Zápis ze zasedání školské rady – 30.1. 2018

Zápis z 29. zasedání školské rady konaného dne 30. 1. 2018

Přítomní členové ŠR:

 • Igor Trávníček, Mgr. Jan Šumbera, Roman Šimůnek, Martin Krejčíček, Mgr. Martin Němec, Mgr. Lenka Kudlejová

Ostatní přítomní:

 • Mgr. Radek Pollo – ředitel školy

Program:

 1. Dotazník pro žáky a zákonné zástupce žáků 7. ročníku
 2. Ředitel školy Mgr. Radek Pollo informoval školskou radu o těchto žádostech o finanční grant na projekty k magistrátu města Ostravy

 

1. Dotazník pro žáky a zákonné zástupce žáků 7. ročníku

Termín dotazníkového šetření:

 • 5.1.2018 a 9.1.2018

Účast:

 • 29 žáků, 20 zákonných zástupců

Zaměření:

 1. náročnost předmětů, styl učení, doba a způsob domácí přípravy, doučování
 2. klima třídy ve výuce
 3. vztahy mezi spolužáky

Hodnocení:

 • Průměrná doba denní přípravy připadající na žáka je 72 minut.
 • 24% žáků si myslí, že jsou nuceni věnovat domácí přípravě příliš mnoho času.
 • 52% žáků a 55% zákonných zástupců není spokojeno se školními výsledky.
 • 55% žáků a 42% zákonných zástupců si myslí, že na žáky škola neklade vysoké nároky.
 • Zlepšení prospěchu vidí žáci v tom, že se budou více učit a dávat pozor. 1 žák uvedl, že by pomohlo doučování a 1 žák uvádí rozdělení třídy.
 • Zákonní zástupci v 5 případech uvedli pro zlepšení prospěchu menší počet žáků ve třídě.
 • Doučování v současné době využívá 13 žáků nejčastěji z Aj, Čj.
 • 69% žáků označuje vztahy ve třídě jako dobré a někteří žáci dokonce uvádějí, že došlo ke zlepšení vztahů mezi spolužáky. Byli označeni žáci, kteří narušují vztahy v kolektivu a ruší výuku.
 • 72% žáků se ve škole cítí dobře a toto tvrzení potvrzuje 90% zákonných zástupců.
 • 52% žáků a 79% zákonných zástupců souhlasí s tvrzením, že by se žákům dařilo ve třídě lépe, kdyby spolužáci měli lepší chování.

Opatření:

 • V rámci třídnické hodiny budou výsledky dotazníkového šetření rozebrány se žáky a situace řešena s jednotlivci.
 • Analýza prospěchu u jednotlivých žáků a v jednotlivých předmětech (porovnání s předchozím obdobím) – 9 žáků prospělo na 1. pololetí školního roku 2017/2018 s vyznamenáním, 18 žáků prospělo a tři neprospěli. Zhoršení celkového průměru třídy z 1,769 na 1,969 je dáno tím, že učivo 7. ročníku je náročnější než učivo 6. ročníku a tím, že dva ze tří žáků, kteří neprospěli, vykazují extrémně špatný prospěch, který je odrazem jejich přístupu k výuce. Naopak čtyři žáci si svůj prospěch oproti předešlému ročníku zlepšili.
 • Nabídnutí možnosti doučování – Dle zjištění zájmu žáků bude zavedeno pro 2. Pololetí tohoto školního roku doučování z českého jazyka a matematiky (doučování z anglického jazyk již probíhá).
 • Provedení dotazníkového šetření „Klima třídy“ – analýza sociálního klimatu a výskytu rizikového chování – Ve třídě je uděleno k prvnímu pololetí tohoto školního roku 8 pochval ředitele školy, jeden druhý stupeň z chování a tři ředitelské důtky.

Podrobné výsledky obou šetření jsou k dispozici u vedení školy.

 

2. Ředitel školy Mgr. Radek Pollo informoval školskou radu o těchto žádostech o finanční grant na projekty k magistrátu města Ostravy

 1. V rámci projektu hledáme mladé fyziky a chemika na dovybavení učeben fyziky a chemie vhodnými učebními pomůckami
 2. V rámci projektu rozvoje čtenářské gramotnosti
 3. V rámci zbudování venkovní učebny přírodních věd a přírodního okruhu

Zapsal Mgr. Martin Němec (předseda ŠR)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]