ÚMOb Hrabová: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: č. 1/2018

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
tajemník ÚMOb Hrabová
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Hrabová na místo úředníka – referent hlavní účetní odboru financí a správy majetku

Druh práce: Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky – ÚSC, účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky, inventarizace a vedení účetních knih.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku — dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, 72000

Jiné požadavky: Řídí a zodpovídá za dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1993 Sb.‚ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a dále zodpovídá za dodržování českých účetních standardů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyhláška č 270/2010 Sb., o inventanzaci majetku a závazků. Uživatelská znalost práce s PC – MS. Office, Internet, GINIS (vyhodou). Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředniků uzemních samosprávných celků (výhodou).

Požadované vzdělání: Střední škola ekonomického směru s maturitou a podmínka minimálně 3 roky praxe v oboru nebo VŠ – ekonomická, obor účetnictví působení v účetní jednotce ve státní správě výhodou.

Předpoklady: Státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům (svéprávnost); bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení ve smyslu § 1, 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., (tzv. lustrační osvědčení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971, o vydání lustračního osvědčení požádá uchazeč neprodleně Ministerstvo vnitra ČR.

Požadované doklady:

  1. profesní životopis,
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  4. přihláška.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lhůta pro podání: 16.7. 2018 17 hod.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu na adresu: Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha – tajemník, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová v zalepené obálce s označeních „Výběrové řízení č. 1/2018 – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele.

Pracovní poměr: doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Předpokládaný nástup: 1.10. 2018

Bližší informace: Ing. Pavla Polášková, kancelář. č. 2, tel. 599 420 118, email: [email protected]

V Ostravě dne 15.6. 2018

ÚMOb Ostrava-Hrabová
Ing. Jan Socha v.r.,
tajemník Úřadu městského obvodu Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]