a bod č.8 (energetické štítky). Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování: 7 Pro, 5 se zdrželo (Ing. Petana, Mgr. Šumbera, Ing. Hrabovská, Kopitzová, Mgr. Naď)

Zastupitel Ing. Orkáč navrhl uskutečnit 10 min. přestávku. Starosta v 16:50 přerušil jednání.

Po přestávce v 17:05 starosta pokračoval v jednání k bodu 3.

Navrhuje, aby se hlasovalo o původním materiálu.

Mgr. Šumbera dává protinávrh, aby projekt školky a hřbitova se řešil na dalším zasedání ZMOb.

Ing. Orkáč dává návrh, aby se hlasovalo o původním členění. Starosta nechává hlasovat.
12/142.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o zapojení finančních prostředků ve výši 9 115 000 Kč do upraveného rozpočtu městského obvodu Hrabová na rok 2016.

Hlasování: 8 Pro, Proti: Mgr.Šumbera, Zdrželi se: Ing. Petana, Ing. Hrabovská, Kopitzová
4.) Převedení hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava–Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu ZŠ

12/143.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o převedení hospodářského výsledku Základní školy, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace za rok 2015 ve výši 33 208,08 Kč do rezervního fondu.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

5.) Převedení hospodářského výsledku Mateřské školy, „Klubíčko“, Ostrava – Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace za rok 2015 do rezervního fondu MŠ

12/144.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo
o převedení hospodářského výsledku Mateřské školy „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace za rok 2015 ve výši 78 425,32 Kč do rezervního fondu.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

6.) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí roku 2016

Ing. Hrabovská tlumočí doporučení FV.

12/145.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová bere na vědomí předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za I. čtvrtletí 2016“.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

7.) Úprava rozpočtu a rozpočtová opatření statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová k 8.6.2016

Starosta bod uvedl a doplnil, že k zaslaným rozpočtovým opatřením č.4-8/2016 bude přiřazeno RO č.9/2016, které reflektuje bod 3.

Ing. Hrabovská uvádí 1 případ stavby (sociální zařízení kulturního střediska), kdy vysoutěžená cena je o 103 tis. Kč vyšší než byla cena rozpočtovaná. Navrhuje, aby se veř. zakázek mohly zúčastňovat firmy bez omezení. Odpovídá paní Králová, kdy cituje ze směrnice, z kterých vyplývá, kolik firem je třeba obeslat.

Tento názor fundovaně podpořil Ing. Vladimír Petana CSc. a uvedl případ, kdy je volná soutěž velmi komplikovaná a administrativně náročná. Uvedl, že neúspěšné firmy jsou vždy připraveny soutěž formálními připomínkami shodit ze stolu.

Občan Houžvička připomíná, že se počet uchazečů dá omezit podmínkami. Ing. Petana CSc. to odmítá kvůli diskriminaci.

Tajemník Ing. Socha uvádí, že ve většině případů se vysoutěží daleko nižší cena než je rozpočtovaná.

12/146.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová schvaluje rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4/2016, kterými se zvyšují běžné výdaje

§ 3639, pol. 5362 o 7 tis. Kč
§ 3525, pol. 5221 o 10 tis. Kč
§ 6171, pol. 5168 o 15 tis. Kč
§ 3745, pol. 5137, UZ 94 o 9 tis. Kč
§ 3525, pol. 5221 o 5 tis. Kč
§ 6171, pol. 5171 o 15 tis. Kč
§ 5512, pol. 5171 o 7 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§ 2212, pol. 6121 o 2 tis. Kč snižují běžné výdaje
§ 3639, pol. 5169 o 7 tis. Kč
§ 3399, pol. 5223 o 10 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169, UZ 4 o 9 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901 o 15 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901 o 29 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 5/2016, kterými se:

zvyšují běžné výdaje
§ 3399, pol. 5164 o 1 tis. Kč
§ 3421, pol. 5171 o 50 tis. Kč
§ 6171, pol. 5137 o 27 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§3613, pol. 6121 o 103 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121 o 50 tis. Kč
§ 2219, pol. 6121 o 103 tis. Kč

snižují běžné výdaje
§ 3399, pol. 5169 o 1 tis. Kč
§ 6171, pol. 5168 o 27 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 6/2016, kterými se:

