Podpora Tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 (ŠaS/TV)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2435/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v rámci programů Tělovýchova a sport a Vrcholový sport.

Smyslem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže, včetně handicapovaných občanů do pravidelných pohybových aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl.

Témata dotačního programu (kódy témat):

 1. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež – registrovaní sportovci (ŠaS/TV1).
 2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež – neregistrovaní sportovci (ŠaS/TV2).
 3. Podpora akreditovaných sportovních center mládeže a sportovních základen ČOS (ŠaS/TV3).
 4. Podpora sportovních akcí významně reprezentujících statutární město Ostravu (ŠaS/TV4).
 5. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované (ŠaS/TV5).

O dotace v tomto dotačním programu nemohou žádat:

 • politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky;
 • obce;
 • střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.) a jednotlivé sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní), s výjimkou tématu 4 dotačního programu (ŠaS/TV4);
 • fyzické osoby podnikající, s výjimkou tématu 4 dotačního programu (ŠaS/TV4);
 • veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, s výjimkou tématu 4 dotačního programu (ŠaS/TV4);
 • nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací (podmínky, kontakty, uznatelné náklady, atd.) na stránkách ostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]