Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

 1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačuji vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru”, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „období sucha“),
 2. Podle čl. 3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:
  a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
  d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
 3. Podle čl. 5 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů zakázáno:
  a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),
  b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
  d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampióny apod.),
  e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou parní lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracovních dní předem včetně navržených opatření Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat).
 4. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
 5. Podle čl. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:
  a) volné a sjízdé lesní cesty,
  b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provadělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.
 6. Počátek vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]