zvyšují běžné výdaje
§ 3399, pol. 5169, ORG53399 o 4 tis. Kč
§ 2219, pol. 5169 o 28 tis. Kč
§ 2219, pol. 5137 o 18 tis. Kč
§ 3745, pol. 5171 o 30 tis. Kč
§ 3745, pol. 5171 o 30 tis. Kč
§ 3632, pol. 5171 o 16 tis. Kč
§ 4351, pol. 5222 o 9 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§ 3639, pol. 6130 o 132 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121 o 28 tis. Kč snižují běžné výdaje
§ 3399, pol. 5041, ORG53399 o 3 tis. Kč
§ 3399, pol. 5164, ORG53399 o 1 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169 o 150 tis. Kč
§ 2219, pol. 5171 o 30 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169 o 30 tis. Kč
§ 3632, pol. 5169 o 16 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o 9 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 7/2016, kterými se:

zvyšují běžné výdaje
§ 6171, pol. 5179 o 2 tis. Kč
§ 3421, pol. 5171 o 11 tis. Kč
§ 6171, pol. 5137 o 10 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§ 3111, pol. 6121 o 10 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121 o 11 tis. Kč

snižují běžné výdaje
§ 6171, pol. 5176 o 2 tis. Kč
§ 6171, pol. 5171 o 10 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169, ÚZ 6 o 10 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8/2016, kterými se:

zvyšují běžné výdaje
§ 2219, pol. 5171 o 60 tis. Kč
§ 4351, pol. 5492 o 20 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o 5 tis. Kč

kapitálové výdaje

§ 3612, pol. 6121 o 600 tis. Kč

nedaňové příjmy
§ 5311, pol. 2212 o 3 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121 o 60 tis. Kč

běžné výdaje
§ 4351, pol. 5222 o 22 tis. Kč
§ 3612, pol. 5169 o 600 tis. Kč

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 9, kterým se:

zvyšují financování
pol. 8115 o 9 115 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121 o 150 tis. Kč
§ 2219, pol. 6121 o 200 tis. Kč
§ 2219, pol. 6121 o 200 tis. Kč
§ 3111, pol. 6121 o 900 tis. Kč
§ 3113, pol. 6121 o 300 tis. Kč
§ 3632, pol. 6121 o 500 tis. Kč

běžné výdaje
§ 3612, pol. 5169 o 300 tis. Kč
§ 3745, pol. 5169 o 40 tis. Kč
§ 6171, pol. 5901 o 6 525 tis. Kč

Hlasování: PRO 10, Zdrželi se: 2 (Mgr. Šumbera, Ing. Hrabovská)

8.) Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava–Hrabová, Paskovská 46, příspěvkové organizace

Ing. Hrabovská namítá, že se pletou pojmy dlouhodobý drobného hmotného a přitom jsou v příloze i nehmotné a další terminologické úpravy. Proto navrhuje, aby další 3 usnesení byla s úpravou.

12/147.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o aktualizaci přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p. o. dle předloženého návrhu s úpravou.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

9.) Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a příspěvkovou organizací Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace ve výši 63 523 976,47 Kč

12/148.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a příspěvkovou organizací Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. dle předloženého návrhu s úpravou.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

10.) Aktualizace přílohy č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, „Klubíčko“, Ostrava – Hrabová Příborská 28, příspěvkové organizace

12/149.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o aktualizaci přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava-Hrabová, Příborská 28, p.o. dle předloženého návrhu s úpravou.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

11.) Záměr prodeje bytové jednotky č. 1, vel. 3+1, v domě na ul. Viktora Huga 563/22, Ostrava-Hrabová, včetně příslušných částí společných prostor a příslušné části pozemku parc.č. 778/3 v k.ú. Hrabová, ve veřejné dražbě

Zastupitelé doporučují oslovit ve spolupráci s JUDr. Jařabáčovou vhodného dražebníka.

12/150.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o záměru prodeje bytové jednotky č. 1, vel. 3+1, v domě na ul. Viktora Huga 563/22, Ostrava-Hrabová, včetně příslušných částí společných prostor a části pozemku parc.č. 778/3 v k.ú. Hrabová, ve veřejné dražbě a ukládá vedoucí odboru financí a správy majetku zajistit zveřejnění záměru způsobem obvyklým

z: Ing. P. Navrátilová
t: do 30.6.2016

a ukládá starostovi požádat o předchozí souhlas Radu města Ostravy.

z: Igor Trávníček
t: do 30.6.2016

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

12.) Stanovisko k výkupu a svěření pozemků pod štěrkovou komunikací, parc.č. 1616/1, 1616/9 a  1616/13
Vysvětlení podává Ing. Faicová.

