Výběrové řízení č. 1/2017 na obsazení pracovního místa

Tajemník úřadu městského obvodu vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2017 na obsazení pracovního místa – vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová

OZNÁMENÍ
Druh práce: vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
(Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí)
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: úředník

Platové zařazení: XI. platová třída, podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová

Charakteristika vykonávané práce: Vede řízení podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění; zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník); zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád); zákona č. 128/2000 Sb, o obcích; Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy; zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Plní povinnosti v oblasti školství a kultury dle Statutu města Ostravy. Spolupracuje s Kulturní komisí a Komisí pro děti a mládež, zajišťuje organizaci voleb.

Požadované vzdělání: vysokoškolské – sociální; podmínka minimálně 4 roky praxe v oboru, z toho 2 roky ve státní správě.

Předpoklady: Státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům (svéprávnost); bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení ve smyslu § 1, 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971, o vydání lustračního osvědčení požádá uchazeč neprodleně Ministerstvo vnitra ČR.

Jiné požadavky: Dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu); samostatnost, přesnost a pečlivost v práci; psychická odolnost; aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook, Internet, SVI, SZSP); výhodou praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

Požadované doklady:

a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) motivační dopis
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení (2. května 2017).
Pracovní poměr: doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, předpoklad 3 roky.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 15.3.2017 do 16 hod na adresu: Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha – tajemník, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne 16.2.2017

Ing. Jan Socha, tajemník úřadu městského obvodu
Bližší informace: Mgr. Jana Tajchmanová, DiS., kanc. č. 1, tel. č. 599 420 116, [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]