Zpoplatněná Místecká – rok stará odpověď

Před několika týdny jsme zde zveřejnili odpověď Ministerstva dopravy ve věci žádosti o zrušení zpoplatnění Místecké. Jelikož někteří občané považují postup vedení obce za účelový „vždy před volbami“, přistoupili jsme ke zveřejnění i rok staré odpovědi, kde náměstek pro řízení sekce oznamuje, že pro rok 2017 se nenavrhují v dané věci žádné změny.

V připravovaném čísle Hrabovských listů je na toto téma veden rozhovor Petra Žižky se starostou Igorem Trávníčkem.

27.12. 2016

Ministerstvo dopravy
Mgr. Jakub Kopřiva
náměstek pro řízení sekce

Vážený pane starosto,

byl jsem pověřen panem ministrem odpovědí na Váš dopis ve věci zrušení zpoplatnění obecného užívání dálnice D56 v úseku mezi exity 40 a 43. Chtěl bych Vám v následujících několika odstavcích vysvětlit stanovisko Ministerstva dopravy k problematice zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací vozidly s celkovou hmotností do 3.5 t (dále jen „časové zpoplatnění“) a s celkovou hmotností nad 3.5 t (dále jen „výkonové zpoplatnění“).

V rámci výkonového zpoplatnění jsou od zahájení fungování Systému elektronického mýta, tedy od 1. ledna 2007, bez výjimek zpoplatněny všechny dálnice (dříve také rychlostní silnice, které jsou počínaje 1. lednem 2016 zařazeny do kategorie dálnice II. třídy) a část silnic I. třídy, které prozatím nahrazují chybějící úseky dálnic. Z těchto důvodů nenavrhuje Ministerstvo dopravy pro rok 2017 žádné změny.

V rámci časového zpoplatnění jsou pro rok 2017 zavedeny některé výjimky, které se týkají pouze vybraných dopravně nejzatíženějších úseků dálnic. V případě dálnice D56 bylo již dříve dohodnuto s vedením Moravskoslezského kraje posunutí začátku zpoplatněného úseku této dálnice do exitu 40 (Hrabová – průmyslová zóna). Moravskoslezský kraj také neměl v rámci mezirezortního připomínkového řízení žádné připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, resp. k příloze č. 2 této vyhlášky, která určuje úseky pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Vyhláška již byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 363 a Ministerstvo dopravy nepředpokládá pro rok 2017 žádné další její změny.

V návaznosti na zmíněné objíždění dálnice D56 po silnicích II. a III. třídy Vás chci upozornit na zákonné možnosti omezení doprav, které je v pravomoci obecních úřadů obci s rozšířenou působností. Je jím § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničních provozu), ve znění pozdějších předpisů, a § 24a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato omezení se však týkají a jsou tak aplikovatelná výhradně na vozidla s cenovou hmotností nad 12 t.

Pevně věřím, vážený pane starosto, že jsem Vám tímto dopisem osvětlil problematiku zpoplatnění obecního užívání pozemních komunikací nejen vozidly s celkovou hmotností do 3,5t a že chápete důvody, které mne vedly k napsání mé odpovědi.

4 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  Zajímavé je, že ač je dopis prý rok starý, tj. projednáváný koncem roku 2016, tak v roce následujícím, tj.  v roce 2017, ministerstvo nadstandardně rozhodlo o zrušení mnoha úseků napříč celou republikou, kde zpoplatnění přestalo platit v roce 2018. Paradoxní je, že všude jinde to šlo, ale u nás nebyly dostatečné „páky“ (obec, město, kraj) realizovány. Snad se více dozvíme v HL.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ještě doplním, že vedení naší obce tu poslední žádost psala již jen ze slušnosti (alespoň dle mého názoru), protože už byli domluveni s některými starosty okolních obcí.

  To dokládá zápis ze Zastupitelstva z 31.1.2018 (dopis šel na Ministertsvo 18.1.2018):

  Ad5) Různé
  Tento bod zahájil starosta několika poznámkami:
  – byli s Ing. Faicovou na jednání v Paskově ve věci propojení Pilíků z potoka. Realizace by měla proběhnout do 1 roku.
  – jednal se starostou Paskova na téma zpoplatnění Místecké, když ÚMOb Hrabová odeslal další žádost na Min. dopravy ČR. Je domluven na dalším postupu.

  Hrabová a okolní obce zatím už roky prohrávají, ale na obranu našeho starosty, místostarosty a úředníků… vážně se snaží… a já osobně jim za to děkuji.

 3. Jan Dvořák říká:

  Psát dopisy s žádostí o zrušení zpoplatnění v prosinci je nesmysl, protože v tu chvíli už vyhláška pro další rok možná byla dokonce i vydána. Každá vyhláška prochází po ministerstvu svým připomínkovým „kolečkem“ a na poslední chvíli už ji nelze měnit. Pro další rok se na dopis zapomene, protože už je vyřízen. Žádost je potřeba zaslat těsně předtím než se vyhláška připravuje, tzn. v létě. Důležitá je samozřejmě také argumentace, která byla v posledním dopise Hrabové nedostatečná. A bohužel v podmínkách České republiky je rozhodující osobní lobbing hlav samospráv (město, kraj) u ministra, protože vše je politikum. K tomu je ale musí přimět náš starosta a novobělský mu rád pomůže.

 4. Petr Halfar říká:

  Takže v červnu tohoto roku musíme p. starostovi připomenout, aby zaktualizoval jednání na MD. 😀

[email protected] [email protected]