12/151.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová bere na vědomí žádost statutárního města Ostravy ze dne 20.4.2016 o stanovisko k výkupu a svěření pozemků parc.č. 1616/1, 1616/9 a 1616/13 pod štěrkovou komunikací v k.ú. Hrabová, souhlasí s výkupem předmětných pozemků a nesouhlasí
se svěřením pozemků do správy městskému obvodu Hrabová.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

13.) Prodej pozemku parc.č. 1312 a části pozemku parc.č. 1313, křižovatka ul. Paskovská x Na Hurtě

12/152.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 1312 a části pozemku parc.č. 1313 v křižovatce ul. Paskovská x Na Hurtě v k.ú. Hrabová.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

14.) Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová

12/153.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová bere na vědomí informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 11. a 12. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.

Hlasování: j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o

15.) Různé:

V bodě různé starosta nejdříve konstatuje, že projekt Mostní se chystá k realizaci na příští rok. Kruhový objezd u Vratimova by se měl kreslit v letošním roce. Dále informuje o budování kanalizace na ulici Paskovské, kde je bohužel udržitelnost a nemůže se zde budovat. Existuje návrh na rozdělení akce kanalizace na 2 části.

Na popud zastupitelky paní Kopitzové hovoří starosta o historii budování parkoviště na Šídlovci. Parkoviště číslo 4 a na Šídlovci se o něm a rozhodovalo již v roce 2014. V roce 2014 bylo parkoviště zařazeno do rozpočtu. Poté bylo také zařazeno do rozpočtu na rok 2015. Stavba byla povolena v dubnu 2015. V 6. měsíci 2015 zastupitelstvo stanovilo, že schvaluje požadavky na obsah smlouvy. V srpnu 2015 rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky za 317 000 korun. Následně v září 2015 zastupitelstvo nesouhlasilo s výběrem firmy. Rada následně rozhodla o zrušení této zakázky. V listopadu 2015 komise výstavby doporučila tuto stavbu. V prosinci 2015 zastupitelé zařadili stavbu do rozpočtu roku 2016. Kde bylo vyčleněno 400 000 na realizaci parkoviště. V březnu 2016 starosta na zastupitelstvu 9. 3. 2016 připomínal, že tato stavba byla zastupiteli odsouhlasena. Rada rozhodla zaslat výzvu náhle zakázka byla vysoutěžena za 240 000 s dodatkem na 38 000 za zpevnění podkladu. Takže bylo vysoutěženo ještě levněji než v roce 2015. Paní Kopitzová souhlasila s tím, že zastupitelé zřejmě odsouhlasili novou nemovitost. Starosta upřesnil, že se nemělo jednat o novou nemovitost.

Tajemník Ing. Socha vysvětlil, co je podle nového občanského zákoníku nová nemovitost na pozemku. Za pravdu při kontrole z MMO dala metodika MVČR.

Paní Kopitzová otevřela debatu o odkoupení restaurace U Lípy. Pan starosta odpovídá, že s majitelem Lípy p. Černým Rada MOb několikrát jednala. P. Černý zpochybnil původní odhad za cca 6,8 mil. Kč. Závěrem bylo, že p.Černý nechá zpracovat nový odhad. To se doposud nestalo.

P. Houžvička hovořil s p. Černým, který údajně tvrdí, že mu bývalé vedení MOb Hrabové slíbilo blíže nespecifikované finance za odkup nemovitostí.

Ing. Rundt uvádí, že odhad zpracovaný v minulosti odhaduje objekt za 3 mil. Kč, pozemky za cca 2,8 mil. Kč.

Občanka Václavíková se zajímala o stav budovy restaurace U Lípy a navrhuje, aby se objekt zachránil. Zajímala se rovněž o možnosti získání dotací na opravu objektu. Doporučuje, aby zastupitelé poslechli pana restauratéra Jakubka.

Zastupitel Mgr. Naď uvádí, že odhad byl zpracován před 3 lety. Vedení MOb p. Černému nemohlo slíbit víc než stanoví znalecký odhad. Uvádí, že kromě prostředků na odkup je třeba uvažovat s prostředky na opravu, které odhaduje na nejméně 25 mil. Kč.

