Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (3/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme třetí díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (1/4)

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (2/4)

24. 4. 1959

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem

…Jelikož jsem tehdy už nebyl členem obec. zastupitelstva, nýbrž Členem výboru okres. zastupitelstva, po rozšíření samosprávy, jakož i členem komunikační sekce, mohl jsem ve schůzích této instance horovati pro všemožnou pomoc okresu k cíli postavení mostu, aby obec Hrabová nebyla příliš zatížena. Vybral jsem k tomu tyto věcné důvody:

  1. Je to území pohraniční a most má sloužiti oběma zemím /Mor. i Sl./
  2. Jedná se o transitní autodopravu uhlí ze slezs. dolů na Moravu, příp.i Těšínsko, aby nebylo třeba jezditi kopcovitým terénem na Frýdek. Z toho důvodu jsem navrhoval trasu silnice od mostu přímo k vratimov. kostelu, což obec Vratimov znemožnila, neboť nechtěla tento směr pozemku vykoupit a upravit.
  3. Vítkovický most je poddolovaný a paskovský pouze dřevěný.
  4. Vojsko rovněž tento most potřebuje což bylo uznáno.

Tak došla celá stavba mostu do rozhodujícího stádia a sice: Kdo to bude stavět, kdo to bude platit, a kdo z úřední moci dává popud ke stavbě.

Když už byla řeka regulována asi 200 m pod projekt mostu a schylovalo se posile pranostiky zase k lijavcům a povodni, zajel jsem do Prahy ve snaze o úřední průzkum příprav ke stavbě mostu na minist. veřej. prací a domluvili jsme takřka okamžitý zájezd na Ostravici a Olzu.

Byly ponechány jen 3 dny k přípravám. Odborový přednosta to ihned oznámil zemským úřadům v Brně a Opavě já okres. uřadu v Ostravě. Start v 9 hod před hotelem “National” s připravenými auty.

Hned jsem jel rychlíkem domů a cestou připravoval pamětní spis, který jsem v obecní kanceláři napsal a dal do ruky obec. starostovi, aby jej odevzdal sekč. šéfovi před obec. radou, až přijede do obec. kanceláře a vysvětlil jsem účel takové inspekce, načež jsem sestavil plán dne.

Určený den ráno jsem čekal s autem “Mercedes” o půl 9 hod před hotelem “National” a opavští měli svůj vůz a frýdečtí také. Sedl jsem se sekč. šéfem a jeho doprovodem do jednoho auta a jeli jsme přes vítkov. most do Kunčic. Pod mostem bylo vidět, že Ostravice ještě kulminuje. Další cesta vedla Kunčicemi, kde hrabov. závodí dotýká se sílnicel, pak polní cestou zabočili k řece, která trhala 4 m vysoké břehy a odnášela je.

Nebylo třeba nic mluvit, vše už si zúčastnění přečetli v našich žádostech a podáních. Potom jsme jeli až k továrně na buničinu zase k vodě,pokud bylo možno, aby viděli, že tu dělníci a občané z Hrabové nemohou přecházet k nádraží, do továrny dolů a hutí.

Na to jsem ten průvod vrátil zpět do Vítkovic a pak do Hrabové k obec. kanceláři, kde starosta Duhan se 3 členy obec. rady čekal a odevzdal pamětní spis.

Odbor. přednosta po stručném přečtení řekl: přijímám za svou povinnost. Regulace Ostravice bude prodloužena a most musí býti postaven! Nemluvil jsem dále jen poděkoval za dobrou vůli a uznání jménem obyvatelstva. Potom jsem požádal o sproštění další obhlídky Slezskem hlavně na Olze jako člen Vodohospodářského svazu v Opavě, maje před sebou ještě pilné jednání s melioračním mistrem… (pokračování příště)

A. A.

Ponecháno v původním pravopise. Za poskytnutí materiálů děkuji paní Marii Rozehnalové a panu Ing. Bohumilu Rundtovi.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]