Zásady pro pronájem bytů

Zásady pro pronájem bytů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Hrabová, IČ 00845451, v úplném znění, platné od 1.7.2016

Účelem těchto zásad je určení pořadí žadatelů o nájem bytu s přihlédnutím k místním podmínkám a stanovení postupu při pronájmu bytů.

Tyto zásady jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová pronajímá byty v k.ú. Hrabová, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu Hrabová, IČ 00845451 (dále jen „pronajímatel”).

Jmenovitě:

  • byty v bytových domech na sídlišti Šídlovec
  • služební byty
  • byty v domech zvláštního určení Šrobárova 695/22 a Bělská 840/28.

II.

Postup žadatele o pronájem bytu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Hrabová

1/ Žadatel o pronájem bytu podává žádost na dotazníku, který obdrží na Úřadě městského obvodu Hrabová, na detašovaném pracovišti ulice Paskovská 664/31 (budova knihovny) Ostrava-Hrabová, kde se nachází kancelář bytové správy. Zde je povinen prokázat bytovou potřebu a předpoklady řádného plnění povinností nájemníka.

2/ Žádost o pronájem bytu může podat fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která:
a/ na území statutárního města Ostravy nevlastní byt nebo obytný dům a nemá uzavřenou nájemní smlouvu k žádnému bytu (v případě manželů nemá uzavřený nájemní poměr žádný z manželů), nebo prokáže, že ze závažných důvodů nemůže byt užívat
b/ žádá o pronájem bytu zvláštního určení
c/ žádá o pronájem služebního bytu

3/ Městský obvod Hrabová prověří dostupnými prostředky pravdivost informací uvedených v dotazníku, a to zejména zda uvedené skutečnosti odpovídají dokladům (občanský průkaz, rodný list, oddací list, rozsudek soudu ap.) a zda žadatel nebo rodina, se kterou vede společnou domácnost, řádně plní své povinnosti, zejména řádně hradí nájem a služby spojené s nájmem bytu v původním bydlišti.

4/ Po provedení kontroly se žádost, u které budou zjištěny nedostatky, žadateli vrátí, a ten do jednoho měsíce od doručení musí nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny, nebude žadatel zařazen do evidence žadatelů.

5/ Městský obvod po prověření žádosti o pronájem bytu, písemně informuje žadatele, zda byla jeho žádost zapsána do evidence žadatelů o pronájem bytu.

6/ Žadatel o pronájem bytu je povinen pravidelně, nejméně 1 x ročně v termínu do 30.6. kalendářního roku prokazatelné sdělit, že na podané žádosti trvá a neprodleně oznámit změny v údajích uvedených v dotazníku, které mohou být podstatné pro řešení bytové otázky žadatele. Výjimku tvoří žádosti o sepsání nájemní smlouvy na služební byty a na byty zvláštního určení v domech Šrobárova 695/22 a Bělská 840/28. Tyto žádosti budou aktualizovány před uzavřením nájemní smlouvy na byt v těchto domech.

7/ Pokud je žadatel veden v evidenci žadatelů o pronájem bytu, MOb jeho žádost ze seznamu vyřadí:

a/ přestane-li splňovat podmínky pro podání žádosti
b/ je-li bytová potřeba žadatele vyřešena
c/ zjistí-li se prokazatelným způsobem, že žadatel při podání žádosti, doložených potvrzeních, změně nebo doplnění své žádosti uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
d/ neobnoví-li 1x ročně svou žádost v termínu do 30.6. kalendářního roku.

III.

Sestavení pořadí žadatelů o pronájem bytu

Při zpracování seznamu jsou žadatelé rozděleni do skupin v pořadí podle data podání žádosti:

1/ manželé se dvěma a více dětmi
2/ rozvedení (svobodní, vdova, vdovec) se dvěmi a více dětmi
3/ manželé s jedním dítětem
4/ manželé bez dětí
5/ svobodní, rozvedení, vdova, vdovec s jedním dítětem
6/ svobodní, rozvedení, vdova, vdovec bez dětí

Při výběru žadatelů pro sestavení pořadí žadatelů o pronájem bytu bude přihlédnuto ke skutečnosti:
a/ délka podání žádosti
b/ zda se jedná o rodinu bez dětí – s dětmi
c/ dosavadního trvalého pobytu žadatele.

