Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (2/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme druhý díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (1/4)

24. 4. 1959

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem

…Před vypuknutím války,/1912/ byl jsem volbou přinucen převzati i tyto starosti do svých rukou jako starosta obce. V třetím roce války jsme už byli jisti jak vojna skončí a proto jsme každou volnou chvíli využívali ku sestavovaní úkolů a jich pořadu, poválečných.

Zde míním vylíčiti jeden z mnoha takových mimořádných úkolů. Budu prosit, kdož čteš, abys uměl soustředit svou pozornost, neboť nejsem romanopisec.

Ihned asi šestý den po převzetí výkonu státní moci čsl.vládou, přijel do Ostravy její první ministr veřejných prací posl. Frant. Staněk, aby urovnal hrozbu havířů,že zahájí ihned stávku jakmile nebude co jíst. To měli dojednáno s Poláky.

Nevěděli však, ačkoliv to vědět měli a mohli, že to nebezpečí /či záminku/se mi podařilo odstranit v poslední chvilce právě o stát. převratu a dopraviti do Ostravy hned třetí den celý vlak o 40 vagonech obilí a mouky, určený pro Vídeň, za pomoci státního obilního ústavu a vyprostiti jej ze zajetí sudet. Němců Suchdole. O tom je zápis v pamětní knize města Ostravy učiněný bez mého vědomí jako tehdejšího předsedy Okresní samosprávné rady. Hned po telefon. zprávě, že ministr přijel a vědomí, že jednání s havíři nebude trvat dlouho vzal jsem si za úkol využíti shonu událostí a šel jsem poprosit ministra, aby při této příležitosti návštěvy v Ostravě přijel také do Hrabové se na řeku Ostravici podívat, protože tu hrozilo nebezpečí zatopení a zničení horní části obce. Řekl mi to ochotně abych připravil povozy a oba státní inženýry z Ostravy a Frýdku na druhý den odpoledne o 3 hodině.

První jsem zajistil velkého “Mercedesa” od ředitelství uhelných dolů, ostatní telefonem a telegrafem od hejtmanství, a pak jsem se hnal domů abych uvědomil a pozval školu k uvítání prvního člena čsl. vlády a žákovskou kapelu, aby zahrála při uvítání čes. hymnu, taktéž členy obec. rady pokud byli doma.

Přijeli jsme přesně o 3 hod. ke škole kde bylo uvítání a žákovská kapela, kterou řídil míst. p. farář, zahrála čes. hymnu. Větší uvítací proslov pronesl v této dějinné chvíli řed. školy Fr. Bartoník. Na to se obě auta hla na horní konec obce za Mojžíškovu stodolu, kde řeka mířila přímo do obce ve vzdálenosti asi 170 m.

Po důkladném objasnění poměru v celém obzoru povodí a dle výkladu z pozemkových map, což obstarali oba státní inženýři jsem důtklivě a vřele poprosil p. ministra jako povolaného činitele, aby zahájil se své úřední moci a dobré vůle pomocné práce tam, kde je jich nejvíce třeba. Nastala dlouhá debata. Oba stát. inženýři co nemohli vysvětliti museli přislíbit, že to bezodkladně pošlou sekč. šéfovi Inž. Šumandlovi do Prahy a že bez odkladu připraví vše potřebné, aby se co nejdříve mohlo započíti s hloubením koryta v regulační čáře.

Tak se také stalo; a za dva roky jsme mohli předložiti žádosti k urychlení a skoncování příprav k přemostění Ostravice. K tomu cíli bylo však třeba ještě více zákroků… (pokračování příště)

A. A.

Ponecháno v původním pravopise. Za poskytnutí materiálů děkuji paní Marii Rozehnalové a panu Ing. Bohumilu Rundtovi.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]