Některé názory mi jdou proti srsti (aktualizováno 16.8.2016 14:00)

V předchozích dnech jsem si přečetl další příspěvek pana Slavíka na téma naše kronika a nestačil jsem se divit, jak na jeho podnět dokáže obec zareagovat.

Nejsem právník a nemám v rukách ani právní výklad zákona o kronikách, ale tak nějak mi selský výklad říká, že se vracíme v Hrabové zase o rok zpět.

Pan Slavík téměř dva roky “bojuje” za “lepší” kroniku. Dokonce za lepší kroniku bojoval i v době, kdy ji neviděl. Do dnešního dne (kromě něj) nikdo z občanů ani nepožádal o nahlédnutí do kroniky. Já si to vysvětluji tím, že někomu je úplně jedno, co se do kroniky zapíše a ostatní důvěřují kronikáři, který kroniku pro Hrabovou dělá již dlouhou řádku let. Osobně jsem ten druhý případ.

Pan Slavík se opět po čase probudil z opakovaného zimního spánku, do kterého čím dál častěji upadá. Nejsem si vědom, že bych na jeho články reagoval jinak než v diskuzi, ale nyní udělám výjimku, protože na základě jeho podnětů mu na pomyslný špek skočil tajemník, starosta a pravděpodobně celá Rada – pokud se věc bude řešit oficiální cestou. Z tajemníkova vyjádření ten pocit nemám (řešení oficiální cestou), což je jistá naděje do budoucna, že nepůjdeme cestou zpět, ale těžko říct.

Pan Slavík vítězoslavně na svém blogu napsal následující příspěvek – Problém zápisů do obecní kroniky vyřešen!

V minulých dnech jsem psal v Hrabovských novinách o tom, že v našem městském obvodě se nepostupuje správně při rozhodování o konečném textu ročních zápisů do kroniky. V podstatě jde o výklad §3 zákona o obecních kronikách, kde je uvedeno, že o obsahu ročních zápisů „rozhoduje obec“. Napsal jsem, že ve většině obcí  tuto kontrolní činnost zajišťují svým usnesením Rady, což se v případě Hrabové prozatím neděje.

Zajímalo by mě, odkud si pan Slavík zase vytáhl statistiku “ve většině obcí” a “nepostupuje správně”. Je to demagogie vycucaná z prstu, protože spousta obcí dokonce nemá ani svou Radu a ani na svém webu kroniku nezmiňují. Jinde si zase schvalování vyhradilo Zastupitelstvo a nebojím se označit zapsaná slova za záměrnou lež.

V zákoně je vágně uvedeno, že o finálním zápisu “rozhoduje obec”, nic víc, nic míň. Dokáže mi někdo vysvětlit, na co máme letopiseckou komisi? Pan Michalkovič je kronikářem, Markéta Orkáčová kroniku ručně píše a na co tam máme Martina Slepičku, který tam dělá předsedu? No právě proto, aby se postaral za letopiseckou komisi, aby vše bylo v pořádku! Jestli někdo potřebuje dát štempl, tak ať si ho dává… nejen, že to je ztráta času, ale především to je nedůvěra vůči letopisecké komisi. Kvůli koho asi Martin Slepička dal do zápisu, že letopisecká komise požaduje schvalování zápisu Radou? Nestojí za tím nic jiného, než skvělý nápad pana Slavíka. Dám ruku do ohně za to, že kronikář o tom neví a má sestra s tím vnitřně nesouhlasí. V komisi jsou tři lidé…

O obsahu kronikářských zápisů bude propříště rozhodovat svým usnesením rada.  Je to tak správné, pohled kronikáře a pohled zastupitelů na význam jednotlivých událostí nemusí být totožný.  Pohled zastupitelů jakožto volených zástupců občanů by měl být rozhodující.