Mgr. Šumbera uvádí, že pro MOb není pouze varianta odkupu Lípy, ale i výstavba na zelené louce u ÚMOb. Dále upozorňuje, že rozdíl mezi požadavkem prodejní ceny a odhadní ceny není ochoten akceptovat a je to protiprávní, kdyby to zastupitelé odsouhlasili.

Ing. Orkáč uvádí, že Lípa nefunguje jak má a Rada má zvážit, které akce v ní finančně podpoří.

Probíhá debata o stavu restaurace U Lípy. Ing. Chlupatý navrhuje výstavbu multifunkčního zařízení. Starosta informuje, že jednou z možností je vybudovat takovéto zařízení v areálu TJ Sokol.

Ing. Orkáč poukazuje na to, že pobyt v zařízení U Lípy může být nebezpečný.

Mgr. Šumberovi se nápad spolupráce se Sokolem líbí, nicméně nabádá, aby byl řádně vydiskutován. K tomu se přiklání i občan Houžvička, který vyzývá, aby se diskutovalo nad zkreslenými variantami řešení.

Občan p. Houžvička navrhuje, aby vedení MOb projednalo možnost získání dotace od firem z průmyslové zóny. Paní Králová vyzývá zastupitele i veřejnost, aby nepřicházeli jen s kritikou, ale i s návrhy řešení. Paní Václavíková a Batelková apelují na zastupitele, aby Lípu zachránili jako kulturní památku.

Mgr. Naď oponuje tvrzení, že Lípa má velkou historickou hodnotu. Tvrdí, že má hodnotu pro občany Hrabové, nikoliv jako historická budova v kontextu celé Ostravy. Lípa není kulturní památkou. Pan starosta slíbil, že bude o budově Lípy jednat s náměstkem MMO.

Paní Kopitzová si jako předsedkyně kulturní komise posteskla, že o kulturní akce není ve veřejnosti v Hrabové zájem (koncert lotyšské skupiny v kostele sv. Kateřiny vyposlechlo 17 občanů).

Mgr. Šumbera uvádí, že Ing. Černý zanedbal po úspěšné restituci údržbu restaurace U Lípy.

Pan Houžvička tvrdí, že bývalá zastupitelstva pro záchranu Lípy neučinila nic. Ing. Tomisová se ptá starosty, proč v minulosti jako předseda komise výstavby nic nedělal pro záchranu Lípy. Dostalo se jí od starosty odpovědi, že nemohl z pozice této funkce zasahovat do soukromého majetku.

Ing. Orkáč navrhuje, aby ke stavu sálu U Lípy se vyjádřil statik dříve než se něco stane.

Pan restaurátor Jakubek ve svém delším příspěvku apeloval obecně o záchranu historického dědictví včetně Lípy. Nabádal, aby se veřejnost vrátila ke svým kořenům a opustila alespoň částečně konzumní způsob života a nelikvidovali své životní prostředí.

Mgr.Šumbera vyzývá občany, aby zaujali pozici „mediátora“ a přiměli p. Černého, aby areál Lípy prodal za odhadní cenu. Zastupitelé dle něho vyčerpali veškeré vyjednávací možnosti.

Starosta vyhlásil v čase 18:30 přestávku.

V 18:45 zasedání pokračuje.

Pokračuje debata o KD. Paní Kopitzová vítá informaci o multifunkčním zařízení na TJ Sokol. Mgr. Šumbera vyzývá k vypracování alternativ řešení důstojného prostoru pro kulturu v Hrabové.

Ing. Orkáč vyzývá zastupitele k ukončení jednání s Ing. Černým nebo k prodloužení jednání s Ing. Černým do konce roku 2017. Jednání může být znovu obnoveno až majitel Lípy bude ochoten nemovitost prodat za odhadní cenu.

ZMOb souhlasí s jednostranným ukončením jednání ve věci odkupu restaurace U Lípy.

Hlasování: 11 PRO, Zdržel se: Ing. Rundt

Houžvička se ptá, proč je na občany uplatňována diskriminace: místnost nad hasičárnou je pouze pro členy hasičů a k pronajmutí za účasti člena hasičů. Starosta sděluje stanovisko Rady, která je toho názoru, že podmínky pronájmu si mají stanovit sami hasiči.