Výběr žadatelů provede bytová komise, která pořídí podrobný zápis s uvedením jednotlivých jmen. Pořadí vybraných žadatelů o pronájem nebude časové omezováno. Pořadí vybraných žadatelů bude předkládáno ke schválení Radě městského obvodu Hrabová. Po schválení Radou městského obvodu Hrabová bude pořadí žadatelů o nájem bytu zveřejněno.

IV.

Žádosti o pronájem bytu, u kterých lze s žadatelem uzavřít nájemní smlouvu na byt přednostně, jsou po projednání v bytové komisi předkládány ke schválení Radě městského obvodu Hrabová. Jedná se zejména o případy se sociální potřebností žadatele se zdůvodněním v žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt mimo pořadí žadatelů.

V.

Uzavření nájemní smlouvy

1/ Po schválení pronájmu bytu Radou městského obvodu Hrabová uzavírá nájemní smlouvy na byty s vybraným uchazečem osoba pověřená Radou městského obvodu Hrabová.

2/ Žadatel zařazený do pořadí o pronájem bytu může odmítnout uzavření nájemní smlouvy pouze 2x, a to písemně. V případě prvního odmítnutí sepsání smlouvy bude zařazen na poslední místo ve schváleném pořadí žadatelů. V případě druhého odmítnutí bude ze schváleného pořadí zařazen zpět do evidence žadatelů.

3/ Nájemní smlouva na základě návrhu městského obvodu Hrabová musí být právnickou či fyzickou osobou uzavřena do 15ti dnů od doručení návrhu. V případě, že nebude nájemní smlouva v této lhůtě uzavřena, městský obvod Hrabová uvědomí žadatele o zrušení svého návrhu a byt bude pronajat jinému žadateli. V případě prvního zrušení návrhu bude MOb Hrabová tento případ posuzovat jako 1. odmítnutí dle odst. 2. V případě druhého odmítnutí bude ze schváleného pořadí zařazen zpět do evidence žadatelů.

4/ Žadatel, který ani podruhé neuzavře nájemní smlouvu, může být vyškrtnut z evidence žadatelů pouze rozhodnutím Rady městského obvodu Hrabová.

5/ U pronájmu bytu podle schváleného pořadí vybraných žadatelů o pronájem i mimo schválené pořadí, bude uzavírána nájemní smlouva vždy na dobu určitou, a to na dobu 1/2  roku. Při řádném plnění povinností nájemcem bude prodloužena na základě písemné žádosti nájemce postupně na dobu 1 roku, a 3 let. Je-li nájemcem, se kterým je uzavřena dohoda  o splátkovém kalendáři a tato dohoda je dodržována, bude uzavírána smlouva vždy na dobu určitou max. 1/2 roku, do splacení dlužné částky a následně ještě dalšího 1/2 roku po splacení dlužné částky.

6/ Závazek o prodloužení nájmu na dobu 1 a 3 let, je podmíněn řádným plněním nájemcem, především včasnou úhradou předpisu základního nájmu a zálohových plateb a s řádným proplacením nedoplatků z vyúčtování poskytovaných služeb spojených s nájmem bytu. Tento závazek bude zakotven v nájemní smlouvě, včetně podmínky prodloužení nájmu podle odst.5.

VI.

Rada městského obvodu Hrabová jmenuje jako svůj iniciativní orgán bytovou komisi. Komise se usnáší většinou všech hlasů svých členů. Ze své činnosti je odpovědna radě městského obvodu, úzce spolupracuje s MOb Hrabová.

 

Ing. Bohumil Rundt
místostarosta městského obvodu Hrabová

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

V Ostravě-Hrabové, schváleno na jednání Rady městského obvodu Hrabová usnesením č. 44/966 dne 22.6.2016.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]