Pominu-li, že tajemník nic o usnesení Radou nepíše, nadzvednul mě názor ze židle, protože toto je tvrzení nehorázné – “Pohled zastupitelů jakožto volených zástupců občanů by měl být rozhodující”. Každý přeci ví, že právě proto máme kronikáře, aby události zaznamenal dle svého. Pokud někdo neví!, dovolím si zde zkopírovat popis funkce kronikáře, který visí na nemálo webech jednotlivých obcí…

Jak pracuje kronikář:

 • kronikář píše kroniku osobně a ručně
 • psaní kroniky je výsadním právem pověřeného kronikáře, který do ní zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle
 • kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře
 • kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní, do kroniky může zapisovat přímo, avšak s rozmyslem a po pečlivém uvážení
 • množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze jen na aktivitě kronikáře, ale i na obyvatelích obce, kteří mají právo poskytovat kronikáři informace ze života svého, ale i postřehy ze života obce

Mimochodem zde máme i mediální komisi, která funguje velice podobně a je rovněž zřizována Radou. Produktem mediální komise jsou Hrabovské listy, které věrně popisují aktuální dění. Když se do obsahu pokoušel zasahovat (dle jeho slov s pověřením Rady) tehdejší starosta Naď, odstoupil Jan Šumbera (předseda redakční rady) i já (člen redakční rady), protože takto se skutečně nedá a nesmí pracovat. Od toho Rada pověřila tehdejší redakční radu, aby vše dělali dle nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo byl a je vydavatelem Hrabovských listů? Obec! Nikoho by ani ve snu nenapadlo, aby někdo z Rady “kecal” šéfredaktorovi Petru Žižkovi do práce. Obzvláště když si šéfredaktora zvolila sama Rada.

Abych celou trapnou epizodu ukončil… vracíme se o rok zpět, protože o naší kronice nebude podle pana Slavíka rozhodovat letopisecká komise, ale ve finále Rada. Jen mi prosím někdo vysvětlete, na co tam máme předsedu Martina Slepičku…, když kroniku nepíše (není kronikář) a jaký je rozpor v tom, když bylo a dosud je letopisecké komisi delegováno schvalování finálního zápisu? V zákoně rozpor nevidím.

Vážený pane tajemníku a pane starosto. Pokud jste se rozhodli, že opustíte po tolika letech (minimálně 9 let) zaběhnutý a funkční model, tak byste to měli formálně nejprve oznámit Zastupitelstvu. Protože pokud má o tom někdo rozhodovat a “kecat” kronikáři, pak jedině (celé) Zastupitelstvo, nikoliv 5 zastupitelů/radních z koalice.


DODATEK č. 1

Pan Slavík si nedá pokoj a stále si snaží dokazovat, že má pravdu. Bohužel k jeho pokročilému věku mu pravděpodobně nedochází, že už mu to nejde, jako pravděpodobně zamlada. Článek s názvem “Školení pro amatéry v oblasti komunální legislativy” se uboze snaží reagovat na tento můj článek. Je až k nevíře, jak se snaží držet své pravdy a neprotiví se mu použití demagogie a lži k tomu, aby někoho mohl školit.

Takže k jeho školení:

 1. 16.8.2016 v 11:18 jsem vytočil telefonní číslo paní Wroblowské Marty, JUDr., která je vedena na stránkách kraje jako vedoucí odboru Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.
 2. Vysvětlil jsem jí situaci a zeptal jsem se jí na jednoduchou otázku – Dá se zákon o kronikách vykládat tak, že musí o obsahu zápisu do kroniky rozhodovat Zastupitelstvo, Rada nebo někdo jiný z “obce”?
 3. Paní Wroblowská mi vysvětlila, že je to holý nesmysl, protože se tyto kompetence v zákoně nikdy nevytyčují a že obec se má pouze postarat o to, aby byla vedena kronika. O finálním zápisu bez jakýchkoliv pochybností může a často rozhoduje letopisecká komise, která je právě proto složená z odborníků.
 4. Paní Wroblowská mě dále odkázala na vedoucí oddělení kultury a památkové péče paní Koščákovou Jitku, Ing., která je mimochodem nadřízenou paní Madejové Zuzany, Bc., DiS. S odkazem na stručný výňatek textu této úřednice si pan Slavík domýšlí, že má pravdu. S vedoucí oddělení mám konzultovat oficiální stanovisko Moravskoslezského kraje.
 5. Paní Koščáková Jitka mi (16.8.2016 v 11:28) potvrdila, že případná kontrola vedení kroniky by spadala právě pod její oddělení. Dle jejich slov se ještě nesetkali s podobným problémem, protože nikdo neřeší, kdo dává štempl na finální zápis do kroniky. Zákon o obcích je vágní. Obec se má v prvé řadě postarat o vedení kroniky. Není si jistá, jestli může poradní orgán schvalovat zápisy, respektive jestli ho k tomu může Rada pověřit. Pro další stanovisko mě odkázala na vedoucího jejich právního oddělení.
 6. Müller Karel, Mgr., vedoucí právního oddělení mi telefon nebral, ale dovolal jsem se jeho kolegyni Janečková Silvie, Mgr. Paní Janečková podobnou věc nikdy nemusela řešit, ale pohledá případné výklady daného ministerstva a napíše mi mail.