Paní Kopitzová namítá, že na hasičárně schůzuje pouze místní ČSSD, ostatní politické strany a hnutí nemají člena hasičského sboru a cítí se diskriminováni.

Mgr. Šumbera se ptá: zda a jak bude veřejnost informována o přípravě a postupu realizace nové školky. Dále se ptá, kdy zmizí u jezu za mostem přívěs-ostuda Hrabové. Starosta odpověděl, že ve věci informací spoléhá na mediální komisi, ve věci přívěsu se hledá způsob, jak legálně přimět majitele k odstranění přívěsu.

Ing. Petana CSc. se ptá, zda jsou zastupitele pojištěni za odpovědnost za způsobenou škodu.

Opakovaně apeluje na to, aby se zprůjezdnily profily v keřích a korunách stromů, které zakrývají značky a znepříjemňují průjezd i průchod (např. Domovská, Škrobárová). Doporučuje ořez.

Ing. Petana zapochyboval o tom, co je a co není majetek budovaný na stávajících pozemcích dle předkládaných metodik. Toto zpochybňuje i inventarizaci majetku. Pan tajemník slíbil, že prověří, jak je to s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou zastupiteli.

Starosta uvedl, že Městská policie mapovala průjezdnost cest a zeptá se, co v tom hodlají činit dál.

Starosta věří, že inventarizaci pracovnice finančního odboru zvládnou.

Ing. Tomisová kritizuje stav parku na Šídlovci, podle ní se devastuje. Starosta odpovídá, že je k dispozici 5 zaměstnanců na VPP. Ing. Socha vyzval Ing. Tomisovou, aby svůj požadavek písemně konkretizovala.

Ing. Tomisová opětovně otevírá otázku parkoviště na Šídlovci. Starosta opakuje časovou posloupnost viz výše. Paní Tomisová kritizuje radní MOb, že dělají akce přes odpor veřejnosti. Navrhuje, aby dodávky parkovaly na bývalé točně autobusů u ZŠ.

Dále se paní Tomisová ptá, jakým způsobem vedení MOb přistoupí k úpravám nájemného v bytech. Starosta odpovídá, že žádné rozhodnutí v této věci nepadlo. O této otázce se jedná v Bytové komisi a byl osloven znalec, aby stanovil cenu nájmů. Ing. Tomisová žádá, aby k otázce parkování promluvil p. Jakubek. Ten si na úvod posteskl, že jako občan o úmyslu budování parkoviště na Šídlovci nebyl včas informován. Doporučuje, aby se v budoucnu nepoužívalo tolik betonu, ale zvážila se možnost parkování na trávníku. Kritizuje globální chování lidí a společnosti v budování cest a parkovišť (např. i v USA). Nelíbí se mu kácení stromů a ničení zeleně na venkově i v Hrabové.

Ing. Tomisová uvádí, že se v rámci stavby zabetonoval terén za 38 tis. Kč. Paní Kopitzová informuje, že finance z dodatku k parkovišti byla zpevněna pláň. Argumentuje, že Ostravské komunikace chtěly chráničku, a to nezpůsobilo žádné vícenáklady.

Ing. Tomisová se dožaduje splnění slibu z 18.7.2015 na vymalování společných prostor v domě, kde Ing. Tomisová bydlí.

Pan Houžvička argumentuje, že v minulosti si i veřejné prostředí upravovali sami občané. Chce dodat i něco pozitivního: probíhá diskuse s občany, pochválil Finanční výbor včele s odbornicí Ing. Hrabovskou. Tvrdí, že se Hrabová odrazila ode dna.

Ing. Hrabovská odmítá pochvalu a oceňuje práci i Mgr. Nadě.

Ing. Orkáč pozbyl jistotu, že MMO rozhoduje objektivně, viz přehnaná přísnost na stav hospodaření Hrabové.

P. Jakubek shrnuje svá předchozí vystoupení. Chápe paní Kopitzovou, která si posteskla na nezájem občanů Hrabové o kulturu, nicméně je třeba vytvářet pro lidi podmínky k důstojnému životu.

Ing. Chlupatý přečetl odsouhlasené změny navrženého usnesení z tohoto zasedání ZMOb.

Starosta ukončil zasedání ZMOb v 19:50 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]