Jde jasně vidět, že pan Slavík je schopen školit i úředníky na krajském úřadě, třebaže čerpá z jejich vyjádření. Trošku zvrácená představa, opírat se o něco, co nepotvrdí ani nadřízený úředníka, který něco stručně okomentoval.

Jen by mě zajímalo, jak byste pane Slavíku vysvětlil § 122 zákona o obcích, který definuje, co je to komise. Já nejsem právník, ale jde vidět, že vy i ostřílené právníky a kompetentní vedoucí oddělení hravě vyškolíte, jak zní název vašeho článku.

Zákon a jeho dodržování spadá výhradně do oblasti samostatné působnosti obce.

Otázka č. 2: Může o obsahu zápisu do kroniky rozhodovat starosta?
Odpověď:  Ano, pokud ho tím pověří rada obce, resp. zastupitelstvo.

Otázka č. 3: Může o obsahu zápisu rozhodnout letopisecká komise?
Odpověď: Nemůže, protože komise nejsou orgány obce. Těmi jsou v oblasti samostatné působnosti pouze zastupitelstvo, rada a starosta.

§ 122 Komise

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

§ 103 Starosta
4 c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

Předpokládám, že pan Slavík dodá výklad, které určité věci to jsou… Přiznám se, já osobně to nevím a již nehodlám v tuto chvíli ztrácet čas, protože mně osobně stačí neformální vyjádření přímo těch, kteří mají provádět dohled nad vedením kroniky.

5 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Dopis Martina Slepičky, článek na blogu pana Slavíka.

  Martin Slepička mi včera zaslal dopis o některých záležitostech, které se dotýkají naší kroniky a souhlasil se zveřejněním na stránkách Hrabovských listů. Velice rád tak činím.

  Ocividne to posila Martin Slepicka kde komu, posilal to i mne, ale jedna se o docela podivny postup. Text je nezkracenou verzi toho, co bude v nasledujicich Hrabovskych listech a jde videt, alespon podle meho nazoru, ze se Martin chce za kazdou cenu zviditelnit, protoze jinak si nedovedu vysvetlit, ze prosi o zverejneni textu jinde jako prvni, nez na oficialnim miste – Hrabovske listy, web obce a to jeste bez predchozi konzultace v komisi, za kterou prispevek je.

  Pokud si toho nekdo nevsiml, tak osobne nejsem ten, co kaze vodu a pije vino, protoze vse, co lze zverejnit alespon ve stejnou chvili na Hrabova.Info a webu obce, tak tak cinim. Nekdo by mi mohl vycitat stret zajmu Hrabova.Info vs web obce, kam davam obsah take ja, ale jsem schopen dolozit, ze nejpozdeji ve stejnou chvili davam obsah na obe mista zaroven, i kdyz mnohe zapisy sepisuji ja osobne za dve komise a vzdy postup konzultuji s ostatnimi.

  Tady se jasne potvrzuje, ze uzka spoluprace Martina a pana Slavika stoji za tim, ze dost mozna bude Rada usnesenim schvalovat finalni zapisy letopisecke komise (jak jsem psal v clanku vyse). Aneb, vratme se o rok zpet, kdy dochazelo k zasahum do prace komise (viz lonska situace s Hrabovskymi listy). Neni nahodou, ze na prvni schuzce letopisecke komise byl prave pan Slavik, ktery s komisi nema nic spolecneho a ostatni clenove komise o tom ani nevedeli, minimalne nebyli pro.

  Prace v komisi neni o zviditelneni, ale o nezistne praci pro ostatni a to nemluvim radsi ani o duvere ke kronikari, ktery ma psat samostatne, objektivne a nema mu do toho byt zasahovano. Neco jineho je text v ramci vox populi kdekoliv (nemluvici za komisi) a neco jineho je text, ktery ma byt ve zkracene podobe teprve v pripravovanem cisle v Hrabovskych listu.

 2. Jan Dvořák říká:

  Tučně vyznačené odstavce §122 se týkají jen přenesené působnosti, ale vedení kroniky je samostatnou působností obce. Na hrabovském úřadě však máme daleko důležitější věci k řešení než kroniku, o kterou se vzhledem ke složení komise vůbec nebojím.

  • Radomír Orkáč říká:

   “Vedení kroniky je samostatnou působností obce”, tohle mi uniklo. Psal to i pan Slavik, za to se omlouvam. Rozhodovani v ramci samostatne pusobnosti nelze delegovat na komisi, to je zapsano i ve vykladu ministerstva vnitra. Jsou tam ale… a jelikoz opakovane zduraznuji, ze nejsem pravnik a ani pravnici na kraji takto z hlavy nebyli schopni reagovat pockam si na pravni vyklad a doporuceni z kraje.

   I kdyby to melo byt po staru – bude na to dohlizet starosta a vsechny spory ma resit nejprve Rada… tak je to prave to, co komentuji v clanku.

   Mimochodem zajimavost z nejvetsiho mestskeho obvodu v CR – Na Jihu nikdy v poslednich letech neschvalovali zapis ani Radni a ani Zastupitele. To nepisu jako argument pro to, jestli muze ci nemuze letopisecka komise cokoliv schvalovat, ale jen jako dokresleni tvrzeni pana Slavika – ve vetsine obcich… neni to pravda.

   Hlavnim smyslem meho clanku bylo a je – at vse zustane, jak bylo – za obec to schvali starosta a nemusi se tim nikdo jiny zabyvat, staci kdyz to posveti starosta. Dohlizet na spravnost ma predseda letopisecke komise, ktery ma mit obzvlastni odborne schopnosti/znalosti z dane oblasti.

   Jak mi rekla vedouci odboru kraje (cili jedna z nejvyssich…, ktera o problematice u nas bezprostredne rozhoduje, respektive jeji odbor), hlavnim smyslem zakona je, at obce vedou kroniku. Jeji slova jsem zapsal do clanku a je z nich patrne, co si o cele veci mysli.

   Jeste doplnek ke skoleni pana Slavika, neni tomu tak davno, kdy ho musel Milan Sliva proskolit, ze existuje jiz 10 let uprava;-)

  • Radomír Orkáč říká:

   Jeste doplnim to, co tady diky dlouhotrvajici “kauze” zaznelo mnohokrat. I tohle je resenim – v souladu se zakonem.

   “Co když se kronika píše, ale zápis se neschvaluje?”

   “Je nutné toto schválení alespoň dodatečně udělat, ať už za jakékoli období, aby se jednalo o historicky věrohodný dokument, který prošel správnou procedurou.”

   Proc tedy nenechat letopisecke komisi veskere rozhodovani a nedelat toto “schvaleni” dodatecne?;-) Co je na tom protizakonneho opravdu netusim a jak pisu v predchozim komentari – pockam si na pravni vyklad kraje.

   Kdyz se chce, vsechno jde. Co nejde (a nejsem v tom sam) smirit se s nehoraznosti:
   “O obsahu kronikářských zápisů bude propříště rozhodovat svým usnesením rada. Je to tak správné, pohled kronikáře a pohled zastupitelů na význam jednotlivých událostí nemusí být totožný. Pohled zastupitelů jakožto volených zástupců občanů by měl být rozhodující.”

 3. Jan Dvořák říká:

  Delegovat na starostu by to rada asi mohla, ale problémem zřejmě je, že to nikdo formálně (tedy usnesením) neudělal a v tom případě to ze zákona musí dělat rada.

[email protected] [email protected]